081930

Kaupunkilainen nro 2 | 2014

LAHDEN MITALIN SAAJAA KOSKEVAT ESITYKSET Lahden mitali myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Lahden kaupungin hyväksi. Lahden mitali Ansiokkaaksi toiminnaksi voidaan katsoa 1) teko, joka lahtelaisen suorittamana on tehnyt Lahden nimeä tunnetuksi ja jolle annetaan erityinen arvo Lahden kaupungin ulkopuolellakin, 2) yleistä tunnustusta saanut toiminta, joka on poikkeuk-sellisella tavalla edistänyt Lahden kaupungin aineellista tai henkistä rakentamista, 3) poikkeuksellisen mittava panos Lahden kaupungin luotta-mushenkilönä, viranhaltijana tai työntekijänä. Sääntöjen mukaan kaupungin lautakunnilla ja lahtelai-silla järjestöillä on oikeus tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä mitalin myöntämisestä. Tämän johdosta mitali-toimikunta saattaa asian järjestöjen tietoon mahdollisten ehdokkaiden kartoittamiseksi vuoden 2014 Lahden mitalin saajaksi. Kaupunginhallitukselle osoitetut, mitalitoimikunnalle lähetet-tävät esitykset perusteluineen toimitetaan 1.9.2014 mennessä osoitteella: PL 202, 15101 Lahti, käyntiosoite: Kaupungintalo, Harjukatu 31 sähköposti: kirjaamo@lahti.fi. Lisätietoja: mitalitoimikunnan puheenjohtaja, kaupungin-valtuuston puheenjohtaja Mika Kari puh. 050-398 5601 ja mitalitoimikunnan sihteeri, kaupunginsihteeri Janne Mäki puh. 044 716 1844. Lahdessa 28.4.2014 MITALITOIMIKUNTA Matkakeskuksen rakennusvaihe näkyy l i ikenteessä Rautatieaseman viereen valmistuvan Matkakeskuksen rakennustyöt vaikuttavat aseman alueen liikenteeseen. Poikkeusjärjestelyjä on tiedossa noin vuoden verran. Matkakeskus otetaan käyttöön syksyllä 2015. Rakennusvaiheen merkittävin poikkeusjärjestely on Vesijärvenkadun kaventumi-nen nykyisestä neljäkaistaisesta kaksikaistaiseksi kesäkuun alussa. Autoliikenne on työmaan aikana aseman läheisyydessä normaalia hitaampaa. Vesijärvenkadun päälle terminaalikansi Vesijärvenkadun päällä oleva silta levenee kaukoliikenteelle tarkoitetulla kannella, jota kutsutaan Asemapäällikön sillaksi. Kaukoliikenteen terminaaliin kuljetaan sekä Mannerheiminkadulta että alhaalta Vesijärvenkadulta hissillä tai portaita pitkin. Henkilöautot ja kaukoliikenteen bussit kulkevat Matkakeskuksen valmistuttua As-konkadun kautta. Saattoliikenne keskitetään rauta-tieaseman edustalle. Uuden Matkakeskuksen näkyvimpiä rakennelmia ovat bussikatokset, porras-tornit ja rahtiterminaali sekä seitse-mänkerroksinen toimistotalo. Uusi robottiparkki tuo tilat liityntäpysä-köinnille. Pyöräilijöille valmistuu 200 säältä suojassa olevaa pyöräpark-kipaikkaa. Valmistuttuaan Mat-kakeskus on Lahden käyntikortti, uusi ja moderni liityntäpaikka Lah-teen saapuville ja Lahdesta matkus-taville. Matkakeskuksessa junat ja bus-sit tavoitetaan yhdestä osoitteesta. Paikal-lisbussit kulkevat Matkakeskuksen kautta jo 1.7.2014 alkaen. Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola Kuulemistilaisuudet ti 12.8. klo 18 Lahti, kaupunginkirjaston auditorio, Kirkkokatu 31 ke 13.8. klo 18 Nastola, Nastopolin auditorio, Rakokiventie 2 to 14.8. klo 18 Iitti, kunnantalon valtuustosali, Rautatienkatu 20 ti 19.8. klo 18 Hollola, Salpakankaan koulu, Koulurinteentie 9 ti 20.8. klo 18 Hämeenkoski, Seurala, Asikkalantie 1 ke 21.8. klo 18 Kärkölä, Vuokkoharjun koulu, Kouluntie 18, Järvelä Selvittäjien esitys valmistuu 6.8. ja on luettavissa osoitteessa www.salpauskunta.fi. Tule kuulemaan, millainen olisi uusi kunta. Selvittäjät esittelevät yhdistymissopimusta ja vastaavat kysymyksiin. Tervetuloa! Kahvitarjoilu Infotauluja pystytetään hulevesien käsittelypaikoille Hulevesien käsittelypaikoille pystytetään toukokuussa infotauluja, joiden avulla halutaan lisätä tietoisuutta hulevesien luonnonmukaisesta hallinnasta. Tauluissa esitellään Karistossa sijaitsevat Kivipuron viivytysallas ja kosteikko sekä Rantaky-län laskeutusallas ja kosteikko, Kaarlaakson laskeutusallas ja kosteikko, Alasen-järven rannalla Takkulanpohjassa sijaitseva kampakosteikko sekä Kytölän viivy-tysaltaat. Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) – työkaluja suunnitteluun -hanke on tilannut taulujen suunnittelun graafikko Saija Tynkkyseltä. Hulevesialtaat ja kosteikot ovat Lahden kaupungin rakennuttamia. Tauluissa esi-tellään valuma-aluekartat, luonnonmukaisen hulevesien hallinnan vaikutuksia ja kohteiden kasvillisuutta. www.ilmastotyokalut.fi 15


Kaupunkilainen nro 2 | 2014
To see the actual publication please follow the link above