Page 16

2015TeitaVarten_No1

TUOT TAVUUS Myös urakoitsijan näkökulmasta tuottavuus on parantunut päällys-tealalla. Lemminkäisen aluejohta-ja Jussi Rantasen mukaan tuotta-vuutta ovat parantaneet automaa-tio ja uusin tekniikka. Jussi Rantanen: – Tuottavuus on vaikea käsite. Itse olen aina todennut, että tuottavuus =  laatu x teho, jossa kaava kertoo totuuden ja molempien osatekijöi-den merkityksen. Tuottavuus on pa-rantunut parin viime vuosikymme-nen aikana voimakkaasti kaluston kunnon, tekniikan ja automaation kautta. Asfalttitehtaiden tehot ovat nykyään huippuluokkaa. Päällystys-alalla Suomessa ollaan, ainakin poh-joismaisella tasolla, tehokkuudessa aivan ylivoimaisia. Tuottavuus para-nisi, jos voitaisiin suunnitella päällys-tysmenetelmät 15-20 vuoden jak-solle. Nyt rahoitus riittää vain vält-tämättömän ja halvimman menetel-män tekemiseen. Päällystysmene-telmäsuunnittelulla 16 | T EITÄ VARTEN päästäisiin 15 vuodessa aivan eri tasolle, jos lisä-rahoitusta olisi noin 150 M€ vuosi-tasolla. Tehostusjakson jälkeen voi-taisiin rahoitusta keventää tai siirtyä alemman verkon tärkeimpien yhteys- teiden kunnostukseen. Uusilla sopimusmalleilla ja hankin-nan tehostamisella on Liikennevi-raston Katri Eskolan mukaan sel-västi vaikutusta tuottavuuteen.   Katri Eskola: – Sopimusmalleilla ja erilaisilla han-kintatavoilla on merkitystä tuottavuu-den kehittymiseen. Tilaajan kannal-ta on tärkeää löytää tasapaino, jossa palvelutuottajalle annetaan riittävästi vapauksia. Pitää kuitenkin varmistaa, ettei samalla siirretä kohtuuttomia ris-kejä palvelutuottajalle ja huolehditaan siitä, että työn tuloksena saatava laa-tu on riittävä ja mitattavissa. – Hankintaa on tehostettu ja tehos-tetaan jatkuvasti, koska tilaajan henki-löresurssit ja tienpidon rahoitus vähe-nevät koko ajan. Tilaajatehtäviä siirre-tään palveluntoimittajille. Tuotteiden ja toimenpiteiden hankinnan sijasta py-ritään ratkaisujen ja palveluiden han-kintaan. Tämä edellyttää, että palve-lun lopputulos on objektiivisesti mi-tattavissa, mikä välillä rajoittaa han-kinnan kehittämistä tähän suuntaan. Sitä varten myös laatumittareita kehi-tetään jatkuvasti. Kunnossapidon ti-laaja tavoittelee tuottavuuden paran-tamisen rinnalla myös riittävän laadun varmistamista sekä koko toimijaketjun ja markkinoiden toimivuutta. Tilaaja optimoi näitä kaikkia tekijöitä valites-saan sopimusmallia kulloinkin kilpai-lutettavaan kokonaisuuteen. Voidaanko sitten tuottavuuden parantamisella paikata väheneviä määrärahoja? Lemminkäisen alue-johtaja Jussi Rantasen mukaan ei voida, mutta Liikennevirastossa Katri Eskolan mukaan tämä näh-dään pienenä mahdollisuutena. Se ei silti yksin riitä korvaamaan mää-rärahojen puutetta. Katri Eskola:  – Tuottavuuden parantamisella voi-daan paikata osittain tienpidon vä-heneviä määrärahoja. Tuottavuuden parantamisella voidaan tehostaa ny-kytoimintaa. Haasteet kuitenkin kas-vavat koko ajan, jolloin tuottavuuden parantaminen ei yksin riitä, vaan kor-jausvelan ja tarpeiden jatkuva kasvu edellyttävät myös määrärahojen ta-son nostoa ja käytön entistä tarkem- Jussi Rantanen: tuottavuus = laatu x teho


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above