Page 39

EnstoToday 2016 No1 / FI

Aiemmin alalla toimiminen merkitsi selviyty-mistaistelua”, Ensto Industrial Solutions -lii-ketoiminta- alueen johtaja Fernando Trolia Slamic sanoo. Hän kertoo, millainen aurinko-energiamarkkinoiden tila oli vain viisi vuotta sitten. ”Se oli lapsenkengissään oleva ala, jota säädeltiin teknologiamääräyksillä ja kansallisilla asetuksilla.” Mutta se on jo historiaa. ”Nykyään aurinkoenergia-alalla vallitsevat samanlaiset taloudelliset periaatteet kuin kaasulla, öljyllä ja muilla perin-teisillä energialähteillä tapahtuvassa liiketoiminnassa”, sel-vittää Trolia Slamic. Aurinkoenergian nousukausi Trolia Slamicin tarkoittama ”uusi tuleminen” on tapahtu-massa Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Potentiaalia on valtavasti myös Yhdysvalloissa. ”Kasva-villa markkinoilla tapahtuu kolmessa vuodessa se, mikä vei Euroopassa kymmenisen vuotta.” Sen vuoksi nykypäivän muuttuvilla aurinkoenergiamarkkinoilla yrityksen liike-toimintamalli ja luovuus ovat elintärkeitä tekijöitä menes-tyksen kannalta. Yksi tätä megatrendiä onnistuneesti hyödyntävistä yri-tyksistä on ABB, sveitsiläislähtöinen energia- ja automaa-tioalan yritys, jonka vuosiliikevaihto on noin 36 miljardia euroa. Ensto on ABB:n tärkeä kumppani. Hondurasin 609 megawattia Honduras on Latinalaisen Amerikan toiseksi suurin aurin-koenergian tuottaja. Vuonna 2014 maassa hyväksyttiin käyttöön 23 aurinkoenergiafarmia, jotka tuottavat kaik-kiaan 609 megawattia. Tärkein farmeista on Nacaomen kaupungin liepeillä sijaitseva 146 MW:n aurinkoenergiaprojekti, joka on lajis-saan kaikkien aikojen suurin hanke Latinalaisessa Ameri-kassa. ABB sai 146 MWp:n projektista urakan järjestelmän sähkötasapainon järjestämiseksi. Enston avainasiakkuus-johtajan Tomi Ojasen mukaan Hondurasin farmin puhdas energia tuottaa sijoituksen takaisin jo neljässä vuodessa. Ensto on toimittanut ABB:lle noin 1200 Cubo E -tek-niikkaan perustuvaa aurinkoenergian string-valvontakyt-kentäkoteloa Hondurasin projektia varten. Vuoden 2015 aikana toimitettiin yli 2 000 koteloa 20 muuhun projektiin kymmeneen maahan, mukaan lukien Filippiinit, Venäjä, Turkki, Intia, Britannia ja Suomi. String-valvontakytkentäkotelot ovat elintärkeä osa kaikkia aurinkoenergia-asennuksia, ja niissä on yli 100 eri-laista komponenttia. Tuotteita varten Enston tehtailla tar-vitaan mukautettuja valmistuslinjoja. Määräaikojen vuoksi suunnittelun, komponenttien hankinnan ja valmistuksen on oltava erittäin joustavaa ja nopeaa. Kotelot ovat myös lähestulkoon tuhoutumattomia. ”Koteloiden on kestettävä UV-säteilyä ja voimakasta korroosiota”, Ojanen kertoo. Uusia ideoita hienolle kumppanille Trolia Slamic kertoo ABB:n olevan loistava kumppani, joka on avoin uusille ajatuksille ja luoville ratkaisuille. ”Alalla on perinteisesti vallinnut käsitys, että aurinkoenergiassa käytet-tyjen kytkentäkoteloiden täytyy olla metallia. Mutta ajatel-taessa äärimmäisiä toimintaolosuhteita, kuten UV-säteilyä, kosteutta, kuumuutta sekä päivän ja yön lämpötilavaihte-luita, on helppo ymmärtää, että vaihtoehtoisilla materiaa-leilla voidaan saavuttaa jopa parempi suorituskyky.” jatkuu ENSTO TODAY 1/2016 39 "


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above