Page 30

Advokaatti | 2017 No2

fakta 30 ADVOK A AT TI / 2-2017 Säätiö laajentaa tukeaan Suomen Asianajajaliiton Säätiö myöntää asianajajille apurahoja ja avustuksia moniin kiinnostaviin tarkoituksiin. Yhä useamman toivottaisiin laittavan hakemuksen vetämään, sillä jaettavaa on. Kevään apurahojen hakuaika on parhaillaan käynnissä Hakukohteita ovat esimerkiksi väi-töskirjan tekeminen, ammatilliset kirjoitukset ja jatko-opiskelu, joka tukee omaa ammattitaitoa. Asi-anajajien lisäksi myös asianajotoi-mistossa työskentelevät lakimie-het voivat hakea säätiön apurahoja tietyin ehdoin. Suomen Asianajajaliiton Säätiön tarkoituksena on Suomen asianajajalaitoksen kehittäminen, asianajajien ammattitai-don ja eettisen kehityksen edistäminen sekä asianajajien ammattikunnan arvon kohottaminen. – Yksi tärkeä tehtävä on asianajajien tukirahastona toi-miminen. Emme halua olla mystinen säätiö vaan avoimesti ja tehokkaasti tukea ammattikuntaamme sekä nykyisiä ja tulevia asianajajia, toteaa säätiön hallituksen puheenjoh-taja Kari Lautjärvi. Säätiö perustettiin vuonna 1959 samassa yhteydessä, kun Suomen Asianajajaliitosta tuli julkisoikeudellinen yh-distys ja liiton varallisuus säätiöitiin. Säätiö on itsenäinen, Suomen Asianajajaliitosta erillinen oikeushenkilö. Sillä on omat varansa, hallintonsa ja tehtävänsä. Säätiön toiminnasta vastaa sen hallitus. Varallisuus koostuu Simonkadun toimitiloista, jotka on vuokrattu Suomen Asianajajaliitolle, ja huomattavasta ar-vopaperisalkusta, jonka tuotosta apurahoja jaetaan. – Arvopapereiden ja toimitilan vuosituotto on viime vuo-sina ollut noin 200 000 euroa, josta on jaettu vajaa puolet. Tavoitteenamme on jakaa vielä enemmän, Lautjärvi vinkkaa. Apurahat ja muut avustukset tulevat haettaviksi kah-desti vuodessa: keväällä maalis–huhtikuussa sekä syksyllä syys–lokakuussa. OIKEUSTIETEEN JATKO-OPISKELU ulkomailla, kuten LL.M-tutkinto, on tyypillinen säätiön apurahakohde. Nyt ha-kukriteerejä on laajennettu, jotta yhä useampi hyötyisi arvokkaasta tuesta. – Asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville la-kimiehille voidaan jatkossa myöntää apurahoja ulkomaisiin ja kotimaisiin oikeustieteen jatko-opintoihin, ja asianajajille myös muiden alojen jatko-opintoihin, jotka tukevat omaa asianajotyötä, kertoo Lautjärvi. Esimerkiksi kiinteistö- tai ympäristöoikeuden aloilla työskentelevä asianajaja voisi saada apurahaa yhtä lailla ulkomailla kuin myös Suomessa järjestettäviin saman alan ei-juridisiin opintoihin. Säätiö on tukenut asianajajaoikeuden väitöskirjoja, vaik-ka tekijä olisi muu kuin asianajaja tai asianajotoimistossa työskentelevä lakimies. Oikeustieteellisiä väitöskirjoja tuetaan, jos tekijä on asianajaja tai asianajotoimistossa työskentelevä lakimies. – Uutta on, että säätiö voi tukea asianajajien tekemiä väi-töskirjoja muiltakin tieteenaloilta, esimerkiksi kauppakor-keakoulusta. Väitöskirjan pitäisi palvella henkilön ammatin harjoittamista asianajajana, Lautjärvi listaa kriteereitä. Väitöskirjan pitää olla melko loppusuoralla eli siinä pisteessä, että ohjaaja pystyy antamaan väitöskirjan val-mistumisesta lausunnon. Apurahalla voi kattaa kuluja ja ansionmenetyksiä. Väitöskirjojen lisäksi säätiö tukee muita ammatillisia kirjoituksia. – Näitä hakemuksia toivoisimme lisää sekä asianajajilta että asianajotoimistoissa työskenteleviltä lakimiehiltä. Am-matillisten kirjoitusten ei tarvitse olla väitöskirjan tasoisia, vaan esimerkiksi alan ammatillisia kirjoja, asianajotoimintaan liittyviä oppaita tai muita artikkeleita, Lautjärvi kannustaa. ASIANAJAJA VOI SAADA apurahaa täydennyskoulutukseen erityisen painavasta syystä, kuten kuuluessaan Asianajajalii-ton asiantuntijaryhmään tai halutessaan osallistua tärkeän erikoisalueensa, esimerkiksi maahanmuuttokysymyksiä käsittelevään, ajankohtaiseen seminaariin. Asianajaja tai asianajotoimistossa työskentelevä lakimies voi saada apurahaa myös palkattomaan työharjoitteluun, jos se tapahtuu esimerkiksi ihmisoikeustuomioistuimes-sa, EU-tuomioistuimessa tai kansainvälisessä rikostuo-mioistuimessa. Lisäksi säätiön on mahdollista tukea Suomen Asianaja-jaliiton paikallisosastojen hankkeita. Vuosittain säätiö tukee Asianajajaoikeuden killan toimin-taa huomattavalla summalla ja Asianajajapäivässä jaettava Matti Ylöstalo -palkinto on säätiön lahjoitus. Lue lisää hakukohteista ja hakuohjeet: asianajajaliitto.fi/apurahat TEKSTI KATARIINA KRABBE // KUVITUS ANNA-KAISA JORMANAINEN


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above