Page 12

Kaupunkilainen | 2017 • No2

12 KAUPUNKILAINEN LAHDEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI – 2 • 2017 Kaikki suunnittelemaan kestävämpää kaupunkiliikkumista Pääseekö töihin bussilla vai pitääkö ottaa oma auto? Kuka päättää, mihin rakennetaan uusia pyöräväyliä? Kestävän kaupunki-liikkumisen ohjelma yhdistää Lahden kaavoituksen ja liikennesuunnittelun voimat ja osallistaa myös kaupunkilaisia kertomaan omista toiveistaan ja valinnoistaan. Ina Ruokolainen, teksti Lassi Häkkinen, kuva Asukas ei aina vält-tämättä hahmota, mitkä kaupunkiym-päristön rakenteet päätetään kaavoituspuolella, liikennesuunnittelussa tai maa-kunnan tasolla. Yleiskaava-ark-kitehti Johanna Palomäki on jo tottunut siihen, että kaavoi-tustilaisuuksissa nousevat esiin myös liikenneasiat. Siksi liiken-neinsinööri Kristiina Kartimo tai joku hänen kollegoistaan on jo pitkään ollut tilaisuuksissa mukana. – Työ molemmilla osa-alu-eilla on jo tähän asti ollut hyvin poikkihallinnollista. Rakenteet ja verkostot ovat olemassa. Jatkuvaan yleiskaavaan siirty-minen vahvistaa myös koko-naisuutta ja vuorovaikutusta, Palomäki kertoo. Pyöräily ja kävely helpom-maksi Luotettavaa kokonaiskuvaa liik-kumisesta ei vielä ole, Kartimo muistuttaa. Siksi Lahti lähtee toteuttamaan kestävän kaupun- Tavoitteena on lisätä pyöräilyä, kävelyä ja joukkoliikenteen käyttöä henkilöautoliikenteen sijasta. kiliikkumisen ohjelmaa (SUMP). Ranskasta lähtenyt ja Euroopan komission eteenpäin kehittämä ohjelma tarkastelee kaikkia liik-kumismuotoja kokonaisuutena. – Olennaista on, miten kestävä liikkuminen mahdol-listetaan niin, että se on talou-dellista mutta myös kestävää koko yhteiskunnan ja yksilöiden kannalta, Kartimo tiivistää. Tavoitteena on lisätä pyöräi-lyä, kävelyä ja joukkoliikenteen käyttöä henkilöautoliikenteen sijasta. Suunnittelun pitää kuitenkin lähteä paikkakunnan olosuhteista. – Lahden tiiviillä alueilla on hyvät edellytykset edistää kestä-vää liikkumista. Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun tehtävä on edistää kaupunkia, jossa ihmiset ovat riittävän lähellä toisiaan ja myös joukkoliikenne saadaan kannattavaksi, Palomä-ki kertoo. Ilman vastakkainasettelua Vastakkainasettelua eri liikku-mismuotojen välille ei haluta, sillä aina osa haluaa tai joutuu valitsemaan yksityisauton. Mitä helpommaksi muut vaihtoehdot tehdään, sitä enemmän niitä käytetään. – Kööpenhaminalaiset vastaavat valitsevansa pyöräi-lyn, koska se on helppoa, eivät ympäristöystävällisyyden tai terveellisyyden vuoksi, Kartimo muistuttaa. – Ihmiset tekevät valintoja omata arjestaan käsin, mikä on hyväksyttävää. On kuitenkin kaikkien etu, jos liikenteen melu ja päästöt vähenevät. Samalla edistetään viihtyvyyttä ja ihmis-ten terveyttä, Palomäki sanoo. Nelivuotinen vuosikello Nelivuotinen ohjelma hyö-dyntää kaavoitusprosessin vuosikellomallia, jossa edetään tavoitteista luonnosten kautta ehdotuksiin ja hyväksymisvai-heeseen. Kesäkuussa työnsä aloittanut uusi valtuusto pääsee Ihmiset valitsevat pyöräilyn, jos se on helppoa. viimeisenä työvuotenaan te-kemään päätöksiä. Tärkeää on myös seuranta. – Jos esimerkiksi satsaamme pyöräliikenteen pääreitteihin, pitää seurata, parantavatko ne todella olosuhteita ja lisäävät pyöräilyä, Palomäki kertoo. Jo tavoitteiden pohjaksi tarvi-taan tietoa ja näkemyksiä, joita kerätään kaupungin oman or-ganisaation lisäksi tutkimuksin, kyselyin, asukastilaisuuksissa ja muiden vuorovaikutuskeinojen kautta. Osallistumis- ja arvioin-tisuunnitelma on parhaillaan työn alla. – Laaja vuorovaikutus on tärkeää. Haluamme innostaa työhön liikenneympäristön käyttäjät, koulujen liikenne-kasvatuksen, suunnittelijat, vi-ranomaiset ja päätösten tekijät, Kartimo sanoo. Palomäki toivoo, että koko-naiskuva kestävästä kaupunki-liikkumisesta saadaan mahdol-lisimman varhaisessa vaiheessa myös kaupungin strategiaan. – Jos meillä on strateginen tavoite edistää kestävää liikku-mista ja viihtyisää ympäristöä, tarvittavat toimenpiteet toden-näköisemmin löytyvät myös budjetista ja toteutuvat.


Kaupunkilainen | 2017 • No2
To see the actual publication please follow the link above