Page 11

Kaupunkilainen nro 2 | 2014

Julkaisija Lahden seudun liikenne 1 Lahden seudun joukkoliikenteessä alkaa 1.7.2014 uusi ajanjakso. Uudis-tus merkitsee Lahden kaupunkiseudulla ennen kaikkea parempaa joukkoliiken-teen palvelutasoa. Tässä julkaisussa kerrotaan pääperiaatteet siitä, mikä liikenteessä muuttuu ja mille alueille muutokset kohdistuvat. Eri alueita kos-kevat merkittävimmät muutokset löy-tyvät myös sisäsivujen karttakuvasta. Lisätiedot bussiliikenteen uudistuksesta löytyvät jatkossa Lahden seudun liiken-teen nettisivuilta www.lsl.fi. Sähköinen reittiopas kertoo parhaan reitin Uudistuksen myötä liikenteeseen tulevat täysin uudet bussit ja ajettavien vuorojen määrä lisääntyy. Bussit ajavat pääsääntöisesti samoilla kaduilla kuin tähänkin asti, mutta reittien numerointi muuttuu. Linjakohtai-set aikataulut julkaistaan ennen liikenteen alkamista sekä perinteisenä vihkona että uusilla nettisivuilla. Parhaiten bussiyhteydet löytyvät uudesta reittiop-paasta, jossa matkustaja syöttää lähtö- ja määräpy-säkkinsä ja järjestelmä kertoo mahdolliset yhteydet. Muutokset koskevat ensi vaiheessa Lahtea, Heino-laa, Hollolaa, Orimattilaa ja Nastolaa. Liikennettä tullaan tästä eteenpäin hoitamaan Lahden seudun lii-kenteen (LSL) nimissä. Lippu- ja maksukäytäntöihin ei tule käynnistysvaiheessa muutoksia. Bussiliiken-teen uudistumisen taustalla (s. 4) on EU:n palveluso-pimusasetuksen mukainen joukkoliikennelaki, mikä uudistaa liikennöintisopimukset valtakunnallisesti. Kauppatori ja Matkakeskus keskuspaikkoina Joukkoliikenneuudistus tukee Lahden keskustan kehittämishankkeita ja bussit kulkevat 1.7. alkaen kauppatorin ja Matkakeskuksen kautta. Järjeste-lyllä saadaan aikaan lähes kaikista Lahden kaupun-ginosista sekä myös lähimmistä ympäristökunnista vaihdottomat yhteydet lähi- ja paikallisliikenteestä juniin tai pitkän matkan busseihin sekä Lahden ydinkeskustaan. Vaihtoja eri linjoille voidaan tehdä sujuvasti sekä kauppatorilla että Matkakeskuksen luona. Uuden linjaston myötä osa nykyisin vaihdottomana toimi-vista yhteyksistä muuttuu vaihdolliseksi, mutta muu-tosta tapahtuu myös päinvastoin. Vaihtoja helpote-taan lisäämällä useiden linjojen vuorovälejä niin, että vaihtoajat lyhenevät. Lahdessa lähes kaikki linjat ajetaan totuttuun tapaan ns. heilurilinjoina, jolloin linja kulkee kes-kustan kautta ja linjojen päätepisteet sijaitsevat eri kaupunginosissa. Seudulliset heilurilinjat ajavat Hei-nolasta Orimattilaan ja Hollolasta Nastolaan. 75 uutta ympäristöystävällistä bussia Uudistus tuo seudun liikenteeseen 75 täysin uutta bussia. Uudet bussit täyttävät vaatimukset dieselbus-sien pakokaasupäästöistä. Bussit ovat esteettömiä, joten kyytiin on helppo nousta niin senioriväestön kuin liikuntarajoitteistenkin ja lastenvaunullakin on kätevä kulkea. Lahden seudun liikennettä hoitavat edelleen perin-teikkäät paikalliset yritykset, Koiviston Auto Oy ja Lehtimäki Liikenne Oy. Kaikki bussit kulkevat samanlaisissa Päijät-Hämeen maakunnallisilla tun-nuksilla varustetuissa sinisävyisissä väreissä ja LSL-tunnuksin. Ulkoasu on lahtelaista designia, se on syn-tynyt opiskelijakilpailun tuloksena Lahden muotoi-luinstituutissa (s. 4). Iso muutos ei aina suju ilman opettelua. Lahden seudun liikenne tekee jatkuvaa suunnittelutyötä uuden järjestelmän muokkaamiseksi ja parantami-seksi. Kehittämiseen tarvitaan matkustajien apua. Antakaa rohkeasti palautetta! Bussissa on kaikki – tule sinäkin! Joukkoliikenteen palvelutason parannus Auton kuva on poiminta LSL:n Bussissa on kaikki -kampanjavideolta


Kaupunkilainen nro 2 | 2014
To see the actual publication please follow the link above