Page 13

Kaupunkilainen | 2017 • No2

LAHDEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI – 2 • 2017 KAUPUNKILAINEN 13 Lahti virtaviivaistaa hallintoa Merja Ojansivu, teksti Lassi Häkkinen, kuva Lahdessa ei puhuta enää hallinnollisista toimialoista vaan ne muuttuvat kesäkuun alusta lähtien palvelualueiksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä hyvinvointikuntayhty-mään kaupungin jäljelle jäävästä palvelutuotannosta vastaavat sivistyksen palvelualue ja kau-punkiympäristön palvelualue – entinen tekninen ja ympäris-tötoimiala. Osallisuuden parantaminen on selvä painopiste. – Jos kysytään päiväkodin johtajalta tai koulun rehtorilta, he eivät koe olevansa mullistuk-sen FAKTA Miksi uudistus? Lahden kaupungin hal-lintoa virtaviivaistetaan sosiaalitoimen ja peruster-veydenhuollon palveluiden siirryttyä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään. Toimialojen tilalle ovat tulleet palvelualueet. Organisaatiouudistus tuli voimaan uuden valtuusto-kauden alkaessa 1.6. Kaupungin organisaation uudistaminen tuli välttämät-tömäksi, kun sote-palveluiden siirtyminen vei mukanaan noin puolet kaupungin toiminnoista. Jäljelle jäävässä organisaatiossa korostuvat uuden kunnan kes-keiset tehtävät: sivistys, kaupun-kipalvelut ja elinvoimapalvelut. Lisää vuorovaikutusta Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta muistuttaa, että nyt kaupungin organisaatiossa työskentelee alle 3000 henkilöä, kun vahvuus viime vuonna oli noin 6000 henkilöä. – On selvää, että pienempää organisaatiota voidaan johtaa toisella tavalla. Muutos näkyy kaupunkilaisille sekä palveluis-sa että toiminnan tuottavuu-dessa. Myllyvirta kuvaa kaupungin toimivan jatkossa mahdolli-simman tiiviisti yhtenä kau-punkina. Se merkitsee myös vahvempaa panostusta viestin-tään ja vuorovaikutukseen sekä kaupunkilaisten osallisuuteen. – Osallisuuden parantaminen on selvä painopiste. Suomalaiset kaupungit eivät kansainvälisesti katsottuna ole kaikkein par-haimpia vuorovaikuttamisessa, sen takia siihen on syytä kiinnit-tää huomiota. Elinvoiman, työllisyyden sekä osallisuuden ja hyvinvoin-nin edistäminen nousevat kes-keisiksi kaupungin toiminnassa. – Kyse on siitä, miten kas-vatamme elinvoimaa ja sitä kautta taloutta, joka mahdollis-taa palveluiden järjestämisen kaupunkilaisille. Yrityksille pyritään luomaan hyvät toimin-taedellytykset ja etsitään uusia keinoja vähentää työttömyyttä, Myllyvirta toteaa. Kootumpi organisaatio mahdollistaa arviolta noin 30 henkilön vähennyksen vuosit-tain. Se toteutetaan luonnollisen poistuman kautta. Organisaatio-uudistus ei uhkaa henkilöstön työsuhteita. Hallinnon tuki vahvistuu Sivistyksen palvelualueen palve-lualuejohtaja Tiina Granqvis-tin mukaan uudistus koskee lähinnä hallinnollisen tuen järjestämistä. Kaikki hallinnolli-set ja asiantuntijapalvelut, joita tarvitaan palvelutuotantoon ja päätöksenteon valmisteluun, on koottu yhteen konsernihallin-toon. Elinvoiman, työllisyyden sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen nousevat keskeisiksi kaupungin toiminnassa. piirissä ollenkaan. Kun asiat hoidetaan isom-massa yksikössä, toiminta ei ole liikaa yhden henkilön varassa ja on helpompi hoitaa myös sijais-järjestelyt, Granqvist perustelee muutoksia. – Ihmisten toimenkuva saattaa olla nyt aika pirstaleinen ja ajatuksena on, että ihmiset enemmän keskittyvät johonkin osa-alueeseen. Konsernihallinnossa huo-lehditaan myös luottamus-henkilöorganisaatiosta, että päätöksentekijät saavat hyvin valmisteltuja esityksiä ja hyvää informaatiota päätöksenteon tueksi.


Kaupunkilainen | 2017 • No2
To see the actual publication please follow the link above