Page 42

EnstoToday 2016 No1 / FI

ensto today | TAPAHTUMAT Pääomarahoittajalle nainen on parempi valinta 42 ENSTO TODAY 1/2016 Pääomarahoitusta ei ole helppo saada: sijoittajalla on aina suuri riski menettää sijoittamansa pääoma. Mutta jos pääomarahoit-tajien mahdollisuuksia halutaan parantaa, tutkimuksen mukaan naisiin investoiminen on parempi valinta. Asioiden on oltava todella huonossa jamassa, ennen kuin miehet pyytävät naisilta apua”, Stephanie Keller-Bottom toteaa ja jatkaa: ”Niin se vain on.” Keller-Bottom on osak-kaana Innovacientissa, joka tarjoaa kasvua ja innovaatioita edistäviä konsultointipalveluita. Innova-cient on kalifornialaistaustainen strategiseen neuvonan-toon keskittynyt konserni. Stephanie Keller-Bottom viittaa tutkimukseen, jonka mukaan 66 prosenttia maailman väestöstä uskoo, että jos miehet ajattelisivat kuin naiset, maailma olisi parempi paikka. Kyseisen tutkimuksen takana ovat John Gerzema ja Michael D’Antonio, teosten The Athena Doctrine, How Women (and the Men who Think Like Them) Will Rule the Future kirjoit-tajat. ”Maailma on aika lailla poissa tolaltaan”, sanoo Keller- Bottom, ”ja nyt miehet ovat kääntyneet meidän puoleemme.” Keller-Bottomin mukaan vain vajaa prosentti kaikista hankkeista saa rahoitusta ja 95 prosenttia niistäkin lopulta epäonnistuu. Kun mahdollisuudet ovat tällaiset, pääoma-rahoittajien kannattaisi toivottaa kaikki mahdollinen apu tervetulleeksi. Parempi valinta ”Naisten hankkeisiin pyydetään vähemmän rahaa, ja sitä myös saadaan harvemmin. Kuitenkin rahoitusta saades-saan naiset käyttävät sen paremmin kuin miehet”, Keller- Bottom väittää. Keller-Bottom huomauttaa, että vuonna 2013 vain 13 pro-senttia pääomarahoituksesta meni naisille. ”Naiset eivät kos-kaan pyydä niin paljon rahaa kuin tarvitsevat, kun taas miehet pyytävät sitä lähes kolme kertaa enemmän kuin tarvitsevat. Hankkeelleen rahoituksen saavat naiset luovat liiketoimin-nassaan 40 prosenttia enemmän liikevaihtoa ensimmäisten viiden vuoden aikana kuin miehet.” Tilastojen ollessa tällaisia voisi luulla pääomarahoit-tajien etsivän naisyrittäjiä ja organisaatioiden rekrytoivan kilvan naisia riveihinsä. Mutta tavallisesti näin ei käy. ”Riskirahoituksen maail-massa kannattaa näyttää hyvältä ja olla mies”, Keller-Bottom toteaa viitaten tutkimukseen, joka on tehty pääomarahoitta-jille myyntipuheen pitäneistä yrittäjistä. ”Kun myyntipuhe on identtinen, liikeidea on sama, tiedot ovat samat ja eroa on vain sukupuolen ja ulkonäön osalta, miehet saavat rahaa useammin. Sukupuolen ja rahoituksen saamisen välillä on selkeä vastaavuussuhde.” Jopa vakiintuneissa teknologiayrityksissä ollaan halut-tomia tunnistamaan tilanteita, joissa nainen on parempi valinta. ”Arvojättiläiset eivät näe moninaisuuden merkitystä kovinkaan hyvin”, Keller-Bottom sanoo. ”Google, jota pidetään johtavana teknologian harjoituskenttänä naisille, työllistää 57 000 henkilöä maailmanlaajuisesti, ja heistä 30 prosenttia on naisia. Silti naiset saavat vain 18 prosenttia Googlen tek-nologiavakansseista ja 22 prosenttia sen johtopaikoista.” Pohjoismaita pidetään monessa suhteessa edelläkävi-jöinä, mutta niissäkään tilanne ei ole paljon parempi. Enston hallituksen jäsenen Marjo Miettisen mukaan Suomessa vain 22 prosenttia teknologiahenkilöstöstä on naisia. Naiset johdossa Mitä jos miehet ajattelisivat kuin naiset? ”Miehet ovat aggressiivisia, itsenäisiä, päättäväisiä, ana-lyyttisiä, ylpeitä ja sinnikkäitä”, Keller-Bottom listaa ominai-suuksia, joita tutkimuksen mukaan liitetään miehiin. ”Naisiin yhdistetyt ominaisuudet ovat yhteistyökyky, empatia, tule-vaisuuteen katsominen, herkkyys, epäitsekkyys, intohimo ja intuitio.” Vaikka naiset eivät vielä ole saaneetkaan ansaitsemiaan paikkoja organisaatioissa, Keller-Bottomin mukaan on nähtä-vissä selkeä suuntaus naisten edustamien arvojen hyväksymi-seen: ”Perinteinen feminiininen johtajuus ja arvomaailma ovat nyt suositumpia kuin menneisyyteen kuulunut machoilu." Keller-Bottomin mukaan on vain ajan kysymys, mil-loin feminiinisiä arvoja edustavat johtajat luotsaavat orga-nisaatioita ja maailmaa. ”Maailma on monimutkainen, eikä sitä voi johtaa suoraviivaisella ajattelulla. Siksi naisissa on se voima, joka jatkossa kantaa organisaatioita, maita ja yri-tyksiä eteenpäin.” Scott Diel Julia Weckman


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above