Page 7

2015TeitaVarten_No1

PTT:N PASI HOLM: UNOHTUU TEITÄ VARTEN | 7 PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm myöntää Ruotsin porskuttavan infraan si-joittamisessa kaukana Suomen edellä. – Ero on suuri niin investoinneis-sa kuin kunnossapidossa. Ruotsi in-vestoi tulevina vuosina kuusi kertaa enemmän infraan kuin Suomi. Perus-väylänpidossa ero on kaksinkertai-nen, kun mittarina käytetään €/km. Ruotsissa perusväylänpitoon suun-natut rahat ovat kasvamassa, Suo-messa vähenemässä, kiteyttää Holm. ELINKEINOELÄMÄ INFRAPÄÄTÖKSISSÄ Vuonna 2013 Suomessa panostet-tiin teiden perusväylänpitoon hieman yli 6 000 euroa kilometriä kohti. Ruotsissa vastaava luku on lähes 12 000 euroa. Tulevina vuosina Ruotsi investoi inf-raan yli 2,3 miljardia. Suomessa taso putoaa alle 400 miljoonaan. Ruotsissa on pitkäjänteistä liiken-nepolitiikkaa tukeva päätöksenteko-järjestelmä. Liikenne ja infrastruktuuri nähdään satsauksena tulevaisuuteen, ihmisten hyvinvointiin ja elinkeinoelä-män kilpailukykyyn. – Toki Ruotsissa valtiontalous on meitä paremmassa kunnossa. Ruot-sissa valtion velan määrä pienenee, talous kasvaa ja työllisyys paranee. Tämä kaikki mahdollistaa panosta-misen elinkeinoelämän toimintaedel-lytysten parantamiseen, Holm sanoo. Suomessa hankkeet leimataan ”siltarumpupolitikoinniksi” Ajatusmaailmassakin on naapureiden välillä eroja. – Suomessa voi esiintyä ”henkistä estettä” infran kehittämiseen. Meillä keskustelu menee helposti siltarum-puun. Kaikki hankkeet on helppo lei-mata siltarumpupolitikoinniksi. Holmin mukaan liikennepoliittiset selonteot ovat olleet askel parem-paan. – Niiden kautta toimitaan hiukan Ruotsin mallin mukaisesti. On kolmen korin hankkeita, joita viedään eri vauh-dilla eteenpäin. Ruotsissa toiminta Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tuoreen tutkimuksen mukaan hyvin määritellyt ja tehokkaasti toteutetut julkiset infrainvestoinnit lisäävät talous-kasvua. Pellervon taloustutkimuksen PTT selvityksen mukaan Ruotsissa tämä on jo oivallettu. TEKSTI: JUKKA LYYTINEN KUVA: 123RF


2015TeitaVarten_No1
To see the actual publication please follow the link above