Page 11

2015TeitaVarten_No1

”Kadut kannattaa yleensä korjata optimikuntotasoa parempaan kuntoon, ettei korjausvelkaa ala syntyä heti uudelleen. Tätä kadun korjaukseen tarvittavaa rahamäärää kutsutaan nimellä korjausvastuu.” KORJAUSVELAN LASKENTATAPA Lähde: Rapal Oy TEITÄ VARTEN | 1 1 KORJAUSVE LK A MITÄ TARKOITETAAN KORJAUSVELALLA? Korjausvelka on termi, joka esiintyy säännöllisesti infran kunnosta puhuttaessa. Korjausvelka kuitenkin käsitetään hyvin eri tavalla. Selvitimme, mitä korjausvelalla ymmärretään Liikennevirastossa ja toisaalta kuntatasolla. Väyläomaisuuden hal-linnan asiantuntija Vesa Männistö vastaa Liikennevirastossa väylänpidon rahoitus-asioista, käytön suunnittelusta ja väyläomaisuuden kehittämisestä. Kysyimme häneltä, mitä Liikennevirastossa tarkoitetaan termillä korjausvelka. HAASTATTELU JA KUVAT: ANTTI TOLONEN Vesa Männistö: – Korjausvelka on ensinnäkin raha-määräinen asia. Korjausvelka laske-taan infran korjaustarpeesta. Meillä on tietty korjaustarve ja se kerrotaan asianmukaisten toimenpiteiden hin-nalla. Miten tämä korjaustarve mää-ritellään? Meillä pitää olla jokin mää-rittely infran kunnolle. Se voi olla kun-tomittaus, ikä, käyttötunnit tai jokin muu määritelmä. Jossain vaiheessa infran kunto heikkenee sen käyvästä kunnosta huonokuntoiseksi ja silloin syntyy korjaustarve. Se voi olla pääl-lysteessä urasyvyys, sillalla vauriopis-teet tai elektronisilla laitteilla 10 vuo-den ikä, Vesa Männistö sanoo. – Tästä voisi helposti määritellä kaa-van, että otetaan kaikki korjaustarve ja kerrotaan se korjaustyön hinnalla. Peri-aatteessa se on näin ja tuo kaava ker-too meille korjausvelan kokonaissum-man. Seuraavaksi meidän pitää mää-rittää, kuinka paljon meidän pitää tuo-ta korjausvelkaa vähentää. Näin pääs-tään kiinni todelliseen korjausvelkaan. Analogia on sama kuin valtionvelassa. Valtio kestää tietyn määrän velkaa, kun se pystyy velkansa hoitamaan. Valtion tulee selviytyä korkomenoista ja lyhen-nyksistä, jotta se velka ei lisäänny si-tä kautta. Korjausvelassa on kyse sa-masta asiasta. Jos pysytään tilantees-sa, jossa korjausvelka ei lisäänny, niin tilanne on tasapainossa. Kun otetaan Kuntoindeksi Optimikuntotaso 100% 75% Korjausvelka Korjausvastuu Korjausvelka on rahamäärä, joka tulisi investoida, jotta omaisuus saataisiin kohtuulliseen kuntoon Korjausvastuu on rahamäärä, joka tulisi investoida, jotta omaisuus saataisiin uutta vastaavaan kuntoon


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above