Page 45

EnstoToday 2016 No1 / FI

Huomattava osa maakaapeliverkon toimituskatkoista johtuu kaapelin ja kaapelivarusteiden asennusvir-heistä, sanoo kaapelinvalmistajien yhteistyöjär-jestö Europacable Accessory Committee. Järjestö pyrkii etsimään ratkaisua kasvaneeseen ongelmaan Euroopan-laajuisilla ja alueellisilla koulutuksilla ja akkreditoinneilla. ”Virheiden määrä asennuksissa on lisääntynyt huomattavasti Keski-Euroopassa”, sanoo Markku Wederhorn, Ensto Utility Networks-liiketoimintayksikön johtaja ja Europacable AAC:n jäsen. ”Todennäköisesti tämä johtuu asentajasukupolven vaihdok-sesta ja sen myötä vanhan tietotaidon katoamisesta.” Myös Suomessa asennusvirheiden vaikutukset ovat alalla hyvin tiedossa. Verkkoyhtiöille on tärkeää pitää huolta omaisuudestaan ja etsiä täsmällisempää tietoa asennusperäisten vikojen yleisyydestä. Tutkimukseen perustuvaa aineistoa ei ole yleisesti saatavana, mutta jotkin sähköyhtiöt Suomessa ovat tehneet omia tutkimuksiaan sekä käytössä oleville että saneerausten yhteydessä poistetuille varusteille. Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun selvityksen mukaan pahimmillaan jopa puolessa asennuksista on ollut poikkeamia asen-nusohjeisiin nähden. Sertifiointihanke käynnistyi Suomessa Alan edelläkävijänä Ensto on jo pitkään järjestänyt asennuskoulu-tuksia maakaapelijatkoksilleen ja -päätteilleen. Seuraava looginen askel oli lähteä kehittämään maakaapelituotteiden asentajasertifiointia. Enston verkonrakennusyksikön Suomen myyntijohtaja Markku Rantio on mukana Opetushallituksen alaisuudessa toimivassa asen-tajatutkintotyöryhmässä, joka laatii tutkintokysymyksiä ja valvoo asentajatutkintojen suorittamista Suomessa. ”Ajattelimme, että saman tutkintokonseptin voisi hyvin monistaa myös sertifioinnin puolelle. Asentajat voisi kouluttaa samalla periaatteella ja sertifioinnin suorittaa näyttökokeella, jolloin varmistutaan työn laadusta”, toteaa Rantio. Ensto lanseerasi sertifiointikonseptin Verkostomessuilla tammi-kuussa 2015. ”Konsepti herätti heti paljon kiinnostusta,” kertoo Rantio. ”Palautteen rohkaisemana lähdimme pilotoimaan sertifiointeja verk-kourakoitsija Enerken kanssa.” Pilottihankkeessa Enerken tavoitteena on, että ainakin 80–90 % sen asentajista läpäisisi sertifioinnin. Tällä hetkellä yhteensä 25 asentajaa on suorittanut sertifioinnin niin, että kaikilta verkkoyhtiön toimialueilta ja jokaisesta 10 toimipisteestä on vähintään yksi sertifioitu asentaja. Tavoitteena luotettavuuden parantaminen Vuonna 2013 voimaan astunut uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöt parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta mer-kittävästi vuoteen 2019 mennessä. Uuden lain mukaan toimituskatko saa kestää taajamassa korkeintaan 6 tuntia ja haja-asutusalueella 36 tuntia. Monet verkkoyhtiöt ovat lähteneet ratkaisemaan yhtälöä maa-kaapeloinnin lisäämisellä. PKS Sähkönsiirto Oy on perinteinen ilmajohtoverkkoyhtiö, jossa kaapelointiaste pienjänniteverkon puolella on 12-13 %, ja keskijänni-teverkon puolella vain noin 2-3 %. ”Vuoteen 2028 mennessä aiomme investoida verkon parannuksiin ja maakaapelointeihin 400 miljoonaa euroa”, kertoo PKS Sähkönsiirron verkon rakennuttamisesta vastaava rakennuttamispäällikkö Jukka Leppänen. ”Maakaapeloinnin yleisty-essä asentajien ammattitaito ja asennuksen laadukkuus tulevat koros-tumaan entisestään. Aikanaan kaikki keskijännitekaapelit asennettiin vain kaapelivarusteasennuksiin erikoistuneiden asentajien toimesta, mutta nykyisin kaapelointi on osa jokaisen asentajan ammattitaitoa. Tätä voidaan pitää yllä ja valvoa vain säännöllisellä koulutuksella ja sertifioinneilla.” Enerken toimitusjohtaja Janne Huotarin mielestä on selvää, että laadukkaalla tekemisellä aiheutuu vähemmän sähkönjakeluhäiriöitä ja palveluyritykselle vähemmän kustannuksia. Yritys pyrkii omalla toiminnallaan torjumaan parhaansa mukaan häiriöistä aiheutuvaa haittaa - energiaviraston valvontamallin mukaan. Laatu on kustan-nuskysymys. ”Jos sähkö jää toimittamatta huonolaatuisen asennuksen vuoksi, se tulee kaikille kalliiksi ”, Huotari muistuttaa. Takuukorjaukset tulevat myös kalliiksi. Koulutettu asentaja pystyy lupaamaan työnantajalle, että tekee työn kerralla oikein. Näin työ-maalle ei tarvitse enää palata, eikä lisäkustannuksia aiheudu. ”Takuu-korjaukset myös huonontavat nopeasti yrityksen mainetta. Imago kärsii ilman muuta, jos syntyy laatupoikkeamia ja vikoja asennus-virheiden takia. Useissa tapauksissa on helppo todentaa, onko vika johtunut asennuksesta vai materiaalista”, sanoo Huotari. Takuun laajennuksella lisäarvoa tuotteelle ja palvelulle Ensto myöntää maakaapelituotteilleen laajennetun takuun silloin, kun ne asentaa asentajasertifioinnin suorittanut asentaja. Näin Ensto ottaa vastuun, jos asentaja tekee virheen. Takuun laajennus on nor-maalista kahdesta vuodesta viiteen vuoteen, eli sertifioinnilla saa tuot-teelle kolme vuotta lisää takuuaikaa. ”Näyttökokeella varmistetaan meidän asentajien kaapelivarus-teiden asennusosaaminen, jolloin Ensto toimittajana voi myöntää meille laajennetun takuun tuotteille”, Huotari kiteyttää. Enerkelle sertifiointi on iso satsaus jo koulutukseen käytetyissä henkilötyöpäi-vissä mitattuna, mutta satsaus, jonka se tekee mielellään. ”Henkilöstön hyvinvointi ja kouluttaminen on meille tärkeää: henkilöstö arvostaa työnantajan panostusta heidän ammattitaitoonsa, sertifiointi kohottaa asentajan ammatillista itsetuntoa sekä antaa varmuutta tekemiselle.” Laatu on nykytilanteessa selkeä erottautumistekijä. ”Enerke haluaa olla Suomessa sellainen alan toimija, joka korostaa laadun merkitystä eikä pelkästään hinnan alhaisuutta”, sanoo Huotari. ”Tavoitteenamme on olla laadullisesti Suomen paras ja samalla hintakilpailukykyinen pal-veluntuottaja, ja tämänkaltainen yhteistyö on avain onnistumiseen.” Kaivattua jatkoa Ensto Pro -koulutukselle Asentajasertifiointi on jatkumo perinteisille Ensto Pro -koulutuksille, joita Ensto niin ikään tarjoaa edelleen asi-akkailleen. Sertifiointi puolestaan on konseptoitu näyt-tökoe. ”Asentajalle annetaan palaute heti näyt-tökokeen loputtua. Näin virheet saadaan korjattua saman tien ja oikeat toimintatavat on helpompi muistaa myös myöhemmin,” kertoo Markku Rantio. Enerken asentaja Kimmo Jääske-läinen kävi Ensto Pro -kylmäkutiste-jatkos ja -päätekoulutuksen marras-kuussa 2014. ”Koulutuksen ansiosta uusista tuotteista pääsee kärryille heti niiden tullessa markkinoille.” Myös sertifioinnista on Jääske-läisen mielestä hyötyä: siitä saa tarpeellista kertausta ja varmuutta omaan työhön. Petri Auvinen Enerkeltä oli sa-massa sertifiointikoulutuksessa Jääskeläisen kanssa. ”Koulutuksesta on apua kaapeli-päätteiden ja -jatkosten tekemisessä, ja kertaus on aina paikallaan. Näyttökokeen läpäisy vähän jännittää, mutta on hyvä, että joku katsoo päälle ja varmistaa, että asennus tulee varmasti tehtyä oikein.” Jääskeläinen ja Auvinen läpäisivät näyt-tökokeen ja ovat nyt sertifioituja kylmäku-tistejatkos- ja pääteasentajia.


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above