Page 6

Advokaatti | 2017 No2

6 ADVOK A AT TI / 2-2017 pääkirjoitus Keskituloinen ei uskalla hakea oikeutta Jokaisen kansalaisen saatavilla pitäisi olla laaduk-kaita asianajopalveluita riippumatta taloudelli-sesta asemasta tai asuinpaikasta. Tällä hetkellä varsinkin keskituloiset ovat väliinputoajia, jotka eivät kulujen pelossa uskalla perätä oikeuksiaan tuomioistuimissa. Pääsin puhumaan aiheesta eduskunnassa lakivaliokunnan Suomi 100 -juhlaseminaarissa maaliskuussa. Vaikka Asianajajaliitossa ymmärrämme valtiontalouden asettamat rajoitteet, mielestämme julkisen oikeusavun tu-lorajoja tulisi tarkistaa niin, että myös keskituloisilla olisi mahdollisuus saada valtion kustantamaa oikeusapua. Lisäksi oikeusturvavakuutusten ehdot ja vakuutusmäärät vaativat perusteellisen remontin. Monessa vakuutusyhtiössä oikeusturvavakuutuksista maksettava maksimikorvausmäärä tuntuu jämähtäneen pysyvästi 8 500 euroon, mikä ei riitä laajoissa oikeudenkäynneissä alkua pidemmälle. Valtion varoista yksityiselle avustajalle maksettavan tuntipalkkion määrä tulisi myös nostaa kilpailukykyiselle tasolle. Nyt se on vain noin puolet tavallisesta palkkiota-sosta. Uhkana on, että ennen pitkää oikeusapujutuille ei löydy asiantuntevia avustajia. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisista asianajajista kolmannes on yli 60-vuotiaita eli jää lähivuosina eläkkeelle. Merkittävä osa heidän työstään on oikeusapuasioita. Kun käräjäoikeus-verkosto supistuu ja oikeusapujutut ovat yhä huonommin palkittuja suhteessa muihin asioihin, syntyy suuri riski, että nuoret juristit eivät hakeudu kasvukeskusten ulkopuolelle. Saattaa olla, että viiden vuoden kuluttua kansalaisten ja pk-yritysten saatavilla ei enää ole oikeudellisia palveluja kuin suurimmissa kaupungeissa. Asianajajaliiton valtuuskunta vahvisti tammikuussa liiton uuden oikeusturvaohjelman. Lukuisten muiden asioiden ohella siinä esitetään etäasioinnin merkittävää lisäämistä oikeudenkäynneissä. Valmisteluistuntojen osalta pitäisi olla pääsääntö, että osapuolet ja asianaja-jat voivat osallistua niihin etäyhteyksin oman työpöytänsä äärestä. Tämä edistää asianajopalvelujen säilymistä niillä paik-kakunnilla, joilla ei ole käräjäoikeutta. Uskomme myös, että jo lähivuosina on mahdollista aloittaa verkkovälittei-nen riidanratkaisu ja ehkä virtuaa-lioikeudenkäynnitkin – ainakin yksinkertaisissa riita-asioissa. Juhlaseminaarit ja toimen-pideohjelmat eivät ratkaise ongelmia. Ne tarjoavat kui-tenkin hienoja mahdolli-suuksia nostaa epäkohtia esille. Ilman näkyvää vai-kuttamistyötä mikään ei varmuudella muutu. Jarkko Ruohola SUOMEN ASIANAJAJALIITON PUHEENJOHTAJA @JarkkoRuohola LEHDESTÄ ADVOKAATTI Suomen Asianajajaliiton jäsen- ja ammattilehti, 22. vuosikerta PÄÄTOIMITTAJA Janne Laukkanen, p. 040 588 1925, janne. laukkanen@asianajajaliitto.fi TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Johanna Kainulainen, p. 040 721 7289, johanna.kainulainen@asianajajaliitto.fi TOIMITUS Asianajajaliitto ja Fondamenta Media Oy ULKOASU Marko von Konow TAITTO PPD Studio PALAUTE advokaatti@asianajajaliitto.fi ILMOITUKSET OS-Media Oy, p. (09) 3250 500, f. (09) 870 1968 TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET p. (09) 6866 120, minna.wilenius@ asianajajaliitto.fi KUSTANTAJA Suomen Asianajajaliitto PAINO Painotalo Plus Digital Oy PAINOS 2 800 kpl ISSN 1239-1085 / Aikakauslehtien liiton jäsen / Advokaatti ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja kuvien säilyttämisestä tai palauttamisesta. Lehden suurin vastuu ilmoitusten julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen hinta. / Seuraava lehti ilmestyy 16.6.2017. 4041 0089 UUSIA NÄKÖKULMIA. Siinä päivitystä kokeneen Advokaatin kevätresepti. 100-vuotisen Suomen kunniaksi ker-romme vuoden aikana viidestä histo-riaan jääneestä asianajajasta. Sarjan aloittaa maamme ensimmäinen nais-asianajaja Agnes Lundell. Lisäksi lehteen on saatu ajankoh-taisia voimanaisia Pohjolasta. Laa-jassa henkilökuvassa on Ruotsin liiton johtohahmo Anne Ramberg. Uuden Nordisk vinkel -palstan puolestaan aloittaa Norjan asianajajaliiton pää-sihteerin Merete Smithin haastattelu. Lehden tekijäkaartiin liittyy myös suosittu bloggari Kasper Strömman. Alun perin pyysimme häntä lehden kolumnistiksi, mutta Strömman kertoi sarjakuvan olevan hänelle mieluisin ilmaisun muoto. Se mahdollistaa asioiden kääntämisen päälaelleen. Advokaatissa emme käännä kaikkea ympäri, mutta parhaimmillaan löy-dämme asioihin tuoreita tulokulmia. JANNE LAUKKANEN PÄÄTOIMITTAJA @LAUKKANENJANNE


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above