Page 20

2015TeitaVarten_No1

TEKN I IKK A Pitkät kuljetusmakat asfalttiasemal-ta levityskohteeseen vaikuttavat mas-san lämpötilaan. Välisyötintä käytettäessä epäjatku-vuuskohdat voidaan minimoida. Tyy-pillisellä työmaalla ilman välisyötin-tä kuormavaihtokohdat aiheuttavat päällysteeseen epäjatkuvuuskohtia. Kuormanvaihtokohdissa massan la-jittumat ja alentunut lämpötila merkit-sevät laadussa katkopistettä. Välisyö-tintä käytettäessä kuormanvaihtoihin liittyvät levittäjän pysähdykset ja niistä 20 | T EITÄ VARTEN aiheutuvat päällysteen epätasaisuudet saadaan minimoitua. Pitkillä kuljetusmatkoilla ongelmana on massan jäähtyminen etenkin kuor-man reunoilta ja päistä. Välisyötin vä-hentää jäähtymisen aiheuttamia on-gelmia sekoittamalla massan uudel-leen levityspäässä, jolloin se on levi-tettäessä tasalämpöistä. Sekoituspro-sessissa ei tapahdu uudelleen lämmit-tämistä, vaan massan oma lämpö riit-tää tasaamiseen. Tämä on ympäris-töystävällinen ja tehokas tapa paran-taa levitettävän massan laatua. Prosessia valvotaan ja laatua tark-kaillaan reaaliaikaisesti lämpökameralla. – Aikaisemmin päällysteestä tallen- Välisyötintä käytettäessä kuormanvaihtoihin liittyvät levittäjän pysähdykset ja niistä aiheutuvat päällysteen epäta- saisuudet saadaan minimoitua.


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above