Page 18

Moodi No 1 | 2017

TULEVAISUUDEN LABORATORIO Laboratorioalan tulevaisuuden visiointia PÄIVI LAITINEN on filosofian tohtori ja dosentti, joka työskentelee ylikemistinä HUSLABissa. Kliininen laboratorio on muuttunut vuosikymmenien kuluessa merkittävästi. Vuonna 2017 laboratorio on aivan eri maailma kuin laboratorio- toiminnan alkutaipaleella. Aikaisemmin laboratorio oli itsenäinen, erillinen terveydenhuollon yksikkö, joka ei ollut osa potilaan hoitoprosessia. Tänä päivänä laboratorio on koko terveydenhuollon keskeinen ja merkittävä osa, joka on mukana potilaan oireiden ja riskitekijöiden tunnistamisessa, sairauksien diagnosoinnissa, asianmukaisen hoidon määrittelyssä ja hoitovasteen arvioinnissa. Laboratorioista diagnostiikka- keskuksiksi Merkittävimmin laboratorio on muuttunut viimeisten 20 vuoden aikana. Voimakas automatisoituminen alkoi 1990-luvun alussa, minkä ansiosta laboratorion toiminta oli tehokkaampaa ja nopeampaa. Tämä puolestaan on auttanut sairaalan, osastojen ja poliklinikoiden potilasvirran sekä toimintojen kehittämisessä. Automatisoinnin myötä analytiikkaa on keskitetty suuriin laboratorioyksiköihin. Laboratorioita on yhdistynyt, ja on muodostettu laajoja, jopa nykyisiä sairaanhoitopiirien rajat ylittäviä laboratorioita. Koko terveydenhuolto ja kuntarakenne ovat tällä hetkellä muutosten keskellä, ja niiden mahdolliset muutokset vaikuttavat myös laboratorioiden organisaatioihin. Laboratoriot voivat tulevaisuudessa olla osa diagnostiikkakeskuksia, joissa kaikki laboratoriolääketieteen erikoisalat toimivat yhdessä. Laboratorion toiminnot ovat muuttuneet, ja viime vuosina olemme opetelleet uutta sanastoa: tuotanto, prosessit, arvovirtakartoitus, näytevirta, läpimenoaika, potilas- ja työntekijäturvallisuus, riskien hallinta, asiakas, asia- kasyhteistyö. Nämä ovat olleet asioita, jot- ka olemme tottuneet liittämään tehtaisiin ja tuotantolaitoksiin, mutta tänä päivänä ne ovat laboratorion arkipäivää, ja niiden pohjalta suunnitellaan sekä arvioidaan laboratorioittemme toimintoja. Moniammatillista keskustelua on lisättävä Kliinisen laboratorion asiantuntijat antavat tietoa laboratoriotutkimuksista terveydenhuollon ammattilaisille. Viime vuosina olemmekin usein kuulleet, että yli 70 % kliinisestä päätöksenteosta perustuu laboratoriotuloksiin. Analyyttisen laadun parannuttua pre- ja postanalytiikan merkitys tulee korostumaan, (mm. oikeiden tutkimusten tilaaminen kussakin kliinisessä tilanteessa), potilaan oikea valmistautuminen näytteenottoon, lääkeaineinteraktiot ja tulosten tulkinta auttavat kliinikoita vähentämään tarpeettomia laboratoriotutkimuksia. Tähän päästäksemme meidän tulee olla mukana potilaitten hoitotulosten parantamisessa yhteistyössä kliinikoiden kanssa. Tämä tapahtuu osallistumalla klinikkatapaamisiin sekä laatimalla suosituksia ja ohjeistuksia laboratoriotutkimusten käytöstä. Laboratorion täytyy tulevaisuudessa käyttää enemmän aikaa päättäjien ja maallikoiden informoimiseen. Tähän tarkoitukseen on käytettävissä useita eri keinoja. Hyvä esimerkki tästä on useissa maissa toteutettu maallikoille suunnattu Lab- Tests-On-Line, joka on ollut menestys kymmenvuotisen historiansa aikana. Se on käännetty jo 14 eri kielelle 17 eri maassa, ja kuukausittain sivuilla on miljoonia kävijöitä. Laboratorion tunnettuutta voidaan lisätä mm. erilaisilla kampanjoilla sanomalehdissä ja televisiossa, teemaviikoilla sekä laboratorioiden avoimien ovien päivillä. Kohderyhmänä olisivat maallikot, poliittiset päättäjät ja terveydenhuollon ammattilaiset; taloudellisissa haasteissa ja tehokkuusvaatimuksissa juuri poliittisten päättäjien tulee saada oikeaa tietoa laboratorion toiminnasta ja merkityksestä. Tulevaisuudessa laboratorion tulee tehdä entistä enemmän proaktiivista työtä alamme profiilin nostamiseksi ja merkittävyyden tunnustamiseksi. Kliinisten laboratorioiden kehittäminen yhteistyössä laboratorion eri ammattiryhmien kanssa yhteisen asiamme puolesta on meidän kaikkien etuoikeus ja velvollisuus. Kaikki lähtee potilasturvallisuudesta Potilasturvallisuuteen kiinnitetään tänä päivänä yhä enemmän huomiota, ja sen merkitys on tullut yhä tärkeämmäksi. Toimintoja kehitetään ja parannetaan niin terveydenhuollossa kuin laboratorioissa raportoitujen haittatapahtumien perusteella. Oikeasta potilaasta otettu näyte, oikea tutkimuspyyntö, oikein ajoitettu näytteenotto, potilaan esivalmistelu ja ohjeistus, oikea näytteenottotapa, oikea näytemuoto, oikea näytteen esikäsittely, säilytys ja lähetys takaavat laadukkaan laboratoriotuloksen. Näiden laatutekijöiden merkitys on tulevaisuudessa yhtä merkittävä kuin tänään. Laadukkaan tuloksen takaa osaava ja laboratorion prosessit tunteva henkilökunta. Uusien akkreditointivaatimusten mukaan prosessikuvaukset sekä asiakaslähtöinen toiminta ja asiakasyhteistyö ovat olennaisia osia laboratorion toimintaa. Asiakkaan ja potilaan tyytyväisyys on laboratorion kokonaislaadun perusta. Sen lähtökohtana ovat tarkoituksenmukaisten laboratoriotutkimusten saatavuus, analytiikan toistettavuus ja tarkkuus, laboratoriotutkimusten oikea aikaisuus sekä kustannustehokkuus. Lisäksi asiantunteva ja osaava henkilökunta, laboratorion organisaatio ja johtaminen, toimintaympäristö ja –järjestelmät, toiminnan sisäinen kehittäminen, koulutus sekä perehdytys ovat tärkeitä kokonaislaadun osatekijöitä. Kliinikon kannalta tärkeä laatutekijä on laboratoriotutkimuksen kliininen tehokkuus, miten laboratoriotulos vaikuttaa potilaan hoitoon. Meidän laboratorioalan ammattilaisten tulee varmistaa, että laboratoriotutkimusten käyttö perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon. Uusia tutkimuksia otetaan myös käyttöön tutkittuun tieteelliseen näyttöön perustuen. Teknisanalyyttiset tekijät ovat tämän päivän laboratoriossa edelleen koko toiminnan lähtökohta. Me laboratorioalan ammattilaiset olemme todella hyviä ja perusteellisia akkreditointiin, laatujärjestelmiin ja laadunvarmistukseen liittyvissä asioissa, mutta olemmeko tänä päivänä keskittyneet liiaksi pelkästään omaan laboratorion sisäiseen tekemiseemme ja sen parantamiseen? Huomiota tulee kiinnittää laboratorion sisäisen laadun lisäksi koko toiminnan tarkoituksenmukaiseen laatuun ja laboratoriotulosten merkityksen lisäämiseen. Tulevaisuudessa laboratorion täytyy katsoa ja arvioida Tulevaisuudessa laboratorion tulee tehdä entistä enemmän proaktiivista työtä alamme profiilin nostamiseksi ja merkittävyyden tunnustamiseksi. 18 Moodi 1/2017


Moodi No 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above