Page 24

Advokaatti | 2017 No2

MUIDENKIN AMMATTIKUNTIEN jäsenten kuin asianajajien on sitouduttava arvoihin, jotka suo-jaavat perustehtävää. Omat näkemykset siirty-vät syrjään, kun ihminen hoitaa työtään. Papeilla ajankohtaisin väittelyn aihe on homo-parien vihkiminen. Maaliskuusta alkaen homo-parit ollaan voitu vihkiä maistraatissa. Jotkut kirkkoherrat ovat luvanneet seurakuntansa tiloja myös homoparien vihkimiseen, toiset eivät. Porvoon seurakunnassa seurataan Helsingin hiippakunnan virallista linjaa, jonka mukaan kirkkotilaa ei anneta homoparien vihkimiseen eivätkä seurakunnan papit saa vihkiä heitä. Porvoon seurakunnan pappi Ulla Lumijärvi haluaa kunnioittaa työnantajaansa ja noudattaa annettua linjaa, vaikka hänen henkilökohtainen näkemyksensä asiaan on toinen. – Jos kerran Jumala on rakkaus ja kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, niin mikä minä olen sanomaan, keiden rakkaus on oikein ja keiden väärin. Lumijärven mielestä olisi paikallaan, että kirkko luopuisi vihkioikeudesta, kuten monissa Euroopan maissa on tehty. Näin vihkiminen tapahtuisi jatkossa maistraatissa, ja sen jälkeen voisi saada kirkkohäissä kirkollisen siunauksen. – Jos joku pappi ei haluaisi siunata homo-paria, seurakunnasta löytyisi varmaan joku toinen, joka voisi sen tehdä. Uusimpana ammattietiikan ja henkilökoh-taisten näkemysten kahnauskohtana on ei-kristittyjen turvapaikanhakijoiden auttaminen. – Kirkon diakoniatyö auttaa yksiselitteisesti kaikkia, jotka ovat hädässä – olivat he seura-kunnan jäseniä tai eivät. Suurin osa seurakun-nan työntekijöistä ja vapaaehtoistyön tekijöistä onkin tätä mieltä. Mutta on heitäkin, jotka eivät ole valmiita auttamaan tai joiden mielestä kir-kollisveroa ei saisi käyttää muslimien auttami-seksi, Lumijärvi kertoo. OPETTAJILLA ON OMA eettinen koodis-tonsa, jonka perusarvoja ovat muun muassa totuudellisuus, oikeudenmukaisuus ja vapaus. – Uskon, että kaikki opettajat allekirjoittavat tuon normiston, mutta toki on vaikea sanoa, miten näitä arvoja ilmennetään käytännön työssä. 1950-luvulta on kuitenkin tultu pitkä matka kohti lapsilähtöistä opetusta, jossa hyväksytään oppilaan ainutlaatuisuus, sanoo Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun luo-kanopettaja Katariina Stenberg. Suurimmat eettiset riskit liittyvät hänen mukaansa oppilaiden arviointiin. Filosofian tohtori Sari Mullola tutki väitök-sessään matematiikan ja äidinkielen opettajien antamien arvosanojen perusteita. Tutkimus osoitti, että opettajien käsitys oppilaan tempe-ramentista, tavoitteellisuudesta ja opetetta-vuudesta on merkittävästi yhteydessä hänen oppilaalle antamaansa arvosanaan. – Nämä riskit on tunnistettava ja tunnus-tettava. Omaa toimintaa on tarkasteltava. On myös oleellista, että arviointiperusteet ovat läpinäkyviä, etukäteen oppilaille kerrottuja ja ehkä heidän kanssaan laadittujakin, Stenberg painottaa. Ammattietiikka edellä


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above