081430

Kaupunkilainen nro 2 | 2014

ja autoihin ilmestyy Lahden seudun liikenne eli LSL, joka on liikennettä järjestävän viranomaisen markkinointinimi. Lahden lähiliikenteessä on jatkossa käytössä kaksi erilaista tapaa järjestää liikennettä. Lahden sisäinen sekä Heinolan ja Orimattilan välinen joukkoliikenne järjestetään ns. bruttomallin mukaan. Hol-lolan ja Nastolan välisessä liikenteessä on puolestaan käytössä net-tomalli. Bruttomalli ja netto-malli eroavat keskenään siinä, ”Lahden seudun liikenne on lii-kennettä järjes-tävän viranomai-sen markkinoin-tinimi” että bruttomallissa joukkolii-kenteen lipputulot kerää kau-punki, joka maksaa liikennöit-sijälle tietyn korvauksen liiken-teen ajamisesta. Nettomallissa lipputulot puolestaan kuuluvat liikennöitsijälle, jolloin kau-pungin maksama korvaus jää Merkin ympyrämuoto symboloi jatku-vuutta ja kiertokulkua, tasapainoa ja pysyvyyttä. Kehämäinen kerroksellisuus viittaa reittien muodostumiseen kas-vukeskuksen ympärille. Muotokieli on inspiroitunut myös rengasliikenteestä ja ohjauspyörän liikkeestä. Merkki viestii liikkeestä ja matkasta, jatkuvuudesta ja pysähdyksistä matkan varrella. Mikä on LSL? EU:n vuonna 2009 asettama joukkoliikenteen palvelusopimusase-tus ja samana vuonna voimaan tullut uusi joukkoliikennelaki lait-toivat käyntiin suuren mullistuksen Suomen joukkoliikenteessä. Kunnille tarjottiin mahdollisuutta päättää bussiliikenteensä tulevai-suuden järjestelyistä. Vaikutusvaltaa annettiin siis enemmän niille, jotka palvelut myös maksavat. Uudistuksen myötä Päijät-Hämeessä päädyttiin ns. isäntäkunta-malliin, jossa Lahti seudullisena viranomaisena vastaa joukkoliiken-teen järjestämisestä. Toimivaltaisena viranomaisena toimii Lahden seudun joukkoliikennelautakunta, jossa on jäseniä Lahden lisäksi myös muista maakuntamme kunnista. Uudessa mallissa viranomai-nen suunnittelee joukkoliikenteen, vastaa viestinnästä, päättää lip-pujen hinnoista ja kilpailuttaa liikenteen. Kaupungin hoidettavaksi siirtyi paljon asioita, joista ennen vastasivat liikennöitsijät. Lähiliikenteen kilpailutus järjestettiin syksyllä 2013 ja siinä voit-tajiksi selviytyivät paikalliset yritykset: Koiviston Auto Oy ja Leh-timäki Liikenne Oy. Ajoista vastaavat siis seuraavien sopimuskau-sien ajan päijäthämäläisille tutut toimijat. Uutena nimenä katuku-vaan pienemmäksi. Viranomaisen ilme syntyi kilpailussa Värityksen aaltoileva muoto on saanut inspiraationsa Päijät-Hämeen kumpuilevista pinnanmuodoista sekä Päijänteen aallokosta. Värityksessä on kolme teemaa, jotka kerto-vat erilaisia tarinoita Päijät-Hämeen nimikkolajeista; metsässä puuta nakuttaa valkoselkätikka, pelloilla kasvaa ruiskaunokkeja ja järvessä uiskentelee lahnoja. Kun LSL:n toimintaa valmisteltiin syksyllä 2013, ei vielä ollut varmuutta, mitkä liikennöitsijät reittejä ajaisivat 1.7.2014 alkaen. Epävarmaa oli myös, mon-tako eri yritystä liikennettä jatkossa hoitaisi. Mah-dollista oli, että kaupunkikuvaan ilmestyisi uudistuk-sen jälkeen paljon erilaisia ja eri värisiä autoja. Bus-sit haluttiin kuitenkin säilyttää edelleen helposti tun-nistettavina ja viranomaiselle päätettiin hankkia oma tunnus sekä tilaajaväritys. Hankkeessa hyödynnettiin paikallista muotoi-luosaamista ja Lahden Muotoiluinstituutin opiske-lijoille järjestettiin avoin suunnittelukilpailu värityk-sestä ja tunnuksesta. Töitä arvioivaan lautakuntaan kutsuttiin monipuolinen ryhmä, jossa edustettuina oli-vat niin bussitietämys, graafinen osaaminen kuin kau-punkikuvallinen katselukantaakin. Palkintolautakun-nan puheenjohtajana toimi joukkoliikennelautakun-nan puheenjohtaja Sirkku Hildén. Lautakunta valitsi töiden joukosta ehdokkaat Lahden seudun liikenteen väritykseksi ja tunnukseksi. Kilpailu herätti paljon kiinnostusta ja molempiin sar-joihin saatiin tasokkaita kilpailutöitä. Palkintolauta-kunta esitteli monien vaiheiden jälkeen voittajiksi vali-koituneet työt joukkoliikennelautakunnalle, joka sit-ten lopulta valitsi käytettävän tunnuksen ja värityksen. Ulkoasusarjan voittivat Roosa Riski ja Sanna Rit-vanen työllään ”Kolme tarinaa kotiseudusta”, joka koostui sinisen sävyistä sekä kolmesta ulkoasutee-masta; Hongankolistaja, Kaunokit ja Päijänne. Pal-kintolautakunta piti kaikista kolmesta teemasta ja työ palkittiin yhtenä kokonaisuutena. Palkintolauta-kunta arvosti erityisesti työn paikallisuutta sekä Päi-jät- Hämeen luonnon nimikkolajeja. Myös selkeyttä ja hyväntuulista tarinallisuutta kehuttiin. Tunnuskilpailun parhaaksi valittiin Lauri Virk-kusen työn ”Reititin”, johon sisältyi myös ehdotus viranomaisen nimestä. Palkintolautakunnan mielestä työhön oli saatu hyvin mukaan liikkeen tuntu, se oli graafisesti tasapainoinen ja merkin ja tekstin suhde oli hyvä. Nimiehdotusta pidetiin hyvänä ja kirjainlyhen-nelmän muotokieltä hyvin suunniteltuna. Näin LSL – Lahden seudun liikenne oli saanut itselleen nimen ja tunnistettavan sinisen värityksen. Verkossa: www.LSL.fi Twitter: @LSL_fi Facebook: Facebook.com/lahdenseudunliikenne Suora palaute: e-asiointi.lahti.fi/eFeedback 4 Julkaisija Lahden seudun liikenne


Kaupunkilainen nro 2 | 2014
To see the actual publication please follow the link above