081330

Kaupunkilainen nro 2 | 2014

ja Tiilijärveltä lähtevillä linjoilla pääsee heinäkuun alusta lähtien ilman vaihtoa Matkakeskukseen. Matka-aika Tiilijärveltä torille pitenee hieman, sillä linja ajetaan torille Matkakeskuksen kautta. Torilta kaikki Tiilikankaan linjat jatkavat Nastolaan ja Tiilijärven linjat Metsämaalle. 6. Keskussairaala Keskussairaalalle ja sieltä keskus-taan pääsee pääasiassa kuusi tai jopa seitsemän kertaa tunnissa. Useat kauppatorin vaihdot on ajoitettu niin, että odotusaika keskussairaalan suuntaan lähte-välle vuorolle olisi mahdollisim-man lyhyt. Ilman vaihtoa keskus-sairaalalle pääsee aamusta iltaan Metsämaalta, Nastolasta, Her-rasmannista, Koivukummusta ja Kaukkarista ja lisäksi muutamilla aamun ja aamupäivän vuoroilla Hiekkanummesta, Kilpiäisistä ja Heinolasta. 7. Riihelä Riihelästä keskustaan pääsee yhtä usein kuin nykyäänkin, mutta keskustan jälkeen linja jatkaakin Liipolan sijasta Mukkulaan. Rii-helästä ajetaan ensin Matkakes-kukselle ja sitten kauppatorille. 8. Metsäkangas Metsäkankaalta ajetaan ensin Matkakeskukselle ja sitten kaup-patorin kautta Hörölään. Muu-ten linjaa liikennöidään lähes samoilla aikatauluilla kuin nykyäänkin. 9. Hennala Nykyisin numerolla 11 kulkeva Hennalan llinja ei jatkossa pääty Hennalaan, vaan jatkuu aina Pajapellonkadulle saakka. Myös reitti torille muuttuu: Rykmentin-kadun ja Hollolankadun sijaan ajetaankin Tapparakatua ja Kaa-rikatua Matkakeskuksen ohi kauppatorille. Heinäkuusta läh-tien linjaa ajetaan arkisin ja lau-antaisin parhaimmillaan kolme kertaa tunnissa ja sunnuntaisin-kin kerran tunnissa. Linja jatkaa kauppatorilta Ahtialan suuntaan. 10. Ala-Okeroinen ja Metsä-Hennala Joukkoliikenteen palvelut Metsä- Hennalassa ja Ala-Okeroisissa pysyvät nykyisen kaltaisina. Tulevaisuudessa reitti Mytäjäis-ten ja kauppatorin välillä muut-tuu kulkemaan Matkakeskuk-sen kautta. Ala-Okeroisten ja Metsä-Hennalan linja puolestaan palvelee jatkossa myös Jokimaan opiskelijoita. 11. Patoniitty ja Myyntimiehenkatu Patoniityssä ajetaan nykyisen len-kin sijaan reittiä molempiin suun-tiin. Linjan 16 päätepysäkki sijoi-tetaan Luhdantaustankadulle ja linja 31 puolestaan jatkaa Pato-niitystä vielä Myyntimiehenka-dulle. Renkomäen alueen palvelut ovat entistä paremmin saavutetta-vissa myös bussilla. Linjojen rei-tit muuttuvat siten, että jatkossa linja 16 ajetaan Mytäjäisten ja Hollolankadun kautta ja linja 31 Matkakeskuksen kautta. Linjat jatkavat kauppatorilta samoi-hin paikkoihin kuin nykyäänkin: Vipusenkadulle ja Solttiin. 12. Renkomäki ja Ämmälä Renkomäen aluetta palvelevat Ämmälän ja Kariston väliset lin-jat sekä Orimattilan ja Heinolan väliset linjat. Orimattilan linja kulkee totuttuun tapaan Orimat-tilankatua arkisin kaksi kertaa ja viikonloppuisin kerran tunnissa. Ämmälästä lähtevät bussit aje-taan Soihtukadun, Arometsän-kadun, Johtokadun, Piuhaka-dun ja Renkomäen väylän kautta Uudelle Orimattilantielle ja siitä eteenpäin Launeen kautta kaup-patorille ja edelleen Karistoon. Tämän linja liikennöi arkisin ja lauantaisin parhaimmillaan kaksi kertaa tunnissa ja sunnuntaisin kerran tunnissa. 13. Nikkilä ja Laune Nikkilää palvelee tuttu linja 13 tutuilla aikatauluilla. Launeella sekä Ajokatua että Launeenkatua tullaan ajamaan yhtä usein kuin nykyäänkin. 14. Liipola Heinäkuusta lähtien Liipolasta liikennöi yksi linja 10 minuutin välein. Se kulkee kauppatorille samaa reittiä kuin nykyäänkin, mutta kauppatorilta linja jatkaa Jalkarannan suuntaan. 15. Asemantausta Asemantaustassa joukkoliikenne-palvelut paranevat merkittävästi, kun Kaarikatua liikennöidään arkisin ja lauantaisin jopa kolme kertaa tunnissa ja sunnuntaisin kerran tunnissa. Kaarikadulta pääsee bussilla sekä Hennalaan että kauppatorille ja Ahtialaan. 16. Saksala ja Kujala Heinäkuusta lähtien Kujalaan ei aja enää Saksalan linja, vaan Kujalan oma linja, jonka pääte-pysäkki on Hartwallilla. Saksa-lasta pääsee jatkossa tuttua reit-tiä torille jopa kolmesti tunnissa arkisin ja lauantaisin ja kahdesti tunnissa sunnuntaisin. Linja jat-kaa kauppatorilta tuttuun tapaan Karjusaareen. Kujalan linja liiken-nöi kauppatorille saakka. 17. Kiveriö ja Pyhätön Kiveriössä ja Pyhättömän mäellä bussit kulkevat saman-lailla kuin nykyäänkin. Aino-ana muutoksena on Kiveriön linjan kulkeminen kauppatorilta Matkakeskukseen. 18. Hörölä ja Vipusenkatu Sekä Hörölää että Vipusenkatua palvelevat bussit yhtä hyvin kuin nykyäänkin. Lisäksi Hörölästä pääsee Matkakeskukseen. 19. Metsämaa Metsämaalla joukkoliikennepal-velut säilyvät ennallaan. Metsä-maalta syntyy suora yhteys kes-kussairaalalle, kun kauppatorilta jatketaan Orimattilan sijaan Mat-kakeskuksen Ykkösellä Messilään rinnekauden ajan 2015 aikana mahdollinen lippu-uudistus ja uusi Matkakeskus Julkaisija Lahden seudun liikenne 3 TALVI 2014 2015 ja keskussairaalan kautta Tiilijärvelle. 20. Ankkuri ja Ruoriniemi Ankkurissa ja Ruoriniemessä on odotettavissa pieniä parannuksia joukkoliikenteeseen. Linja kulkee jatkossa kauppatorille Kauppaka-dun kautta ja jatkaa torilta mat-kakeskuksen kautta Joutjärvelle. Linjan liikennöinti tulee alka-maan aikaisemmin aamulla ja päättymään myöhemmin illalla. Lisäksi linja kulkee myös sunnun-taisin kerran tunnissa. 21. Mukkula Mukkulan alueella busseja tulee kulkemaan aiempaa enemmän, kun Karjusaaren linjaa ajetaan jatkossa arkisin kolme kertaa tun-nissa. Mukkulaan päättyvän lin-jan toinen pää vaihtuu Liipolasta Riiheläksi. Mukkulan ja Soltin linjoja ajetaan nykyiseen tapaan. Kaikilla Mukkulan ohittavilla lin-joilla pääsee matkakeskukseen, lukuun ottamatta Kilpiäisestä aamupäivisin lähtevää linjaa. 22. Karjusaari, Kilpiäinen ja Soltti Kilpiäisen ja Soltin bussit kulkevat jatkossa lähes nykyisellä mal-lilla, mutta Soltin linja jatkaa kauppatorilta Matkakeskuksen ja Patoniityn kautta Myyntimiehenkadulle saakka. Karjusaaresta liikennöidään heinäkuusta alkaen jopa kolmesti tunnissa arkisin ja lauantaisin, ja kahdesti tunnissa sunnuntaisin. Linja päättyy jat-kossa Saksalaan. 23. Joutjärvi ja Tonttila Joutjärven palvelut pysyvät nykyisen kaltaisina. Tonttilan kautta kulkee bussi jopa kolme kertaa tunnissa arkisin ja lauan-taisin. Jatkossa sekä Joutjärveltä että Tonttilasta pääsee Matkakes-kukselle, mikä kuitenkin piden-tää hieman matka-aikaa Jout-järveltä kauppatorille. Kauppa-torilta Joutjärven linja jatkaa Ruoriniemeen. 24. Karisto Karistossa reittien määrä kasvaa ja sieltä pääsee jatkossa kaup-patorille kaksi kertaa tunnissa arkisin ja lauantaisin sekä tun-nin välein sunnuntaisin. Karis-tosta pääsee jatkossa myös Mat-kakeskukseen, kun linjan toinen pää sijaitsee Ämmälässä. Lisäksi Karistoa palvelee kaksi kertaa tunnissa Kauppiaankatua kul-keva linja. 25. Herrasmanni, Kaukkari ja Koivukumpu Herrasmanni, Kaukkari ja Koi-vukumpu saavat yhteisen linjan, joka kulkee arkisin joka toi-nen tunti Herrasmanniin ja joka toinen tunti Kaukkarin kautta Koivukumpuun. Viikonloppui-sin linja kulkee kerran tunnissa ja ohittaa Kaukkarin ja Koivu-kummun ja päättyy Herrasman-niin. Linjan reitti kulkee Vanhan Ahtialantien, Ahtialantien, Kaup-piaankadun, Nastolantien, Viipu-rintien ja Karjalankadun kautta kauppatorille ja jatkuu siitä Jal-karannan kautta keskussairaa-lalle. Keskussairaalalta joka toi-nen vuoro jatkaa vielä Hollolan kirkonkylälle. 26. Viuha Viuhassa palvelu paranee, kun bussit heinäkuusta lähtien kul-kevat arkisin ja lauantaisin par-haimmillaan 20 minuutin välein ja sunnuntaisin tunnin välein. Lin-jan reitti kulkee nykyiseen tapaan Vanhan Ahtialantien ja Tonttilan kautta kauppatorille. Kauppatorin jälkeen reitti kulkee asemantaus-tan ja Hennalan kautta Metsä-Pie-tilään saakka. 27. Hiekkanummi Hiekkanummesta tulee kulke-maan arkisin ja lauantaisin bus-seja jopa 20 minuutin välein ja sunnuntainakin päästään tun-nin vuoroväliin. Hiekkanum-men linja päättyy Matkakeskuk-selle, eikä jatku enää Tiilijärvelle. Koulupäivinä H iekkanummea palvelevat muutamat Mäkelästä lähtevät vuorot, jotka päättyvät keskussairaalalle. 28. Ahtiala Yhteensä Ahtialaa tulee palvele-maan kolme linjaa: Herrasman-niin ja Koivukumpuun päättyvä, Viuhaan päättyvä sekä Hiekka-nummeen päättyvä linja. Ahtialan ohittaa parhaimmillaan kahdek-san bussia tunnissa ja arkisin hil-jaiseenkin aikaan vähintään neljä bussia tunnissa. 29. Nastola Nastolaan liikennöidään samoja reittejä yhtä usein kuin nyky-äänkin. Rakokiven kautta kul-kee Lahteen päin kaksi bussia tunnissa. Toinen busseista läh-tee Harjuviidantieltä ja toinen Uudestakylästä. Lisäksi ruuhka-aikoina palvelee nopeampi Har-juviidantien ja Vipusenkadun välinen yhteys. Nastolasta linjat ajavat Matkakeskuksen kautta kauppatorille ja sieltä ne jatkavat Hollolaan. 30. Orimattila ja Heinola Heinolan ja Orimattilan välillä kulkee kolme linjaa, joilla pääsee yhteensä kaksi kertaa tunnissa suuntaansa arkisin. Orimattilan päässä kaikilla linjoilla on sama reitti Orionaukiolle, mutta Hei-nolaan mennessä osa linjoista kulkee vanhaa tietä ja osa Hol-man Kymijärven maantien kautta Nelostietä Heinolaan. Heinolassa yhden linjan vuorot kulkevat Vie-rumäen urheiluopiston kautta ja päättyvät Reumalle ja muut ajavat Heinolan kirkonkylälle saakka. Lisäksi Heinolaa palvelee yksi sisäinen linja ja Tommolan ja Päijät-Hämeen keskussairaalan välinen suora ja nopea linja.


Kaupunkilainen nro 2 | 2014
To see the actual publication please follow the link above