Page 22

2015TeitaVarten_No1

laitteiden kohdalla ensimmäiset ker-rat menevät kokeillessa ja parhaimpia menetelmiä ja säätöjä etsien. Vain tä-män prosessin kautta voidaan saavut-taa varmuus uusien menetelmien toi-mivuudesta ja hyödyistä käytännös-sä, Vasko arvioi. Uusi tekniikka ei saa hankaloittaa it-se työtä. Yrityksessä on vahva kiinnos-tus viimeisimpään tekniikkaan ja me-netelmiin sekä niiden kehittämiseen. – Usein etsimme ratkaisuja, jot-ka on todettu muualla hyviksi - ku-ten vaikkapa välisyötin. Tavallisesti tällainen laite tai menetelmä otetaan 22 | T EITÄ VARTEN kokeiltavaksi jollakin sopivalla työ-maalla. Tätä kautta saadaan omaa kokemusta ja voidaan selvittää, mis-sä kyseistä laitetta kannattaa käyttää ja miten se soveltuu paikallisiin oloi-hin, Vasko kertoo. Turvallisuuden kehittäminen on yhteinen tavoite Asfalttialalla työturvallisuus on kehit-tynyt suotuisasti. Henkilösuojainten käyttäminen ja entistä turvallisemmat koneet ovat vaikuttaneet tapaturmien vähentymiseen. Tapaturmatilastoissa on kuitenkin edelleen parantamista henkilöiden ja koneiden välisten on-nettomuuksien ehkäisemisessä. Vä-lisyöttimen kaltaisilla laitteilla pyritään vähentämään tarvetta henkilöiden liik-kumiselle koneiden läheisyydessä. Prosessit automatisoituvat ja työnte-kijöiden tehtävät muuttuvat. ■ TEKN I IKK A Tilaaja pystyy vaikuttamaan päällystystyön lopputulokseen kannustamalla urakoitsijoita hyödyntämään osaamista, inno-vaatioita ja uusia tekniikoita.


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above