081030

Kaupunkilainen nro 2 | 2014

Oma elämä haltuun Siirissä Muutaman korttelin päässä asuva Valentin Brunström piipahti Siiriin ensimmäisten joukossa. Palveluiden keskittäminen miellytti yli 40 vuotta Lahdessa asunutta miestä. Teksti:Anne Tuovinen Kuva: Anna Känkänen Hiihtäjälegenda Siiri Rantasen mukaan nimetty palvelupiste toimii matalan kynnyksen peri-aatteella: paikalle voi tulla ilman ajanvarausta. Samalla käynnillä opastetaan niin yksityisten, jul-kisten kuin kolmannen sekto-rinkin palveluiden äärelle. Palvelut tuotetaan kahden yhteistyökumppanin voimin. Palveluneuvonnasta vastaa koko Päijät-Hämeen alueella toimiva PalveluSantra, lahtelaisten asia-kasohjauksesta sekä palvelutar-peen selvityksistä Lahden kau-punki. Siiristä löytyvät myös yli Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut Siiristä Päijät-Hämeen alueellinen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvon-tapalvelu Alipi siirtyi 11.4.2014 uuteen Asiakasohjausyksikkö Sii-riin. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut tarjoavat maa-hanmuuttoon liittyviä asiantuntijapalveluja. Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Alipin ohjaus- ja neuvontapalveluissa työskentelee kaksi palveluohjaajaa ja palve-lusihteeri. Ohjaus- ja neuvontapalvelut on tarkoitettu kaikille alueen maa-hanmuuttajille riippumatta Suomeen muuton syistä tai asumis-ajasta. Lisäksi palvellaan viranomaisia, työnantajia, järjestöjä ja muita tahoja, jotka tarvitsevat lisätietoa tai konsultaatiota maahan-muuttoon liittyvissä asioissa. Palvelu on maksutonta. Palvelua saa puhelimitse sekä asiakasohjausyksikössä Siirissä. sessa. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2014 on 2 400 euroa. Palvelut on tie-tyin edellytyksin mahdollista saada arvonlisäverottomina. Palvelusuunnitelma yhteistyössä Lahtelaisasiakkaan kotiin Sii-ristä lähetetään tarvittaessa kaupungin asiakasohjaaja, joka laatii yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman. Jos kun-nallisia palveluita voidaan myöntää, asiakasohjaaja tekee tarvittavat viranhaltijapäätök-set ja käynnistää palvelut. Siirissä voidaan tehdä pää-töksiä mm. kotihoidosta, ate-riapalvelusta, turvapalvelusta, kauppapalvelusta, yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuesta ja tehostetusta palveluasumisesta. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste (Alipi) Asiakasohjausyksikkö Siiri Vapaudenkatu 23 B, katutaso Palveluaika ilman ajanvarausta: ma–pe klo 10–15 Puhelinaika: ma–pe klo 9–15, p. 03 818 3195 Palveluohjaajat 050 539 1649 (suomi, venäjä, englanti) ja 050 539 1650 (suomi, englanti) Palvelusihteeri 050 539 1604 (suomi, georgia, venäjä) – Ideana on, että ihmiset itse ottavat Siiristä saatavien neu-vojen avulla elämänsä haltuun. Asiakkaita ei työnnetä yhteen putkeen, vaan jokaiselle etsi-tään oman näköiset ratkaisut, PalveluSantran toiminnanjoh-taja Pirjo Nieminen kertoo. Erilaista apua, tukea ja palve-luita on tarjolla runsaasti. Asiakkaista 80 prosenttia ohjautuu muiden kuin kaupungin palve-luiden pariin. – Yksityiset palvelut maksa-vat, mutta niin maksavat kau-punginkin palvelut. Itse hankki-missaan palveluissa asiakas voi myös määritellä palvelutason omaan kukkaroonsa sopivaksi, Nieminen muistuttaa. Yksityiseltä palveluntarjo-ajalta ostetut kotitalous- ja hoi-vatyöt voi vähentää verotuk- Keskittäminen kerää kiitosta Ensimmäiset asiakkaat olivat jo odottamassa, kun Siirin ovet avattiin huhtikuussa. Vieraiden joukossa oli monia PalveluSant-ran vakioasiakkaita. Valentin Brunström saapui tiedustelemaan turvaranne-ketta ja selvittämään ruokapal-veluiden hintoja. – Ikäihmisellä askel lyhenee. Hieno suuntaus tämä yhden luukun periaate, Brunström kiitteli. Lomakkeiden täyttöapua ha-kenut Alli Aila oli tyytyväinen uuden toimipisteen sijaintiin. Myös rollaattorilla liikkuvan on helppo piipahtaa Siirissä. – Mukava paikka ja ihania ih-misiä. Palvelu oli hyvin ystäväl-listä, Aila kehui. Ikäihmisten neuvontapalvelut on nyt keskitetty yhteen pisteeseen. Vapaudenkadulla sijaitseva Siiri palvelee lahtelaisten lisäksi myös ympäristö-kuntien asukkaita. Ihmiset itse ottavat Siiristä saatavien neuvojen avulla elämänsä haltuun. 65-vuotiaiden omaishoidon tuki sekä veteraanipalvelut. – Siiri on perustettu edistä-mään ikääntyvien hyvinvointia ja etsimään arkea helpottavia ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa, jotta nämä selviäisivät kotona mahdollisimman pit-kään, asiakasohjauksen pääl-likkö Corinne Soini kertoo. Henkilökohtainen kontakti Asiakas kohtaa ensimmäiseksi palveluneuvojan. Tämä kartoit-taa asiakkaan tilannetta sekä kertoo kotona asumista tuke-vista palveluista ja niiden kus-tannuksista. 10


Kaupunkilainen nro 2 | 2014
To see the actual publication please follow the link above