Page 21

2015TeitaVarten_No1

TEITÄ VARTEN | 2 1 netussa lämpökamerakuvassa kuor-manvaihtokohta oli selkeästi nähtävis-sä V-muotoisena kuviona. Välisyötin pienentää lämpötilan vaihteluja pääl-lysteessä. Välisyötintä käytettäessä lämpökameran tuottama kuva muis-tuttaa tasaista mattoa, jossa ei ole epäjatkuvuuskohtia tai lajittumia, työ-maapäällikkö Joni Vasko NCC Road-silta tiivistää. Uutta tekniikkaa käytetään työmail-la entistä enemmän. Välisyöttimen ja lämpökameran kaltaiset menetelmät VÄLISYÖTTIMEN HYÖDYT TOP 5 • Tasalaatuisuus: Lämpötila tasoittuu, lajittumat minimoidaan, kun massaa sekoitetaan tasalämpöiseksi ennen syöttöä levittimelle. • Välivarasto: Lisää puskuria, tekee prosessista joustavampaa, toimintaket-jun katkeamattomuus mahdollistuu. • Kuormanvaihto hallittua: Auton vaihtaminen voidaan suorittaa rauhassa. Pelkoa siitä, että levittäjästä loppuu massa ja ryhmä pysähtyy, ei ole, sillä vä-lisyöttimessä on puskuria. Massa-autojen reitillä tapahtuvat häiriöt tai kuljet-tajien tauot eivät vaikuta levitysryhmän etenemiseen. • Vähemmän käsityötä: Massa-autoista tippuu toisinaan massaa, jota jou-dutaan lapioimaan käsin. Välisyötin vähentää käsin tehtävän työn tarvetta, sillä kuorma tyhjennetään kokonaan ja kaikessa rauhassa syöttimen tuuttiin. • Tasaa nopeutta: Pienin muutoksin tai ilman muutoksia voidaan edetä koko ajan pysähtymättä. Tällöin myös tiivistysryhmän työskentely on tasaisempaa. Samaa kohtaa tiestä ei jyrätä liikaa, kun uutta pintaa on koko ajan työstettävänä. alkavat yleistyä, kun päällysteiden elinkaareen kiinnitetään yhä suurem-paa huomiota. Vaikka välisyötin ei ole-kaan kokonaan uusi laite alalla, Suo-messa sitä ei ole juurikaan käytetty aikaisemmin. Kansainvälisesti se on kerännyt paljon huomiota etenkin Yh-dysvalloissa ja Euroopassa. – VAR1-urakassa tilaaja edellytti E18-kohteen päällysteeltä erityisen hyvää tasalaatuisuutta ja oli valmis maksamaan siitä bonusta. Urakoit-sijan näkökulmasta tämä antoi mah-dollisuuden kokeilla uutta tekniikkaa myös taloudellisessa mielessä. Tilaa-ja myös edellytti E18-kohteella lämpö-kameran käyttöä, joten päätimme sel-vittää välisyöttimen vaikutuksia tuo-tantoprosessiin ja lopputuotteen laa-tuun tällä haastavalla kohteella, Vas-ko täsmentää. Yhteispelillä kehitetään päällystystoimintaa Tilaaja pystyy vaikuttamaan päällys-tystyön lopputulokseen kannustamal-la urakoitsijoita hyödyntämään osaa-mista, innovaatioita ja uusia tekniikoi-ta. Uusien menetelmien kehittäminen vaati sekä urakoitsijan että tilaajan yh-teistyötä. Tilaajalla on vastuu siitä, mi-tä se tilaa. Näin ollen tilaaja myös an-taa suuntaviivat siihen, millä tekniikoil-la lopputulos voitaisiin saavuttaa par-haiten. Tällöin myös urakoitsijoilla on kannustin kehittää uutta. – Ensimmäiset kokeilut on aina syy-tä tehdä ennakkoluulottomasti. Uusien


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above