082230

Kaupunkilainen nro 2 | 2014

Nopeammin apua aikuisille Lahden kaupungin aikuissosiaalityössä siirryttiin huhtikuun alusta uuteen toimintamalliin. Etenkin alkuvaiheessa palveluja tarjotaan entistä tiiviimmin. Myös toimeentulotuen käsittelyä on haluttu sujuvammaksi. Teksti: Tuula Carroll ja Heli Ranta Uusi tiimijako mahdollistaa sen, että eri tiimeissä tehdään työtä asiakkaan kanssa suunnitelmal-lisesti ja pitkäjänteisesti. Uudet asiakkaat asioivat aluksi omassa tiimissään, jossa käsitellään toi-meentulotuki ja järjestetään tar-vittaessa sosiaalityön palvelut. Uusilla asiakkailla on mahdol-lisuus päästä sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän vastaan-otolle selvittelemään elämän-tilannettaan. Heiltä saa myös tukea ja neuvoja esimerkiksi so-siaaliturvaan sekä palvelujärjes-telmään liittyvissä kysymyksissä. Pidempiaikaisten asiakkaiden sosiaalityö on järjestetty alle 30-vuotiaiden nuorten aikuisten tiimissä ja 30 vuotta täyttänei-den aikuisten tiimissä. Ikäryh-mittäiset palvelut mahdollista-vat työntekijöiden erikoistumi- Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki ja sosiaalinen luototus Lahden sosiaalikeskus Vapaudenkatu 23 A, 15140 Lahti Avoinna ma-pe 9.00–15.30 www.lahti.fi > Sosiaali- ja terveyspalvelut > Sosiaalinen tuki Toimeentulotuen käsittelypäivän tiedustelu: Nauhoitettu tiedote puh. (03) 818 3205 tai internetistä: www.lahti.fi > Sosiaali- ja terveyspalvelut > Sosiaalinen tuki > Toimeentulotuki Palvelutarjottimessa uusia sähköisiä palveluja. Huhtikuun alusta lähtien lahtelaiset ovat voineet tehdä toimeentulotukihakemuksen sekä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluhakemukset sähköisesti. www.lahti.fi > Sähköinen asiointi > Palvelutarjotin A-Ö > Palvelutarjotin.fi > Perhe- ja sosiaalipalvelut Sosiaalitoimen Omapalvelu Omapalvelun kautta asiakas voi ajasta ja paikasta riip-pumatta lähettää hakemuksia viranomaiselle ja seurata hakemuksensa käsittelyn etenemistä. Hakemuksen liitteet voi myös lähettää sähköisesti. Kirjautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla tai matkapuhelimella mobiilivar-menteen kautta. www.lahti.fi > Sosiaali- ja terveyspalvelut > Sähköinen asiointi > Sosiaalitoimi telaiset ovat voineet tehdä toi-meentulotukihakemuksen säh-köisesti. Sähköinen toimeentu-lotuen jatkohakemus on ollut käytössä viime keväästä lähtien. – Oletamme, että monet opis-kelijat käyttävät mahdollisuutta hakea toimeentulotukea sähköi-sesti, kertoo aikuissosiaalityön päällikkö Tarja Laukkanen. Ilman kesätyöpaikkaa jää-neet opiskelijat, joilla ei ole mahdollisuutta suorittaa opin-toja kesän aikana ja saada opin-toetuuksia, voivat hakea kesä-aikana toimeentulotukea. Säh-köisten toimeentulotukihake-musten määrä kasvaa koko ajan sitä mukaa, kun kuntalaisten tie-toisuus ja mahdollisuudet käyt-tää sähköisiä palveluja kasvavat. – Asiakkaille tarjotaan edel-leen myös henkilökohtaista pal-velua ilman ajanvarausta joka ar-kipäivä, muistuttaa Laukkanen. sen eri ikävaiheiden erityispiir-teisiin ja palvelutarpeisiin. Asiakas saa sosiaalityöstä tukea ja apua esimerkiksi vai-keaan elämäntilanteeseen, ar-kielämän hallintaan ja suun-nitteluun, työllistymis- ja kou-lutusmahdollisuuksien sel-vittämiseen, alkoholi- tai muuhun riippuvuusongel-maan tai talouden hallintaan. Toimeentulotukea voi hakea sähköisesti Asiakkailta tulee paljon tiedus-teluja toimeentulotuen käsitte-lypäivään liittyen. Palvelua on parannettu ottamalla käyttöön toimeentulotukihakemusten käsittelypäivän ilmoittava nau-hoitettu tiedote. Käsittelypäivä ilmoitetaan myös internetissä toimeentulotuen sivuilla. Huhtikuun alusta lähtien lah- Katsastus tulossa syksyllä CHICAGO Rikollisen hyvä showmusikaali tähteydestä ja kilpailusta. ENSI-ILTA 12.9. ja 13.9. KATSASTUS Rouhea komedia katsastusreissusta ja isäksi tulemisesta. ENSI-ILTA 31.10. ME ROSVOLAT Kymmenvuotias Vilja päätyy rosvoperheen ryöstösaaliiksi. Tästä alkaa paras kesä ikinä! ENSI-ILTA 4.9. LUOLAMIES Miehet ja naiset ovat erilaisia! Hauska yhden miehen show naisen ja miehen luontaisesta roolijaosta. ENSI-ILTA 11.9. JESsIKAN PENTU Hervoton näytelmä tekniikkariippuvuudesta ja kadonneesta luontosuhteesta. ENSI-ILTA 29.10. Ohjelmistossa myös: AINA JOKU EKSYY VIHAN JUMALA KAHDEN JA YHDEN YÖN TARINOITA PETROSKOI NAURUA KOLMANNELLA Teatterin lipunmyynti avautuu ma 11.8. Kesän aikana liput Lippupisteen toimipaikoista tai Lippupiste 0600 900 900 (1,98 €/min+pvm). Liput edullisemmin verkkokaupasta www.lippu.fi 18


Kaupunkilainen nro 2 | 2014
To see the actual publication please follow the link above