080230

Kaupunkilainen nro 2 | 2014

Salpausselän kuntajakoselvitys: Kuusi kuntaa pohtii yhteistä tulevaisuutta Teksti: Sini Saares Salpausselän kuntajakoselvitys aloitettiin Iitin, Kärkölän, Lahden ja Nas-tolan esityksestä syksyllä 2013. Erityisen kuntajakoselvityksen on kosket-tava yhtenäistä aluetta, valtiovarainministeriö pyysikin Hollolalta lausuntoa mukaan tulosta ja varasi myös Hämeenkoskelle mahdollisuuden osallistua selvitykseen. Lausuntokierroksen jälkeen valtiovarainministeriö määräsi selvitykseen mukaan Hollolan ja Hämeenkosken kunnat. Selvitys tähtää 150  000 asuk-kaan täysin uuden kunnan pe-rustamiseen. Uuden kunnan tavoitteena on kasvattaa elin-voimaa sekä tehostaa edun-valvontaa ja yhdyskuntasuun-nittelua. Yhdistymisen hyviä ja huonoja puolia on kevään aikana pohtinut selvityksen neljä työryhmää: demokratia, palveluverkko, talous ja henki-löstö sekä tulevaisuus. Huhti-kuun alussa työryhmät julkai-sivat väliraporttinsa, joissa esi-tellään alustavia linjauksia sel-vitykseen. Kaksi selvittäjää Kuntajakoselvittäjäksi valtio-varainministeriö asetti marras-kuussa 2013 varatuomari Seppo Huldénin. Huhtikuun alussa toisena selvittäjänä aloitti kau-punkineuvos Rolf Paqvalin. Hänen tehtävänään on selvit- tää kunnanjohtajien asema uu-dessa kunnassa sekä Kärkölän kunnan osuus yhdistymisessä. Selvittäjät laativat yhdessä kun-tien yhdistymissopimuksen sekä selvitysraportin. Huhtikuussa kuntajakosel-vitys jalkautui kuntiin ja kunta-laistapaaminen järjestettiin joka kunnassa. Tapaamisissa annetut kommentit, kysymykset ja kirjal-liset palautteet koottiin ja toimi-tettiin selvittäjien, johtoryhmän ja työryhmien tiedoksi. Ne ovat osa taustamateriaalia, jonka pohjalta selvittäjät työstävät yh-distymissopimusta ja selvitysra-porttia. Huhtikuun kuntalaistapaa-misten pohjalta on koottu ky-symyksiä ja vastauksia selvi-tyksestä. Ne löytyvät verkosta osoitteesta: http://www.sal-pauskunta. fi/kuntaselvitys/ky-symyksia- ja-vastauksia/ Kuinka selvitys etenee? • 18.6. kuuden kunnan valtuustojen seminaari selvityksen sisällöstä • 6.8. Selvittäjien esitys ja yhdistymissopimus julkaistaan. 30 päivän kuuleminen alkaa • 29.9. kunnanvaltuustot päättävät, syntyykö uusi kunta Tähän mennessä päätettyä • Tavoitteena on uuden kunnan perustaminen • Uusi kunta aloittaisi toimintansa vuoden 2017 alusta. • Kunnan nimi olisi Lahti ja kuntamuoto olisi kaupunki. • Yhdistymishallituksessa olisi 17 jäsentä. Hollolalle kuuluisi kolme (3), Hämeenkoskelle yksi (1), Iitille kaksi (2), Kärkölälle yksi (1), Lahdelle kahdeksan (8) ja Nastolalle kaksi (2) paikkaa. • Uuden kunnan valtuustossa istuisi ensimmäisenä kau-tena 67 valtuutettua. Kunnanhallitukseen 15 jäsentä. • Valmis selvitys ja yhdistymissopimus julkaistaan 6.8. www.salpauskunta.fi Piipahluksessa ”Piipahlus toimii suht´ mukavasti. Palvelut ovat Hollolassa huomat-tavasti paremmat kuin Lahdessa, missä 94-vuotias isäni laitettiin huonossa kunnossa kotiin sairaaalasta. Maaseudulla on yhteishenkeä, mutta en minä voi hoitaa naa-pureita tai isää. Uskilan koulun lopetus harmittaa. Rakennusta remontoitiin ja laajennettiin äskettäin, ja alueelle muuttaa uutta väkeä. Mietityttää, kauanko voin kulkea omalla autolla? Uskilaan ei tule bussia, eikä kouluauton kyytiin oteta muita. Jos kuntaliitos tulee, siinä isot jyrää pienet.” Arto Arvela Uskilasta Hollolalaisia palveluitten perässä Teksti: Merja Åkerlind Kuvat: Juha Tanhua Arto Arvela jätti naapurin venepaikka-anomuksen palveluneuvoja Leena Uotilalle Hollolan kunnantalon yhteispalvelupiste Piipahlukseen Maaseudulla on yhteishenkeä. Tavoitteena on täysin uuden kunnan perustaminen. Lahti • 2/3 kuuden kunnan asukkaista • olisi länsi-itäsuuntaisen kunnan keskellä • hoitanut kehyskunnille ja niiden asukkaille monia palveluita • taloudellinen liikkumavara suurin • omistaa enemmän peltoa ja metsää kuin muut • keskusta uudistuu juuri nyt vauhdilla 2


Kaupunkilainen nro 2 | 2014
To see the actual publication please follow the link above