Page 23

2015TeitaVarten_No1

Välisyötintä käytettäessä massan sekoittaminen tasoittaa massan lämpötilaa ja parantaa laatua. TEITÄ VARTEN | 23 LÄMPÖKAMERA ASFALTINLEVITYKSESSÄ Yksi monista hyvän päällysteen edellytyksistä on riittävän kuuma ja tasalaatuinen päällyste. Asfal-tinlevittimissä on nykyisin usein infrapuna-säteilyä mittaava lämpökamera, jonka avul-la levitetystä päällysteestä voidaan tuottaa lämpökartta. Kartasta voidaan tarkastella levitetyn asfaltin koostumusta ja laadun tasaisuutta. Lisäksi levitin kerää paikka-tietoa, jonka avulla tieto päällysteestä voi-daan sitoa koordinaatteihin. Roadscanners Oy:n kehittämä Road Doctor Thermal Diagnostics Paver (RDTD Paver) -järjestelmä vastaa tähän haastee-seen tuomalla tiedon reaaliaikaisesti ura-koitsijan käyttöön työmaalle. Järjestelmä perustuu asfaltinlevittäjään asennettaviin erilaisiin mittalaitteisiin, joista näkyvin on infrapunasäteilyä mittaava lämpökamera. Järjestelmä mahdollistaa levitetyn päällys-teen lämpötilan ja sen muutosten seuraa-misen reaaliajassa koko kaistan leveydeltä. ”Mikäli päällysteessä havaitaan asfaltti-asemasta tai levitysryhmästä johtuvia laa-tupoikkeamia, niihin voidaan reagoida kor-jaavin toimenpitein välittömästi”, Juuso Pääkkö Roadscanners Oy:stä tiivistää. Lämpökamerakuvassa lämpötilat esi-tetään videokuvana ja lämpötilamattona. Kuvasta nähdään esimerkiksi päällysteen tasalaatuisuus ja mahdolliset lämpölajit-tumat. Lisäksi näytetään lämpötilan mini-mi-, keski- ja maksimiarvot. Järjestelmä näyttää myös muita tietoja kuten tierekis-teriosoitteeseen, kuljetun matkan, nopeu-den ja päällysteen leveyden sekä levitetyn alueen pinta-alan. Järjestelmän tarkoitus ei ole pelkästään havaita ongelmia. Koska kaikki tiedot ovat urakoitsijalla käytettävissä reaaliajassa ja palaute tehdyistä muutoksista saadaan heti, menetelmä kannustaa työtapojen kehittä-miseen. Kun muutosten vaikutuksia ei tar-vitse odottaa kohteen valmistumiseen asti, on pienempi kynnys tehdä säätöjä tapoihin ja menetelmiin sekä kokeilla uutta. Menetelmän taustalla on pilvipalvelu. Kaikki kerätty tieto siirretään koordinaateil-la varustettuna pilvipalveluun. Tällöin koh-teen reaaliaikainen seuraaminen on mah-dollista jo pelkän internet-selaimen avulla. Kerätty tieto mahdollistaa kohteen tarkas-telun jälkikäteen, mikäli laadussa havaitaan poikkeamia. Tulevaisuus on tekniikassa. RDTD Paver -järjestelmä on vain yksi väline, joka mah-dollistaa entistä parempien ja kestäväm-pien päällysteiden kehittämisen. Tulevai-suudessa uuden teknologian ja asfalttiase-milta saatavan tiedon avulla voidaan jokai-nen asfalttikuorma kohdentaa ja sitä kautta todentaa esimerkiksi päällysteen menek-ki. Tekniikan avulla urakoitsija voi osoittaa tehdyn päällysteen laadun, kun hänellä on käytettävissään tieto siitä, mitä on levitetty minnekin, millä tavalla, millaista massa on ollut koostumukseltaan, kauanko kuljetus on kestänyt ja onko levitetyn massan läm-mössä tai tiivistyksessä ollut poikkeamia. Kuvassa epäjatkuvuuskohdat ovat nähtävissä lämpötilan eroina. LÄMPÖKAMERA PALJASTAA VÄLISYÖTTIMEN HYÖDYN Vertailemalla kahden päällystyskauden lämpökameradataa on havaittu välisyöttimen vaikutus päällysteen laatuun. Pääl-lystyskaudella 2013 ei käytetty välisyötintä. Ero tämän kesän päällysteen laatuun on lämpökamerakuvassa silminnähtävä: Kuvassa vasemmalla näkyy selvästi kuormanvaihtokohdat. Kuvassa oikealla epäjatkuvuuskohtia (v-kuvioita) ei ole ja läm-pötila juuri levitetyssä massassa on kauttaaltaan tasainen. – Lämpökameran näytön asetuksia saa säätää todella pienelle skaalalle, että eroja lämpötilassa saadaan esille, sanoo Juuso Pääkkö Roadscannersilta.


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above