Page 14

Kaupunkilainen | 2017 • No2

14 KAUPUNKILAINEN LAHDEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI – 2 • 2017 Rakokiven monitoimitalosta mallioppilas Lahden tulevan kouluhankkeen kylkiäisenä halutaan palauttaa usko julkiseen betoni- rakentamiseen. Maija Joutjärvi, teksti Lauri Rotko, kuva Nastolan Rakokiveen on suunnitteilla uusi betonirakenteinen monitoimitalo, jossa toimisi alakoulun ja 1–9 luok-kien lievästi kehitysvammais-ten opetuksen lisäksi kirjasto, päiväkoti ja Lahden Aterian tuotantokeittiö. Suunnitelman mukaan monitoimitalon tieltä puretaan 1970-luvulla rakennetut koulu ja kirjasto. Rakokiven koulussa on ollut pitkään sisäilmaongel-mia. Uutta tai korjattua koulu-rakennusta on yritetty saada jo vuosia. Monitoimitalohankkeel-le on asetettu korkeat sisäil-matavoitteet ja suunnittelussa panostetaan siihen, että eri tiloja voidaan käyttää eri tavoin. Joidenkin Lahden koulujen sisäilmaongelmat sekä oppilai-den ja päiväkotilasten väistöti-laparakit puhuttavat kaupunki-laisia. Rakentamisen maine elää tahraista kautta. – Maine on huono ihan ai-heesta, mutta osittain aiheetta-kin. Rakennusalalla on osaamis-ta paljon, mutta osapuolia on paljon eri vaiheissa. Ongelmana on, että tieto heidän välillään ei aina siirry, Lahden Tilakes-kuksen rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä toteaa. Betonirakentamisen mallia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n, Betoniteollisuus ry:n, Talonrakennusteollisuus ry:n ja Lahden Tilakeskuksen kesken on valmisteltu rakennusprojek-tin yhteyteen kehityshanketta, jonka työnimi on ”Terve betoni-rakenteinen koulu”. – Monitoimitalon raken-taminen on normaali raken-nusprojekti, mutta samalla olisi tarkoitus saada aikaiseksi parempia rakentamisen käy-täntöjä. Käytännössä lisäämme resursseja tiedon kulun var-mistamiseen projektin aikana, Pirttilä selvittää. Lahden Tilakeskus maksaa hankkeessa tietojohtajan konsult-tipalkkion. Tietojohtajan tehtävä-nä on vastata tiedon siirtämisestä eri osapuolten kesken. LADEC koordinoi kehityshanketta. – Betoni on luonteva raken-nusmateriaali tällaiseen isoon koulurakentamiseen, varsinkin kun on kohteen alueella on be-tonirakentamista entuudestaan, Pirttilä sanoo. Sisäilmaongelmien ehkäisy Pirttilän mukaan sisäilmaon-gelmia pyritään estämään hyödyntämällä alan viimeisim-piä tutkimuksia materiaalien sekä työ- ja toimintatapojen valinnassa. – Me pyrimme joka vaihees-sa saamaan mahdollisimman hyvät tekijät sekä suunnitteluun että urakointiin. Vaadimme pätevyyksiä, Pirttilä lupaa. Rakennusteollisuus ry:stä kehityshankkeessa ovat mu-kana Betoniteollisuus ry ja Talonrakennusteollisuus ry. Talonrakennusteollisuus ry:n Lahti-Kymin aluepäällikkö Jukka Lempiäinen sanoo, että he haluavat olla mukana kehit-tämässä rakentamisen laatua. Rakennusteollisuus on mukana hankkeen sisältöä määrittävässä työryhmässä ja osittain rahoitta-massa sitä. – Tavoitteena on uusien toimintamallien jalkauttaminen perinteisellä kokonaishintaura-kalla toteutettuihin rakennus-projekteihin. Keihäänkärkinä ovat kosteudenhallinta ja betoni-töiden laatu, Lempiäinen sanoo. FAKTA Rakokiven monitoimi-talon rakentaminen • Lahden kaupungin-valtuusto hyväksyi hanke-suunnitelman 15.5. • Suunnittelu on tarkoitus kilpailuttaa kesällä 2017 ja urakat kevättalvella 2019. • Rakentaminen alkaisi keväällä 2019 ja päättyisi loppuvuonna 2020. • Perustamiskustannuk-set olisivat 22,4 miljoonaa euroa, kustannusarvio sisältää 650 000 vanhan koulun purkukuluja. Lisäksi on noin 2 miljoonaa euroa väistötilakustannuksia. • Projektin rinnalla kulkee Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke, jonka tarkoituksena on kehittää sekä rakentamisprosessin että betonirakentamisen laatua. Monitoimitalohankkeelle on asetettu korkeat sisäilmatavoitteet ja suunnittelussa panostetaan siihen, että eri tiloja voidaan käyttää eri tavoin.


Kaupunkilainen | 2017 • No2
To see the actual publication please follow the link above