Page 27

EnstoToday 2016 No1 / FI

ENSTO TODAY 1/2016 27 Valon ammattilaiset Ensto Today tapasi Jukka Tiitun, Ensto Lighting –liiketoimintayksikön tuoreen johtajan. Scott Diel Kaupo Kikkas Yksi selkeä merkki valais-tusliike-toiminnan tärkeydestä Enstolle oli uuden Ensto Lighting -liike-toimintayksikön muo-dostaminen. Jukka Tiitu nimettiin Lighting yksikön johtajaksi joulukuun alussa. Tiitun aikasempia työpaik-koja ovat olleet mm. Nokia, Hew-lett- Packard ja Tech Data, joten hänellä on vankka kokemus IT- ja matkapuhelinaloilta. Hän on myös työskennellyt suuren osan uras-taan tukkurisektorin kanssa, jonka tunteminen on elintärkeää valais-tusbisneksessä menestymiselle. Tiitu näkee uudella liiketoi-mintayksiköllä kolme selkeää vahvuutta. ”Ensinnäkin, osaa-misemme energia tehokkaan valaistuksen ja valon osalta on huippuluokkaa. Toiseksi, yhdity-minen Alppiluxin kanssa vahvisti tarjoamaamme. Se on monipuo-linen ja vastaa hyvin asiakkaiden tarpeita. Lopuksi, meidän kil-pailuetuna on aina ollut tuot-teiden erinomainen saatavuus ja toimitustarkkuus. Tuotan-topuolemme on äärimmäisen joustava, ja olemme erityisen tunnettuja toimitusvarmuudes-tamme sekä kyvystämme rää-tälöidä tuotteitamme erilaisiin projekteihin nopeasti ja asiak-kaan tarpeiden mukaisesti. Tällä hetkellä markkinat tar-joavat monia mahdollisuuksia, sanoo Tiitu. ”LED vie edel-leen kasvua eteenpäin ja erin-omaiset tuotteemme saavat yhä enemmän markkinaosuuksia. Lisäksi olemme vahvoilla myös mm. risteilyalusten valaistus-projekteissa ja meillä on erittäin vahva tuoteportfolio sekä projek-tiosaaminen. Valaistuksen osalta olemme olleet vahvoja etenkin Suomessa ja Ruotsissa, mutta meillä on valtavia kasvumahdol-lisuuksia myös muissa Euroopan maissa, joissa Ensto on läsnä Millainen on valaistuksen tulevaisuus? ”Asioiden internetillä ja älykkäällä valaistuksella tulee olemaan tuotekehityksessä suuri rooli”, sanoo Tiitu. Muun muu-assa yksi nouseva trendi on ns. ihmiskeskeinen valaistus, jossa valoa säädetään ihmisen sisäisen kellon mukaan esimerkiksi vire-ystilan nostamiseksi ja näin oppi-misen tehostamiseksi kouluissa. Tiitun mielestä liiketoi-minta muuttuu niin nopeasti, että jatkuva muutos on ainoa asia, josta voimme olla varmoja. ”Mutta”, hän jatkaa, ”Ensto Ligh-tingin organisaatio on valmis muutokseen niin, että muutok-sista hyötyvät sekä Ensto että meidän asiakkaamme.” Jatkuva muutos on ainoa asia, josta voimme olla varmoja." JUKKA TIITU


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above