Page 17

2015TeitaVarten_No1

TEITÄ VARTEN | 1 7 PAL K INTO JA S T IPEND I T Pohjoismaisen tie- ja liikennefoorumin (Nordiskt Vägforum NVF) päällystejaos-to järjestää vuosittain liittojaostokokouksensa yhteydes-sä erityisesti nuoremmille tutki-joille suunnatun T&K –kilpailun. Niklas Nevalainen voitti tä-nä vuonna kyseisen palkinnon, 1500 euroa, diplomityöhönsä perustuvalla esityksellään ”The use of thermal camera for quali-ty assurance of asphalt pavement construction”. Kilpailu järjestettiin Tanskassa Silkeborgissa kesäkuun alussa. Voittajan valitsivat liittojaostoko-kouksen osallistujat, jotka edus-tavat alan urakoitsijoita, tilaajia, konsulttitoimistoja ja materiaali-toimittajia kaikista pohjoismaista. Kansalliset jaostot valitsevat kilpailuun osallistuvat tutkimuk-set vuosittain valmistuneiden tut-kimustensa joukosta. Kilpailuun osallistuneet esitykset löytyvät NVF:n verkkosivulta: http://www.nvfnorden.org/hemsi-da/ utvalg/fou/fou-tavling-2014/ ■ paa priorisointia.  Palvelutasoa jou-dutaan tulevaisuudessa laskemaan ja on myös tarkasteltava, mihin palvelu-tason lasku kohdistetaan. Liikennevirastossa tuottavuus on esillä kaikissa uusissa kehityspro-jekteissa. Katri Eskolan mukaan yhteistyötä tehdään myös kunta-tasolla ja yhdessä palveluntuotta-jien kanssa. Katri Eskola: Tuottavuuden parantaminen on tärkeä tavoite kaikissa kehittämishankkeissa. Tilaajaorganisaation tienpitoa koske-vien kehittämishankkeiden tavoittee-na on yleensä aina tuottavuuden pa-rantaminen joko omassa toiminnas-sa tai vaikuttamalla palvelutuottajien toimintaan sopimusten sekä laatu-vaatimusten ja ohjeiden kehittämisen kautta. Esimerkkinä mainittakoon ti-laajan käynnistämä Elinkaaritehokas tiepäällyste –tutkimusohjelma, jon-ka tavoitteena on laajentaa tiepäällys-teiden uusiokäyttöä nykyisestä pääl-lysteiden ominaisuuksien paremmal-la hallinnalla elinkaaren eri vaiheissa. Tällä parannetaan tiepäällysteiden yl-läpitoprosessin tuottavuutta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kaikki kehit-täminen, myös tuottavuuden kehittä-minen, vaatii perustakseen jatkuvaa osaamisen kehittämistä, myös aivan teknisten ominaisuuksien tasolla. Ke-hittämistä tehdään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, jolloin se tuottaa uutta osaamista koko ketjulle ja paran-taa koko ketjun tuottavuutta.      – Hankinnan kehittäminen on pit-käjänteistä ja sitä tehdään vuorovai-kutuksessa alan toimijoiden kanssa. Kuntasektorin kanssa tehdään myös yhteistyötä. Valtakunnan tasolla tämä tapahtuu Kuntaliiton kanssa ja alueel-lisesti ELY -keskuksissa. Meneillään olevista kunnossapidon hankinnan kehittämisprojekteista mainittakoon esimerkiksi Hoidon alueurakoiden kehittämisprojekti, jota tehdään yh-teistyössä INFRA ry:n ja Kuntaliiton kanssa. ■ SUOMEEN TUTKIJAKISAN VOITTO PANK STIPENDIT 2014 Manu Marttinen (NCC Roads Oy): Diplomityö Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa (1 500 €) Eeva Huuskonen-Snicker (Aalto): Väitöskirja Geomateriaalien sähkömagneettisten ominaisuuksien vaikutuksia maatutkamittauksiin (1 500 €) Joona Seppänen (SL Asfaltti): Opinnäytetyö / Kajaanin ammattikorkeakoulu (500 €) Asfalttipäällysteen uraremix-menetelmän kehitys ja optimointi


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above