Page 40

EnstoToday 2016 No1 / FI

today | ASIAKASCASE 40 ENSTO TODAY 1/2016 ensto Enston korkealaatuiset muovit painavat vain puolet metalliin verrat-tuna. Lisäksi ne ovat erittäin joustavia, joten niitä on helppo mukauttaa. Ominaisuudet pienentävät asennus- ja huoltokustannuksia sekä lisäävät joustavuutta ja luotettavuutta sekä ABB:n että aurinkovoimalan käyt-täjän kannalta. ”Noin 30–40 prosenttia ABB:n tilauksista Enstolle sisältää muovituotteita”, Trolia Slamic sanoo. Enston joustavuus on sopinut hyvin ABB:lle. ”Toimitamme 40–200 MW:n laitoksille kokoonpanoja, jotka vaihtelevat projekteittain”, Trolia Slamic kertoo. ”Jokainen projekti on erilainen.” Salainen kaava Mikä on Enston salaisuus? ”Prosessimme on viritetty tätä varten”, Enston projektipäällikkö Kari Sorjonen kertoo. ”Kun malli on viimeistelty asi-akkaan kanssa, tuotteiden valmistuksessa käytettävät optimoidut pro-sessit vievät vain hyvin vähän aikaa.” Konsultti Asko Rasinkoski, Solerasin vanhempi teknologiaspesi-alisti, kertoo, että Ensto suhtautuu asiakkaaseen vakavasti ja tuottaa ratkaisuja, joita hän kutsuu ”vakiomallisiksi mukautusprojekteiksi”. Projektit ovat tuottaneet hedelmällisen yhteistyösuhteen. ”Sopimus on hyvä esimerkki siitä, kuinka luotamme Enston ammattitaitoon tuottaa laadukkaita koteloratkaisuja vaativiin ympäristöihin”, toteaa Jyrki Lep-pänen, ABB:n aurinkoinvertterien markkinahallinnan johtaja. ”Ensto tuntee aurinkoenergiasegmentin läpikotaisin ja tarjoaa tarpeitamme vastaavia teknisiä ratkaisuja.” Ensto on tällä hetkellä mukana 50:ssä ABB:n kilpailutusprojektissa Kaukoidässä, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Kohteina on aurinkovoimaloita, joiden asennettu teho on 15–200 MW. Asetelma ei ole sellainen, että vain Ensto tukee ABB:tä. Viimeisen vuosikymmenen aikana ABB on toiminut myös luotettavana toimit-tajana Enstolle: se on toimittanut tärkeitä komponentteja erittäin vaa-tiviin vaihtovirta- ja tasavirtasovelluksiin. Kasvua yhdessä Enstolla on yli 40 vuoden kokemus suuren mittakaavan integrointirat-kaisuista. Kuluneiden kymmenen vuoden aikana se on saanut paljon aurinkoenergiaan liittyvää kokemusta Euroopasta. Nyt osaamista hyö-dynnetään Euroopan ulkopuolella yhdessä merkittävien kumppaneiden, kuten ABB:n, kanssa. Aurinkoenergiassa käytettävät Enston kytkentäkotelot on toistai-seksi valmistettu pääasiassa Enston Mikkelin tehtaalla. Kasvua on kui-tenkin odotettavissa niin paljon, että Sorjosen mukaan kapasiteettia lisätään myös Enston Tallinnan tehtaalla. Kun markkinat ovat kypsyneet, suuret toimijat ovat vakiinnut-taneet asemansa eikä valtion säätelyllä ole yhtä suurta roolia kuin ennen, Ensto on saavuttanut mainetta avainosaamisellaan: koko farmin yhteenkytkennällä. ”Yhden kilowattitunnin hinta kymmenen vuotta sitten oli nelin-kertainen tähän päivään verrattuna”, Trolia Slamic kertoo. ”Nykyinen kilowattitunnin hinta on verrattavissa kaasuvoimalan tuottaman ener-gian hintaan. Maailma on nyt valmis aurinkoenergiaa hyödyntävään kirkkaampaan tulevaisuuteen. Aurinkofarmin anatomia 1 Mw/1 ha Aurinkosähkövoimaloita kutsutaan ”farmeiksi” hyvästä syystä: jokainen tuotettu megawatti vaa-tii noin yhden hehtaarin pinta-alan, joten joskus ne todellakin kilpailevat elintilasta maatalouden kanssa. Mwp Aurinkovoimalan kapasiteetin yksikkö on MWp (megawatt peak), joka tarkoittaa tuotettua tasasähkötehoa. Suurimmat voimalat ovat tällä hetkellä noin 600 MW:n kokoisia, mutta suunnit-teilla on jopa yhden gigawatin laitoksia. 90 min aurinkoa = vuosi energiaa Tällä aurinkoenergiaan liittyvällä hauskalla yksityiskohdalla voit ällistyttää ja hämmästyttää ystäviäsi illanvietossa: maapallolle 90 minuutissa tulevan aurinkosäteilyn määrä kattaa planeetan energiatarpeet koko vuoden ajalta.


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above