Page 11

Advokaatti | 2017 No2

ADVOK A AT T I / 2-2 017 11 ajassa PALSTALLA KERROTAAN VALVONTALAUTAKUNNAN RATKAISUISTA // TEKSTI JOHANNA KAINULAINEN // KUVITUS ANNA-KAISA JORMANAINEN Tuomarin arvostelua Käräjäoikeuden laamanni kanteli asianajajasta, joka toimi kavalluk-sesta ja väärennyksestä syytetyn henkilön avustajana. Käräjäoikeus tuomitsi asiakkaan 60 päiväsakon rangaistukseen. Asianajaja lähetti asian pääkäsittelyn jälkeen jutun käräjätuomarille sähköpostin, jossa kantelun mukaan annettiin ymmärtää, että tuomari oli ollut asiassa puolueellinen ja mahdolli-sesti syyllistynyt rikokseen. Asianajaja muun muassa totesi lähettämässään viestissä: ”Katson sinun olevan myös joka tapaukses-sa jäävi istumaan asiaa; A enkä kyllä minäkään usko rikosistunnon perusteella A:n saavan puoluee-tonta kohtelua jutussa” ja ”Sinussa on paljon hyvän tuomarin aineksia – älä anna asenteiden pilata niitä”. Valvontalautakunta totesi, että tuomioistuimelle osoitettava ar-vonanto ja epäasiallisen arvostelun kielto eivät tarkoita, ettei tuomio-istuimen toimintaan saa kohdistaa kritiikkiä. Kritiikin tulee kuiten-kin perustua asia-argumentteihin, eikä arvostelun kohteen henkilö-kohtaisiin tai ammatillisiin omi-naisuuksiin. Kyseisessä tapauksessa asianaja-ja olisi voinut kritisoida käräjätuo-marin toimintaa ja ratkaisua niin muutoksenhakutuomioistuimelle kuin ylimmille laillisuudenvalvo-jille. Asiassa ei ollut perusteltua lähestyä käräjätuomaria henki-lökohtaisesti ja arvostella tätä. (Ratkaisu ei ole lainvoimainen.) > HUOMAUTUS Tuomioistuimen ratkaisusta kertominen viivästyi Asianajaja avusti turvapaikan-hakijaa valituksen tekemisessä hallinto-oikeuteen kielteisestä turvapaikkapäätöksestä. Turva-paikanhakija moitti kantelussaan asianajajaa siitä, että tämä ei ollut ilmoittanut heti hallinto-oikeuden turvapaikkaratkaisusta. Turvapai-kanhakija sai tiedon tuomiois-tuimen hylkäävästä päätöksestä valitusoikeuden viimeisenä päi-vänä valituslupahakemuksen yh-teydessä. Asianajajan mukaan informointi viivästyi asianajajan perhevapaan vuoksi. Asia ei kuitenkaan vaikut-tanut kielteisesti turvapaikanha-kijan oikeuksiin. Valvontalautakunnan mukaan oli selvää, että kantelijaa ei ollut informoitu viipymättä hallinto-oikeuden päätöksestä tapaohjei-den edellyttämällä tavalla. Sijainen tai muu asianajotoimiston hen-kilökuntaan kuuluva olisi voinut huolehtia asiasta, mikäli asianajaja ei itse voinut sitä tehdä. > HUOMAUTUS Oliko puhelinneuvonta maksullista? Asuntoaan myymässä ollut henki-lö otti puhelimitse yhteyttä asian-ajajaan, koska asunnosta ostotar-jouksen tehnyt henkilö vaati myy-jältä tämän mielestä perusteetta 6 600 euroa. Asianajaja laskutti puhelusta 186 euroa. Asianajaja oli myös sopinut tapaamisen myy-jän kanssa, mutta myyjä perui sen kiinteistönvälittäjän ilmoitettua, että ostajaehdokkaiden vaatimus on laiton. Myyjä moitti asianajajaa pu-helusta laskuttamisesta. Myyjän mielestä puhelun sisältö oli lähinnä pelottelua ja asiaan kuulumatonta jaarittelua. Valvontalautakunta totesi, että myös puhelimitse sovittu suullinen toimeksiantosopimus on pätevä, mutta sen olemassaolosta olisi pitänyt olla selkeä näyttö, mitä ei nyt ollut. Asiakkaan olisi myös tullut olla tietoinen siitä, että pu-helinneuvonnassa oli kyse maksul-lisesta palvelusta. (Ratkaisu ei ole lainvoimainen.) > HUOMAUTUS Asiakas tuhosi maakellarin ja istutukset Asianajaja avusti vuokralaista vuokrasuh-teen päättymiseen liittyvässä riidassa. Kyseessä oli maanvuokrasopimus, jonka vuokranantaja oli päättänyt yli 60 vuotta vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen. Asianajaja oli lähettänyt vuokranan-tajalle kirjeen, jossa hän esitti 3 000 euron hyvitysvaatimuksen vuokralaisen kiinteistölle teke-mien parannusten johdosta. Asianajaja ilmoitti, että vaih-toehtoisesti vuokralainen poistaisi kiinteistölle tekemänsä istutukset ja rakennelmat. Vuokralainen olikin sittemmin muun muassa hävittänyt kaivon, täyttänyt maakellarin, tuhonnut ja polttanut puita sekä poistanut kiveyksiä. Vuokranantajan mukaan kyse oli tämän omaisuudesta. Vuokranantaja moitti asianajajaa siitä, että tämä oli ohjeis-tanut vuokralaista tuhoamaan vuokranantajan omaisuutta. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet velvoittavat asianajajaa selvittämään mahdollisuudet asian sovinnolliseen ratkaisuun. Kirjeessä esitettiinkin hyvitysvaatimus, jolla asiat pyrittiin ratkaisemaan sovinnollisesti. Valvontalau-takunnan mukaan kirjeestä teki kuitenkin ongelmallisen se, että vaihtoehtona sovintotarjouksen hyväksymiseen ei esitetty oikeudellisiin toimenpiteisiin turvautumista vaan päämiehen omasta toimesta tapahtuvaa rakennelmien ja istutusten poistamista. Näin toimiminen oli sopimatonta painostamista. Asianajaja ei myöskään ollut esittänyt kir-jeessä määräaikaa, mihin mennessä sovintoehdotukseen tulisi reagoida, vaan vastausta oli pyydetty heti. Valvontalautakunnan mukaan asianajajan menettely oli tavanomaista moitittavampaa, koska vastapuolelle lähete-tyssä kirjeessä jätettiin mainitsematta lainmukaiset oikeus-suojakeinot sekä toisaalta esitettiin päämiehen ryhtyvän mahdollisesti lainvastaisiin toimenpiteisiin, mikäli vaati-mukseen ei suostuttaisi. Vastapuolen tiedossa ei myöskään ollut ajankohtaa, jolloin väitettyihin toimenpiteisiin tultai-siin ryhtymään. Siten huomautusta ei voitu pitää riittävänä seuraamuksena. (Ratkaisu ei ole lainvoimainen.) > VAROITUS ”Sinussa on paljon hyvän tuomarin aineksia – älä anna asenteiden pilata niitä.” S A L L I T T UA J A K I E L L E T T YÄ


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above