Page 39

Advokaatti | 2017 No2

takaikkuna ADVOK A AT T I / 2-2 017 39 SARJASSA KERROTAAN ALALLA VAIKUTTAVASTA HENKILÖSTÄ Tietosuojajuristi Tivi-lehti nosti asianajaja Jukka Långin IT-alan vaikuttajalistalleen. Långin mukaan se tarkoittaa, että tietosuojan tärkeys ja asianajajien merkitys digitalisaation tukena tunnustetaan. Mitä ajankohtaista IT-alalle kuuluu? Ensi vuoden toukokuussa tulee voimaan EU:n tietosuoja-asetus. Yritykset tarvitsevat juridista osaamista valmistautuessaan siihen. Ylipäänsä digitalisaatio avaa koko ajan uusia liiketoimintamah-dollisuuksia ja avainasemassa on data eli tietojärjestelmien ja uusien palveluiden tuottama sekä hyödyntämä tieto. Asianajajan rooli on tukea asiakasta liiketoimin-nan lainmukaisuudesta huolehtimisessa ja riskien hallinnassa. Yhä useammin asianajaja myös auttaa päämiestään kehittämään uutta liiketoimintaa. Mistä EU:n tietosuoja-asetuksessa on kyse? Sillä parannetaan sekä yksilön oikeuksia suh-teessa omiin tietoihinsa että viranomaisten mah-dollisuuksia puuttua väärinkäytöksiin ja rangaista niistä. Yrityksille ja viranomaisille sälytetään vastuuta siitä, että yksilöistä kerättyjä tietoja käsitellään yksi-tyisyyden suojan huomioivalla tavalla. Monelle yritykselle voi olla yllätys, kuinka paljon sen hallussa on sellaista dataa, jota pidetään henkilötietona ja johon kohdistuu laajoja juridisia velvoitteita. Johdat Dittmar & Indreniuksella tietosuoja-asioihin kes-kittynyttä praktiikkaa. Millaisissa asioissa yritykset kai-paavat tietosuojajuristia? Perinteisesti olemme toimineet isojen globaalien yri-tysten neuvonantajana niiden Suomen-toiminnoissa. Nyt tietosuoja-asetus ja digitalisaatio ovat vaikuttaneet yhä useamman suomalaisenkin yrityksen liiketoimin-taan, ja ne etsivät tämän alan juridista erityisasian-tuntemusta. Autamme asiakkaitamme esimerkiksi ulkoistamisjärjestelyissä ja sopimusneuvotteluissa sekä tietosuojan compliance-hankkeissa. Toisinaan meitä tarvitaan kriisiavuksi esimerkiksi tietomur-toihin liittyen.  TEKSTI SUSANNA CYGNEL // KUVA MIKKO KAUPPINEN Jukka Lång kiinnostui tietosuojasta työskennellessään tietosuojavaltuutetun toimistossa ennen siirtymistään asianajo-toimistoon. Hän on ensimmäisenä suoma-laisena asianajajana saanut tietosuoja-alan suurimman kansainvälisen järjestön, Inter-national Association of Privacy Professio-nalsin (IAPP), tietosuoja-sertifikaatin.


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above