Page 3

2015TeitaVarten_No1

TEITÄ VARTEN | 3 TÄTÄ HISTORIALLISTA HETKEÄ EI SAA HUKATA Liikenneväylien korjausvelan vähentämistä käsittelevä parlamentaarinen työryh-mä sai raporttinsa valmiik-si viime joulukuussa liiken-neministeri Paula Risikon johdolla (http://www.lvm.fi/julkaisu/4428044/ liikennevaylien-korjausvelan-vahenta-minen- ja-uusien-rahoitusmallien-kayt-to- parlamentaarisen-tyoryhman-ra-portti). Työryhmä kartoitti muun muas-sa liikenneväylien kunnon, korjausve-lan määrän ja toimenpiteet velan pois-tamiseksi. Työryhmä ansaitsee kiitokset siitä, että se on rohkeasti ottanut kantaa ja esittänyt ratkaisuehdotuksia esimer-kiksi tiestön kunnon parantamiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Keskeis-tä on myös se, että työryhmän jäsenet ovat olleet ratkaisuvaihtoehdoista yk-simielisiä pieniä painotuseroja lukuun ottamatta. Vaikka tienpidon toimintaa on jatkuvasti kehitetty, niin raportissa kuitenkin todetaan se tosiasia, että ”akuuttia väylänpidon korjausvelkaa näillä keinoilla ei ratkaista”. Tässä tilanteessa vain raha ratkai-see 2,4 miljardin euron korjausvelan pysäyttämisen ja vähentämisen. Työ-ryhmä esittää, että liikenneverkon kor-jausvelan pysäyttämiseksi perusväy-länpitoon lisätään rahoitusta 100 mil-joonaa euroa vuodessa nykytasoon verrattuna. Lisäksi korjausvelan vä-hentäminen vaatii edellisen lisäksi vie-lä vähintään 50 miljoonaa euroa vuo-dessa. Lisäksi ostovoiman turvaami-nen edellyttää vuositasolla arviolta 50 miljoonan euron lisäystä perusväylän-pitoon. Tällä pystytään kompensoi-maan kustannustason nousua. Rahoituspäätöksiä tehtäessä kan-nattaa muistaa, että öljyn hinta on ro-mahtanut runsaasta 100 eurosta tyn-nyriltä noin 50 euroon. Bitumi muo-dostaa noin kolmanneksen asfaltin hinnasta. Jos hallitus olisi ketterä liik-keissään, niin se pistäisi heti kuluvana vuonna vauhtia erityisesti teiden pääl-lystämiseen korjausvelan vähentämi-seksi. Nyt on asfaltin aika. HEIKKI JÄMSÄ PANK ry:n hallituksen puheenjohtaja PÄ Ä L LY S T E A L A N E R IKOI S JUL K A I S U Päätoimittaja: HEIKKI JÄMSÄ heikki.jamsa@infra.fi Toimituspäällikkö: JUKKA LYYTINEN jukka.lyytinen@ rakennusmedia.fi Ulkoasu: AKU RÄTY Kirjoittajat: HEIKKI JÄMSÄ JUKKA LYYTINEN ANTTI TOLONEN SANTERI JUSSLIN Videot: ANTTI TOLONEN antti.tolonen@ traventum.com traventum.com Kustantaja: PANK ry c/o INFRA Oy Unioninkatu 14, 00130 Helsinki Sähköposti: sihteeri@pank.fi Internet: pank.fi Kannen kuva: lightwise PÄ ÄTOIMI T TA JALTA Työryhmä esittää, että liiken-neverkon korjausvelan py-säyttämiseksi perusväylän-pitoon lisätään rahoitusta 200 miljoonaa euroa vuodes-sa nykytasoon verrattuna.


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above