Page 19

Moodi No 1 | 2017

Lääketieteen ja hoitomuotojen kehittyminen vaativat tulevaisuudessa laboratoriolta laajempaa erikoisanalytiikan osaamista. toimintaansa laajemmasta, koko terveydenhuollon näkökulmasta. Laboratorion täytyy myös pystyä tulevaisuudessa reagoimaan nopeammin asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja toiveisiin. Laboratorioanalytiikan murroksen kynnyksellä Laboratorioiden keskittyminen suuriin yksiköihin luo uusia vaatimuksia myös lähellä potilasta tapahtuvalle vierianalytiikalle. Yksi kehityshaaste vierianalytiikassa on, että vierilaitteen tulosten täytyy siirtyä automaattisesti laboratorion tietojärjestelmään potilaan, hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden sekä analyysituloksen jäljitettävyyden varmistamiseksi. Vierianalytiikan käytön laajetessa preanalyyttisten tekijöiden sekä analyysin suorittamisen merkitys korostuu erityisesti, koska sitä toteutetaan pääasiassa terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Vierianalytiikkaa tulisikin käyttää vain laboratorion valvonnassa ja laboratorion henkilökunnan kouluttamana. Tänä päivänä automaatiolaboratorioiden suuret analysaattorit tuottavat jopa kymmeniä tuloksia yhdestä verinäytteestä. Vierilaitteilla analysoidaan pääasiassa yksittäisiä tutkimuksia. Tulevaisuuden visioissa pienillä vierilaitteilla voidaan määrittää useita tutkimuksia, jopa kymmeniä kemiallisia ja immunokemiallisia parametreja yhdestä veripisarasta. Globaalit yritykset panostavat kymmeniä miljoonia euroja esimerkiksi kädessä pidettävän analysaattorin kehittämiseen. Toteutuessaan tällaiset pienet, kädessä pidettävät analysaattorit tulevat muuttamaan laboratorioanalytiikan kokonaan. Useat start-up -yritykset ja kansainväliset suuret yritykset panostavat tällä hetkellä mobiiliteknologian hyödyntämiseen laboratorioanalytiikassa. Tulevaisuudessa saattaa olla mahdollista käyttää älypuhelinta laboratoriotutkimusten tekemiseen. Lääketiede ja erilaiset hoitomuodot kehittyvät huimaa vauhtia. Tulevaisuudessa yhä enemmän potilaan hoito määräytyy hänen genominsa perusteella. Jo lähitulevaisuudessa kemoterapia saattaa määräytyä syövän DNA-sekvenssin mukaan, kun tunnistetaan, miten DNA:n mutaatiot aiheuttivat syövän ja mitkä lääkeaineet tehoavat spesifisesti syöpäsoluihin. Farmakogenetiikan merkitys lääkeaineitten metaboliaan liittyvien varianttien selvittämisessä tulee yhä tärkeämmäksi. Variantit vaikuttavat lääkeaineitten poistumis- ja aktivoitumisnopeuteen, lääkeaineinteraktioihin sekä yksilölle optimaalisen lääkeaineen ja annoksen valintaan. Potilaan hoitotulos paranee ja hoidon sivuvaikutukset vähenevät, kun hänelle osataan antaa kohdennetusti oikea lääke ja oikea lääkeannos. Geenitestejä käytetään myös perinnöllisten sairauksien tutkimuksessa ja tunnettujen mutaatioiden analytiikassa sekä virusten ja bakteerien tunnistamisessa. Lääketieteen ja hoitomuotojen kehittyminen vaativat tulevaisuudessa laboratoriolta laajempaa erikoisanalytiikan osaamista. Nukleiinihappotutkimukset ovat tänä päivänä aikaa vievää manuaalista ja erikoistiloja vaativaa analytiikkaa. Näytteen esikäsittelyn, geenimonistuksen ja analytiikan automatisointi mahdollistavat nukleiinihappotutkimusten laajemman käytön. Nukleiinihappotutkimusten kokonaisvaltainen automatisointi on jo jossain määrin tätä päivää. Markkinoilla on jo suljettuja, automaatiolinjastoon liitettäviä analysaattoreita, jotka voivat tehdä verinäytteestä DNA-eristyksen, monistuksen sekä esimerkiksi viruksen tunnistuksen. Tietojärjestelmien tärkeä rooli Tulevaisuuden laboratoriossa tietojärjestelmien merkitys kasvaa tiedon käsittelyssä ja käsitellyn tiedon määrän suhteen. Tiedon siirtyminen pyytävältä yksiköltä laboratorioon ja laboratoriotutkimuksen tuloksen siirtyminen ongelmitta pyytävälle yksikölle on potilaan hoidon kannalta tärkeää. Laboratoriotietojärjestelmä ohjaa tulevaisuudessa yhä enemmän tilaajaa laboratoriotutkimusten käytössä sekä tulosten tulkinnassa. Tänä päivänä laboratoriotulokset siirtyvät laboratoriotietojärjestelmän lisäksi myös Kanta- potilastietoarkistoon, josta potilas voi käydä niitä katsomassa. Potilaat osallistuvat yhä aktiivisemmin omaan hoitoonsa. Tänä päivänä on mahdollista lähettää laboratoriotutkimuksen tulos potilaille heidän matkapuhelimeensa. Samalla potilas saa tuloksen perusteella toimintaohjeet esimerkiksi lääkeannoksen säätämiseksi. Tulevaisuudessa tämä toiminta laajenee ja uusia sähköisen median keinoja otetaan käyttöön. Tulevaisuuden laboratorion haasteet ovat moninaiset. Teknologia mahdollistaa monipuolisemman laboratoriotoiminnan kehittämisen, nopeamman analytiikan. Se lisäksi tuottaa huomattavia tietomääriä, joiden käsittely ja hyödyntäminen on haaste. Väestön ikääntyminen ja kroonisten sairauksien lisääntyminen tuovat kliinisille laboratorioille uusia haasteita potilaiden määrän kasvaessa. Yhä enemmän potilaan hoidossa siirrytään sairauksien ehkäisyyn ja hyvinvoinnin seulontaan. Laboratorioilta vaaditaan yhä suurempaa tehokkuutta taloudellisten resurssien niukkuudessa. Yksi suuri haaste on osaavan henkilökunnan riittävyys tulevina vuosina. Pystymmekö me kouluttamaan riittävästi osaajia korvaamaan lähivuosina eläköityvien ammattilaisten tilalle? Lisähaaste on koulutuksen sisältö - vastaako se nopeasti muuttuvan kliinisen laboratorion tarpeita? Tulevaisuus on nyt Mikä on visio tulevaisuuden laboratoriosta? Tulevaisuuden laboratorio on täysin automatisoitu ja robotisoitu laboratorio (preanalytiikka, analytiikka, postanalytiikka), joka toimii tehokkaasti ja virheettömästi, ja se pystyy käsittelemään suuria näyte- ja tietomääriä. Laboratorion koko analytiikka palvelee 24/7. Erikoisanalytiikka, mm. nukleiinihappo ja massaspektrometriset tutkimukset, on automatisoitu analysaattoreille ja viety automaatiolinjastoille. Uusia tutkimuksia on otettu käyttöön, ja sairauksien riskinarvioinnissa käytetään algoritmeja. Laitteet ovat kooltaan nykyistä pienempiä ja tehokkaampia. Vastausviiveet ovat lyhyet. Suurin haaste tulevaisuudessa on näytteenotto ja näytelogistiikka, joiden tulee tukea nopeaa ja tehokasta, automatisoitua analyysiprosessia. Vierilaitteita on sijoitettu harkitusti potilaan hoitoprosessin tarpeiden mukaan osastoille laboratorion valvonnassa. Tulevaisuuden laboratorio voi olla myös kuten tieteiselokuvissa: potilaaseen asennetaan bioanturi, jolla voidaan mitata mitä tahansa parametreja. Tulokset luetaan käsikäyttöisellä tai potilashuoneessa olevalla lukijalla. Tulokset siirtyvät suoraan potilaskertomukseen, joka ohjeistaa lääkäriä hoitotoimenpiteissä. Tämähän on jo jossain määrin tätä päivää.  KUVA: MARKUS SOMMERS. 1/2017 Moodi 19


Moodi No 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above