KISE_20170325_08

Kirkonseutu | No 6 • 2017

8 Kirkonseutu 6/2017 25.3.2017 Uusi avioliittolaki voimaan Laura Visapää Eduskunnan hyväksymä avioliittolainmuutos astui voimaan maaliskuun alussa. Se mahdollistaa avioliiton samaa sukupuolta olevien kesken. Laki koskee siviilivihkimisiä, eikä kirkolla ole velvoitetta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Kirkolliskokous määritteli marraskuussa 2015, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Piispainkokous totesi viime elokuussa, että papin oikeus vihkiä kirkolliseen avioliittoon ei muutu, vaikka avioliittolaki muuttuu. Kirkon jäsenillä, papistolla ja piispoillakin on keskenään erilaisia käsityksiä siitä, mihin suuntaan kirkon tulisi edetä avioliittokysymyksessä. Osa tahtoo muuttaa kirkon avioliittokäsitystä, osa pitäytyä nykyisessä. Jotkut papit ovat ilmoittaneet vihkivänsä ohjeista huolimatta samaa sukupuolta olevia pareja. Tällainen vihkiminen on pätevä: vihittävistä tulee aviopuolisoita. Tuomiokapituli ratkaisee mahdolliset seuraamukset vihkineelle papille piispan ohjeiden ohittamisesta. Asiaan ottanee kantaa myös toukokuinen kirkolliskokous. Viisitoista kirkolliskokousedustajaa ehdottaa kirkolliskokoukselle kirkon avioliittokäsityksen laajentamista. Aloitteessa esitetään, että kirkollinen avioliittoon vihkiminen olisi mahdollinen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Yksittäistä pappia ei kuitenkaan velvoitettaisi vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, mikäli Laura Visapää Ketään ei lyöty ja suhtauduimme kunnioittavasti toisiimme, tiivisti pöydällinen ihmisiä, jotka osallistuivat kuuntelevaan se on vastoin hänen omaa avioliittokäsitystään. Lahden alueen seurakunnissa on uudesta avioliittolaista käyty keskusteluja työntekijöiden kokoontumissa. Seurakunnissa vallitsee kirkkoherrojen kesken yhteinen linja, että ohi kirkolliskokouksen päätösten tai piispan ohjeistuksen ei toimita. - Kysymys samaa sukupuolta olevien vihkimisestä on herkkä, vaikea ja jakava asia kirkossamme, joten on parasta toimia kirkolliskokouksen päätösten mukaisesti, toteaa Hannes Wallin, Joutjärven seurakunnan kirkkoherra. Samoin kertoo Heinolan seurakunnan kirkkoherra Simo- Pekka Rantala. - Heinolan seurakunnassa toimitaan Mikkelin hiippakunnan piispan ohjeiden mukaan. Piispa on pitänyt papistolle keskustelutilaisuuden asiasta, ja seurakunnan papit noudattavat piispan ohjeistusta eivätkä vihi samaa sukupuolta olevia pareja. Salpausselän seurakunnassa asiaa käsitellään useampaankin kertaan. Aihe on ollut esillä viikoittaisessa työntekijäkokouksessa. - Lähtökohtana on, että noudatamme kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja piispa Matti Revon linjauksia, sanoo keskusteluun Launeen kirkolla. Aiheena oli samaa sukupuolta olevien avioliitto. Evankelis-luterilaisessa kirkossa ennakoitiin uutta avioliittolakia jo puolitoista vuotta sitten. Kirkolliskokous antoi marraskuussa 2015 kirkkohallitukselle tehtäväksi valmistella uutta Kirkkoherroillakin erilaisia näkemyksiä ”Muutamat ovat kiitelleet tilaisuuksia jälkikäteen.” “Ketään ei lyöty” keskustelumallia. Tavoitteena oli, että avioliitosta eri tavalla ajattelevat voivat oppia ymmärtämään toistensa näkemyksiä ja käydä rakentavaa keskustelua avioliitosta ja perheestä. Tampereen hiippakunnissa on kirkolliskokouksen toiveen mukaisesti järjestetty kunnioittavan kuuntelun tapaamisia. Hollolan rovastikunnassa on ollut kaksi keskustelutilaisuutta työntekijöille ja luottamushenkilöille. Mikko Sulander Tampereen hiippakunnasta on ollut järjestämässä tilaisuuksia. Sulander korostaa, että tilaisuudet eivät ole koulutusta, mutta oppimista. - Tilaisuudet ovat foorumeita, jotka tarjoavat eri tavoin avioliitosta ajatteleville ihmisille mahdollisuuden puhua ja tulla kuulluiksi. Keskustelulla on tietyt raamit ja pääpaino sanalla kuuntelu. - Keskustelussa asetutaan uteliaina kuuntelemaan toistemme tarinoita ja ajatuksia. On mahdollisuus oppia jostakin itselle erilaisesta ja vieraasta. Ei käännytetä, vaan pyritään pääsemään kiinni siitä, mitä toinen ajattelee ja miksi, kuvaa Sulander tavoitteita. Sulander aisti ennen keskustelutilaisuuksia yhtäältä innostusta, mutta toisaalta epävarmuutta. - Asia on vaikea, ja siitä keskustelu ei ole aina ollut rakentavaa. Ihmiset ovat tulleet - varsinkin verkkokeskusteluissa - lou- Kuunteleva keskustelu uudesta avioliittolaista sujui rauhallisesti. Sari Kuirinlahti, Salpausselän kirkkoherra. Salpausselällä käydään keskustelua myös seurakuntalaisten kanssa. Kirkossa on sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeisillä kahveilla tapana puhua ajankohtaisista asioista. - Meillä oli yhteinen keskustelu tästä aihepiiristä kirkkokahvilla. Keskustelu sujui hyvässä hengessä ja osoittautui erittäin tarpeelliseksi. Toivoisimme, että myös seksuaalivähemmistöjen edustajat tulisivat rohkeasti paikalle, jotta seurakuntamme jäsenet saisivat mahdollisuuden tutustua ja tottua toisiinsa – jopa ystävystyä. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan yhteiseen messuun ja sen jälkeiseen keskusteluun, kutsuu kirkkoherra Sari Kuirinlahti. Salpausselän seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan helmikuun lopulla samaa sukupuolta olevien parien avioliittoja. Seurakuntaneuvosto päätti, että kirkon virallisen linjan mukaisesti Salpausselän seurakunnassa ei vihitä eikä siunata samaa sukupuolta olevien parien avioliittoja. Äänestyksen jälkeen seurakuntaneuvosto jää odottamaan tuomiokapitulin linjausta siitä, voidaanko seurakunnan tiloja antaa kaikkien parien hääjuhlia varten. Samassa kokouksessa seurakuntaneuvosto päätti äänestyksen jälkeen, ettei sateenkaarimessua järjestetä Salpausselän seurakunnassa. Seurakuntaneuvoston jäsenistä viisi äänesti sateenkaarimessun puolesta ja seitsemän vastaan. Tampereen hiippakunnissa on kirkolliskokouksen toiveen mukaisesti järjestetty kunnioit- Kysymys samaa sukupuolta olevien vihkimisestä jakaa evankelisluterilaista kirkkoa. Lahden seudun kirkkoherrat noudattavat piispan ohjeistusta. Salpausselän seurakunnassa äänestettiin sateenkaari- messusta. Laura Visapää HOLLOLAN rovastikunnan lääninrovasti Annakaisa Rantala lähtee siitä, että yhteisiin pelisääntöihin sitoudutaan seurakunnissa. - Kirkkoherrojen kesken olemme puhuneet avioliittolaista. Meillä kirkkoherroillakin on asiasta erilaisia näkemyksiä, niin kuin seurakuntiemme jäsenillä, luottamushenkilöillä ja työntekijöillä. Osa toivoo muutosta, osa toivoo muuttumattomuutta. Rantala itse toivoo, että, kirkko siunaisi toisiinsa sitoutuneiden ja toisiaan rakastavien parien liitot. - Vihkisinkin kirkon sen mahdollistaessa. Hollolan rovastikunnan papit eivät ole kyselleet lääninrovastilta neuvoa siltä varalta, että heitä pyydettäisiin vihkimään samaa sukupuolta oleva pari. - Ei ole kysytty. Omaa papistoa olen pyytänyt ohjaamaan mahdolliset vihkimistä kyselevät minun puheilleni. Rantala muistuttaa mittakaavasta. - Rekisteröityjä parisuhteita tavan keskustelun tapaamisia. Ajatus on, että avioliitosta eri tavalla kirkossa ajattelevat voisivat käydä rakentavaa keskustelua ja ymmärtää toisiaan. Kunnioittavan keskustelun tilaisuuksissa on ollut


Kirkonseutu | No 6 • 2017
To see the actual publication please follow the link above