082130

Kaupunkilainen nro 2 | 2014

– Onko parempaa taiteilijaa kuin luonto, tuossakin on todella ko-meat sammalikot! Tykkään myös katsella ja kuunnella lintuja, eikä kaikkia tarvitse edes tunnistaa. Lehtoja, lähteitä ja mäntykangasta Jo pelkästään Lahden kaupungin alueella on useita luontotyyppejä mäntykankaista metsälehmuksia kasvavaan lehtoon. Retkeilijä voi valita kohteeksi luonnonsuojelualueen, merkityn luontopolun tai seurata ulkoilureittejä, joista monet vievät katkeamattomina myös naapurikuntien puolelle. Varsinaiset erämaat alueelta puuttuvat, mutta päivän parin ret-kille riittää monenlaista koettavaa. Vaeltamisen, pyöräilyn ja tal-vella hiihdon lisäksi seudulla on hyvät mahdollisuudet melontaan ja purjehdukseen. Harjun reunoilla on mahdollisuus tarkkailla mai-semaa näkötorneista. – Lahti ja naapurit on rakennettu maantieteellisen murros-kohdan päälle: etelään päin on savimaita, pohjoispuolella alkaa Järvi-Suomi. Salpausselän reunamuodostumat dominoivat, mutta olemme myös osa Hämeen lehtokeskusta. Lisäksi laaja pohjavesi-alue yhdistää meitä ja naapurikuntia, luonnonsuojeluvalvoja Asko Riihelä luonnehtii. Lajisto on monimuotoista ja paikoitellen esiintyy harvinaisuuk-sia. Harjulla sijaitsee paljon lähteitä, ja virtaavaa vettä löytyy sauk-kojen iloksi. Kangasvuokot ja pähkinäpensaat kuuluvat alueen la-jeihin. Linnaistensuolla tapaa korppeja ja pääsee haistelemaan suo-pursua ja maistelemaan suomuurainta. Riihelä kannustaa luontoretkille kaiken ikäisiä ja -kuntoisia. Esi-merkiksi vastikään reititetyllä Lapakiston 200 hehtaarin suojelualu-eella Nastolassa on sekä helposti kuljettavia reittejä että vaativille rinteille nousevia polkuja. Riihelä muistuttaa, että luontoretkelle pääsee myös Lahden kes-kustasta ja monien bussireittien varsilta. Suosittu Lehmusreitti kier-tää keskustaa ympäröiviä mäkiä. – Radiomäki, Urheilukeskus ja satama ovat hyviä kohteita ja läh-töpisteitä muutaman tunnin retkelle. Teksti ja kuva: Lotta Palomäki Ekopaku-hankkeen projektipäällikkö Aulikki Laine on suunnitellut 5.–6.-luokkalaisille soveltuvan metsäkasvien ope-tusohjelman, jota on testattu kevään aikana usealla koululla. Ohjelma tukee opetussuunni-telmaa. Kahden oppitunnin aikana oppilaat tutustuvat erilaisiin metsätyyppeihin, tutkivat digi-taalisella mikroskoopilla kas-veja sekä kuvaavat lyhyen luon-tovideon. Varusteet kulkevat kätevästi metsän laitaan ympä-ristöneuvonta- autolla. Tunnin lopuksi oppilaat pääsevät kat-somaan kuvat ja videot auton näytöltä. Uusi sisustus Ekopaku-hankkeessa autoon onkin hankittu paljon erilaisia Retkikohteita Enonsaari Vesijärven Enonselällä Saaren keskellä luonnon-suojelualue, jossa useita lehtotyyppejä. 1,8 kilomet-rin luontopolku. Kesäi-sin laivayhteys matkusta-jasatamasta ja Messilän satamasta. Teivaanmäen luontopolku ja Häränsilmä Suppalampi sijaitsee aivan Urheilukeskuksesta lähtevien ulkoilureittien kupeessa. Lapakiston alue Nastolassa Alueella useita pieniä jär-viä, metsää, soita ja avo-kallioita. Ei julkista liiken-nettä lähellä aluetta. Kutajärvi Hollolassa Osa kansainvälisesti arvo-kasta lintuvesialuetta, poh-joispään rannan lähellä lin-tutorni. Hollolan kirkonky-lään vievät linja-autot aja-vat läheltä. Lahden seudun luonto-opas sisältää tietoa Hollolan, Lahden ja Nastolan luontokohteista ja retkeilymahdollisuuksista. Opasta voi hakea kaupunki-infosta, Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18. http://www.lahdenseudunluonto.fi Ekopaku Kaisla innostaa tutkimaan luontoa 17 Tiirismaan maastoissa Hollolassa luonnonsuojelualueelle pääsee lenkkipolulta. ympäristökasvatustarvikkeita. Lahden ammattikorkeakou-lun ajoneuvomuotoilun opis-kelijat ovat myös suunnitelleet Kaislan uudistetun sisustuksen, jotta varusteet ja tekniikka kul-kevat sujuvasti ja turvallisesti mukana. Auton katolla oleva aurinko-paneeli tuottaa sähköä uuteen 40-tuumaiseen näyttöön, mik-roskooppiin, kuivauskaappiin, tablettiin ja muuhun tarpeelli-seen elektroniikkaan. Digitaalinen mikroskooppi Erityisesti digitaalinen mikro-skooppi on herättänyt kiinnos-tusta oppilaissa. Mikroskoopin kuvat tallentuvat tietokoneelle, joten lähikuvia kasveista ja ötö-köistä voi tutkia vielä jälkeen-päin. Myös oppilaiden kuvaamat hauskat videot, joissa haastatel-laan kasveja, jäävät mukavaksi muistoksi kivasta oppitunnista. Syksyllä testaus ja Kaislan va-rustelu jatkuu, kun testiin pää-see oppituntikokonaisuus ve-destä. Kaisla kiertää edelleen tuttuun tapaan koulujen lisäksi Päijät-Hämeen tapahtumissa, joten tervetuloa tutustumaan uudistettuun autoon ja sen tar-jontaan! Ekopaku-hanketta on rahoit-tanut opetushallitus. Ympäristöneuvonta-auto Kaisla palvelee entistä paremmin opettajia ja oppilaita. Uudistuneen Kaislan mukana kulkevat kouluille ja metsän laitaan luupit, kiikarit ja muut luonnontutkimusvälineet. Erityisesti digitaalinen mikroskooppi on herättänyt kiinnostusta oppilaissa. Oppilaat katselevat mikroskoopilla otettuja kuvia.


Kaupunkilainen nro 2 | 2014
To see the actual publication please follow the link above