100812

Kirkonseutu | No 19 • 2016

Kirkonseutu 1 8 9/2016 12.11.2016 Ristinkirkossa Vivaldia ja Buxtehudea Joulun tarina Ristinkirkossa MUSIIKKINEUVOS, Wihurin sää-tiön juuri palkitsema piano- ja sanavirtuoosi Seppo Hovi ja lahtelainen laulaja-saksofonisti Hannu Lehtonen esiintyvät joulukiertueellaan myös Lahden Ristinkirkossa 30.11. kello 19. Konsertti on nimeltään Joulun tarina, ja ohjelmassa kaikille rakkaita tunnettuja ja vähän tuntemattomampiakin joululauluja. Seppo Hovi johdattelee konserttia ja soittaa pianoa, ja Hannu Lehtonen laulaa ja soittaa saksofoneja. Asikkalaan suunnitellaan hirsistä seurakuntataloa Uuden seurakuntatalon vihkiminen käyttöön voisi olla 1. adventtina 2018. Laura Visapää Asikkalan uuden seurakuntatalon suunnittelu on käynnistymässä. Rakennustyö-ryhmä esitteli marraskuun alussa kirkkoneuvostolle suunnitel-miaan. Suunnittelun jatkami-sesta päätetään kirkkovaltuus-tossa joulukuun alussa, ja lopul-linen rakentamispäätös tehdään todennäköisesti ensi keväänä. – Vääksyyn tarvitaan seura-kuntatalo jumalanpalvelus- ja muiksi kokoontumistiloiksi, pai-nottaa Timo Koivunen Koivunen on rakennustyö-ryhmän puheenjohtaja ja kirk-kovaltuuston jäsen. Työryhmän muut jäsenet ovat Riitta Kui-tuniemi, Leo Kumpulainen, Immo Virtanen ja seurakunnan työntekijöiden edustajana lap-sityönohjaaja, työsuojeluvaltuu-tettu Mirja Halme. Sihteerinä on seurakunnan talouspäällikkö Pirkko-Liisa Raittinen. Vääksyn vanha, nyt jo purettu seurakuntakeskus rakennettiin Kalmarintien varteen liki 40 vuotta sitten. Timo Koivunen muistaa hyvin seurakuntakeskuksen valmistumisen, koska hän tuli juuri silloin Asikkalan seu-rakuntaan talouspäälliköksi. Seurakuntakeskuksen lisäosa valmistui 90-luvun vaihteessa. Silloin Koivunen ei enää ollut seurakunnassa töissä, mutta kirkkovaltuuston puheen-johtajana hänet valittiin lisä-osan rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi. – Nyt olen ollut purkamassa sitä, mitä kerran olin rakenta-massa, naurahtaa Koivunen. Vanhan seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmat tiedettiin jo pitkään. Ongelmia yritettiin tuloksetta korjata. Ratkai-suna oli seurakuntakeskuksen toiminnan hajasijoittaminen väistötiloihin: Sirkkusentielle virasto, EL-korille nuoret, Kus-taantorille Maijan Kammariin diakoniatyö ja Martin Kamma-riin päiväkerhotila. Jumalanpal-velukset on pidetty Asikkalan kirkossa. Vanhan seurakuntakes-kuksen korjaaminen olisi ollut hankalaa ja kallista. Asikkalan kirkkovaltuusto käsitteli uuden seurakuntakeskuksen raken- Jos suunnitelmat toteutuvat, Asikkalan vanhan seurakuntakeskuksen tontille nousee hirsinen seurakuntatalo. tamista toukokuussa 2014. Tuolloin alustavaksi kustan-nusarvioksi tuli 4,5 miljoonaa euroa. Summa alkoi kuitenkin hirvittää, joten päätös siirrettiin seuraavalle valtuustolle. Uusissa suunnitelmissa kustannusarvio on puristettu noin 2,5 miljoonaan. Kustan-nusarviota on saatu alaspäin muun muassa vähentämällä seurakuntatalon neliöitä. Alus-tavassa hankesuunnitelmassa seurakuntataloon tulee 500-700 neliötä eli rutkasti vähemmän kuin vanhassa seurakuntakes-kuksessa oli. – Tila riittää tämän päivän tarpeisiin, sanoo Koivunen. Rakennustyöryhmä kävi valtuuston jäsenten ja työnte-kijöiden kanssa tutustumassa Ruoveden seurakuntataloon, joka on rakennettu hirsistä. – Hirsi vaikutti oikein hy-vältä materiaalilta. Se hengittää ja on kaunis. Rakennustyöryhmän ehdo-tuksessa seurakuntatalo rahoi-tetaan säästöillä, omaisuuden myynnillä ja pankkilainalla. – Seurakunnan tontti Kal-marintiellä on 8200 neliötä. Siitä on tarkoitus myydä puolet kerrostalotontiksi. Alustavassa suunnitelmassa puurakenteinen kerrostalo tulisi viereisen ker-rostalon jatkeeksi ja olisi ehkä 3-kerroksinen. Koivunen haarukoi, että tontin myynnistä saadaan puolen miljoonan tienoilla. Seurakunnalla on myös muu-tama asunto-osake, jotka voidaan myydä. Säästössä on miljoona euroa. Pankkilainan osuudeksi jäisi noin miljoona. – Seurakuntatalon rakenta-misen lisäksi meille on tulossa siunauskappelin korjaus kylmä-tilojen ja saniteettitilojen osalta. Korjaustöitä tehdään suunnitelman mukaan myös Martin Kammarissa heti alku-vuonna 2017. Sinne siirtyvät viraston palvelut vuokratiloista Sirkkusentieltä. – Martin Kammarista tu-lisi seurakuntaviraston pysyvä paikka, eikä se siirtyisi uuteen seurakuntataloon. Martin Kammari on keskellä Vääksyä ja sinne on helppo tulla asi-oimaan, perustelee Koivunen virastolle kaavailtua paikkaa. Uusi seurakuntakeskus rakennettaisiin liki entisen paikalle. Sinne sijoittuisivat kirkkotila, tila muisto- ja muille tilaisuuksille, jakelukeittiö, nuoriso- ja lapsityön tilat. Dia-konian tilat jäävät nykyiseen paikkaansa Maijan Kammariin. Asikkalan kirkkovaltuuston kokous 7.12. alkaa kello 18. Kokouspaikka on Asikkalan kunnan virastotalon kokous-huone, Rusthollintie 2. Kokous on avoin kaikille. – Sieltä saa suoraa tietoa, mitä on suunnitella. Tulkaa kuuntelemaan, jos uuden seura-kuntatalon rakentaminen kiin-nostaa, kehottaa Koivunen. Mikäli seurakuntatalon suunnitelmat etenevät myötä-tuulessa, uuden seurakuntatalon vihkiminen käyttöön voisi olla 1. adventtina 2018. JUHANI VIITANEN Ristinkirkon konsertissa kuullaan Gloria sekä Buxtehuden Jesu, Meine Freude. LAHDESSA Ristinkirkossa ilo soi konserteissa, joissa kuullaan Antonio Vivaldin Gloria sekä Dietrich Buxtehuden Jesu, Meine Freude. Konserteissa esiintyvät kuoro Anastasia ensemble, soitinyhtye sekä solistit johtajanaan Markus Tikkanen. – Vivaldin musiikki on rie-mullista, mukaansa tempaavaa ja konsertti vilisee tunnettuja kuoro- ja solistiosuuksia, Markus Tikkanen kertoo. Konsertissa kuultava Vivaldin Gloria (RV 589) on kuuluista ja paljon esitetty teos. Teoksen Neljä vuodenaikaa jälkeen Vivaldin suosituin työ on vuonna 1708 sävelletty kuoro-teos, Gloria, joka on ollut yleisön suosikki 1950-luvulta alkaen. Vivaldi oli ensimmäinen ba-rokin kauden suuri säveltäjänimi. Hän teki vaikutuksen Bachiin, joka laati muun muassa cem-balo- ja urkusovituksia tämän teoksista. Vivaldi oli musiikin historian tuotteliaimpia säveltäjiä. Hänen säilyneeseen tuotantoonsa kuuluu 46 oopperaa (säveltäjän mukaan jopa 94), 512 konserttoa, 19 sinfoniaa ja 108 sonaattia, lisäksi kirkollista ja maallista vokaalimusiikkia (messuja, mo-tetteja, oratorioita, kantaatteja, psalmeja, serenataa) yli 60 teosta. Dietrich Buxtehuden (1637 -1707) Jesu, Meine Freude on tekijänsä yksi suosituimpia ja kantaatteja. Teos on ollut myös Anastasia ensemblen ohjelmis-tossa takavuosina. Hän teki elämäntyönsä Lyy-pekin Mariankirkossa, jonka urkurina hän toimi vuodesta 1668 aina kuolemaansa asti. Ai-kanaan Buxtehude oli arvostettu säveltäjä ja urkuri. Kerrotaan, että Johann Sebastian Bach käveli yli kolmesataa kilometriä päästäkseen kuulemaan tätä ”Marian-urkuria”. ➜ VIVALDIA JA BUXTEHUDEA Konsertti Lahden Ristinkirkossa ti 15.11. klo 19 Anastasia ensemble, soitinyhtye sekä solistit, johtaa Markus Tikkanen Vapaa pääsy, ohjelma ovelta 10 €.


Kirkonseutu | No 19 • 2016
To see the actual publication please follow the link above