Page 27

Advokaatti | 2017 No2

ASIANAJAJIEN ja lääkärien etii-kassa on yhtymäkohtia. Lääkärin etiikka velvoittaa hoitamaan poti-laita tasa-arvoisina, oikeuden-mukaisesti ja syrjimättä. Kaikilla on oikeus hoitoon aivan samoin kuin puolustukseen oikeudessa, vaikka olisi syyllistynyt kuinka pahaan rikokseen tahansa. – Lääkärille potilas on aina ensisijassa lääketieteellistä apua tarvitseva potilas, ei rikoksente-kijä, Suomen Lääkäriliiton ter-veyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus summaa. Lääkärin työssä on monen-tyyppisiä eettisiä ristiriitatilan-teita, ja niihin on etsitty vastauksia lääkäreiden eettisessä ohjeistuksessa. Lääkärin oman vakaumuksen törmäykset yhteiskunnan etiikan kanssa liittyvät esimerkiksi raskauden keskeytyksiin tai ajankohtaiseen aiheeseen, eutanasiaan. – Lääkäriliitto on katsonut, että lääkärillä on oikeus toimia vakaumuksensa mukaisesti ja olla esimerkiksi antamatta lähetettä tai tarvittavaa lääkettä raskauden keskeytykseen, mutta tämä ei kuitenkaan saa vaa-rantaa potilaan oikeutta saada tarvitsemaansa hoitoa. Käytän-nössä potilas on ohjattava toi-selle lääkärille, Kattelus sanoo. Uskontokin voi tuoda näkemy-seroja potilaan hoitoon. Vanhem-milla ei ole esimerkiksi oikeutta kieltää lapseltaan verensiirtoa uskonnollisista syistä, jos se on lapsen pelastava toimenpide. Ääritapauksissa lapsi on mah-dollista ottaa huostaan hoidon ajaksi. Kaikilla on oikeus hoitoon


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above