Page 5

2015TeitaVarten_No1

”Tiestön kunto vaikuttaa elinkeino-elämän tekemiin investointeihin. Sijoittumispäätök-sissä liikenneinfran kunto on yksi keskei-sistä kysymyksistä.” uutta toimintaa alueille, jonne ei ole kunnon tavoitettavuutta. – Tiestön kunto vaikuttaa elinkeino-elämän tekemiin investointeihin. Sijoit-tumispäätöksissä liikenneinfran kun-to on yksi keskeisistä kysymyksistä. Yritys laskee esimerkiksi sitä millä no-peudella voidaan saavuttaa satamat, Kalle Jokinen sanoo. Jokisen mukaan alemman tiever-kon ylläpidosta ei pidä luopua. – Vaikka paljon puhutaankin, että alemman tason tieverkostolla ei ole merkitystä, niin kyllä esimerkiksi bio-taloudessa, metsien hyötykäytössä ja kaivostoiminnassa lähdetään usein liikkeelle alempitasoiselta tieverkolta. Ei valtio voi siitä vastuusta vetäytyä, Jokinen mainitsee. ■ TEITÄ VARTEN | 5 LYHYESTI! Kalle Jokinen, voisiko poltto-aineveroa mielestäsi korva-merkitä tiestön ylläpitoon? – Siinä puhutaan noin 50 miljoonan euron lisäyksestä. Se on merkittä-vä summa, mutta ei sillä koko on-gelmaa ratkaista. Näitä uusia rahoi-tusmahdollisuuksia selvitetään ko-ko ajan. Tällä hetkellä liikenne tu-louttaa noin seitsemän miljardia eu-roa valtion kassaan. Siitä palau-tuu 1,6- 1,7 miljardia euroa liikenne-verkkoon. Epäsuhta on melkoinen. Ruotsissa investoin-teja rahoitetaan ruuh-kamaksuilla. Toimi-siko tämä systee-mi Suomessakin? – Itse suhtaudun va-rauksella ruuhkamak-suihin. Niillä on vaara-na ”Tulevaisuu-dessa taan sekä bittiä että bitumia.” lamaannuttaminen. Tässä talous-tilanteessa meidän pitäisikin sen si-jaan kannustaa kaikki ihmiset liik-keelle ja toimimaan aktiivisesti. Sitä kautta valtiontalous ja verotulot ke-hittyisivät. Ruuhkamaksuista saattai-si tulla liikkumiselle henkinen lukko. Mikä on älyliikenteen ja tiestön kunnon yhteys? ”Bitumista bitteihin ” – ajattelua on jo tuotu esiin! – Erittäin tärkeä ky-symys. Tässäkin täy-tyy muistaa, että ei tarvi- se robottiautokaan kulje mihin-kään, jos tie ei ole kunnossa. Eri-tyisesti robotti tarvitsee hyvää tie-tä. Tulevaisuudessa tarvitaan se-kä bittiä että bitumia, jotta liiken-ne toimii ja infra on kunnossa.


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above