Page 18

EnstoToday 2016 No1 / FI

Chago Wall 2.0 Advertising Charging Station Soneran ja Ensto Chagon yhteistyö luo uuden viestintäkanavan ja IoT-alustan 18 ENSTO TODAY 1/2016 Ensto Chago ja Sonera tuovat digitaaliset viestintäkanavat sähköautojen latausverkos-toon. Uudet latausasemat näyttävät digitaalista sisältöä, kuten ilmoituksia sekä kohdennettuja mainoksia, helposti ja kustannustehokkaasti. Näiden digitaalisten kanavien kautta yleiset latausasemat tulevat tarjoamaan uusia tulonlähteitä niin yksityisen kuin jul-kisen sektorin palveluntarjoajille. ”Uudet monipuoliset latausasemat mahdollistavat ja nopeuttavat älykkäiden kaupunkipalveluiden, kuten mobiililaitteilla toimivien e-palveluiden sekä turvallisuutta parantavien sovellusten, käyttöönottoa”, sanoo Soneran Juha Kähäri. ”Juuri nyt yhdistämme tärkeät ja ajan-kohtaiset elementit: viestintäkanavina toi-mivat digitaaliset näytöt sekä IoT-alustana toimivat sähköautojen latausasemat. Tämä mahdollistaa etupainotteisen latausverkoston rakentamisen sekä edistää osaltaan sähköistä liikennettä”, sanoo Ensto Chagon toimitusjoh-taja Juha Stenberg. Finavia asennutti ensimmäisen viestin-täkanavana toimivan latausaseman Helsinki- Vantaan lentokentälle vuonna 2013, ja sen jälkeen asemia on asennettu mm. Turkuun. The world’s first solution combining electric vehicle charging and outdoor adver-tising - Chago Wall Chago Wall is an electric vehicle charging station and commercial advertising screen, that solves the investment challenges relat-ed EV charging and advertising wall Ensto and Symbicon, a pioneer in designing and manufacturing digital display technolo-gy, have together developed this advertising charging station. 2.0 new design The second generation Chago Wall has a slimmer design and upgraded features that enables perfect fit and flexibility for urban in-stallations. A three-color LED indicator on the charging station shows the charging status. It also indicates any error situations. Display technology for demanding conditions The 55” display is suitable for the most outdoor use in all weather condi-tions, without compromising the customiza-tion ensto today | ENSTOLAINEN Suoralta kädeltä en pysty sanomaan lukuja, mutta käsitykseni mukaan viime vuosina Enstoa ovat kasvattaneet pääasiassa yritysostot. Suomessa olemme ostaneet Enerventin ja Alppiluxin. Samoin Ranskassa olemme kasvaneet yritysostojen myötä. Minun on helppo nimetä nämä kaupat, mutta vaikeampi on arvioida tuotekehityksen kautta tapahtuneen luon-nollisen kasvun osuutta. Orgaaninen kasvu on siis yksi painopistealue. Missä ovat parhaat mahdollisuutemme todella globaaliin kasvuun? Siihen vastataksemme meidän täytyy tarkastella Enston resursseja, tie-topohjaa ja osaamista. Orgaaninen kasvu on turvallisempi, mutta taval-laan myös vaativampi tie. Kaikkeen tekemiseen tarvitaan ihmisiä. Tarvitaan resurssivarasto, josta amerikkalaiset käyttävät nimitystä vaihtopenkki, ”bench” – ”How deep is your bench?” Meidän täytyy olla vähemmän riippuvaisia suo-malaisista resursseista ja rekrytoida osaavia ihmisiä kaikilla niillä mark-kinoilla, joilla olemme läsnä. et Mainitsitte kerran, että viime vuosisadalla yritysten johtajat olivat keksijöitä, ja nimesitte Ensio Miettisen hyväksi esimerkiksi siitä. Sanoitte, että nykypäivän yritysjohtajat ovat usein talousihmisiä, ”taseakrobaatteja”. Mutta eikö nykyäänkin suuryritysten johdossa ole keksijöitä ja ohjelmistoinsinöörejä? Tarkoitin sen kommentin kritiikiksi Suomelle. Suomessa ja Euroo-passa meiltä puuttuvat innovaatiot. Nopeimmin kasvavat yritykset ovat ohjelmistoyrityksiä, ja ne ovat kaikki amerikkalaisia. Euroopassa ei ole yhtään ohjelmistojättiä. Suomalaiset yritykset ovat tuotanto- ja teknologiapainotteisia. Olemme vahvoilla valmistettaessa B2B-markkinalle tarjottavia vaativia ja vaikeita tietopohjaisia tuotteita, joissa tuotanto on tärkeä tekijä. Mutta heikkoutemme on markkinointi. Laskusuhdanne vaikuttaa enemmän investointihyödykkeiden tuottajiin kuin kuluttajatuotteiden valmistajiin. Juuri se romahdutti lopulta Nokian: he eivät ymmärtäneet asiak-kaiden tarpeita. Nokia oli maailman paras logistiikkakone, jonka yksik-kökustannus jokaista valmistettua matkapuhelinta kohti oli maailman matalin. Mutta heidän valmistamansa tuote oli vääränlainen. Sen sijaan Ensto on oikealla tiellä suunnatessaan kohti muutosta. Niiden reilun 10 vuoden aikana, jotka olen ollut yhtiössä, olemme tulleet yhä vähemmän riippuvaisiksi Suomesta ja Pohjoismaista. Silti tuoteryh-mämme asemoituvat yhä liian paikallisesti. Meidän täytyy löytää menes-tystarinamme liian paikallisen ja täysin globaalin toiminnan välistä. P elin henki on kannattava kasvu


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above