Page 19

Advokaatti | 2017 No2

ADVOK A AT T I / 2-2 017 19 henkilö kuvassa Keskustelun herättäjä Ruotsin asianajajaliitto, Sveriges Ad-vokatsamfundet Asianajajaliiton ruotsalaista sisarliittoa luotsaava Anne Ramberg on vankkumaton ihmisoikeuksien ja demokratian puolustaja. Hän pitää tärkeimpänä saavutuksenaan asianajajien aseman vahvistamista ruotsalaisessa yhteiskunnassa. TEKSTI JOHANNA HAVERI // KUVAT JOEL NILSSON sijaitsee hätkäh-dyttävän kauniissa toimistoraken-nuksessa, Tryggerin huvilassa Tuk-holman Östermalmin diplomaat-tikaupunginosassa. Tapaan siellä pääsihteeri Anne Rambergin, joka tulee Myra-koiransa kanssa aulaan vastaan ja tervehtii kädestä pitäen. Vuonna 1914 valmistuneen talon rakennutti 1920-luvulla pääministerinäkin toiminut oikeusneuvos Ernst Trygger. Advokatsamfundet on omistanut tämä rakennuksen vuo-desta 1981 lähtien. – Minun työhuoneeni on Tryggerin entinen kirjasto, Ramberg kertoo. Asianajaja Anne Ramberg on toiminut Ruotsin asian-ajajaliiton pääsihteerinä vuodesta 2000. Hänet tunnetaan aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana ja mielipitei-den herättäjänä. Viime kuukausina Ramberg on ottanut blogissaan kantaa muun muassa 250-vuotiaaseen paino-vapauslakiin, fasismin nousuun ja ihmiskunnan lyhyeen muistiin, sähköisen kommunikaation tietosuojaan sekä tuomioistuinten vastuuseen ja vallankäyttöön. Ramberg on kasvanut, opiskellut ja asunut käytännössä koko ikänsä Tukholmassa. Toki hän on viettänyt aikaa myös muualla – käynyt esimerkiksi yhden vuoden ruotsalaista tyttölyseota Helsingissä – mutta Tukholma on hänen ko-tikaupunkinsa. Hän päätyi opiskelemaan oikeustiedettä, koska oli kiinnostunut yhteiskunnan asioista ja ymmärsi juristin koulutuksen olevan hyvä pohja moneen. Valintaan vaikutti varmasti myös, että hänen äitinsä oli juristi. Ennen pääsihteerivalintaansa Ramberg toimi lähes 25 vuotta asianajajana ja suurimman osan siitä asianajo-toimiston osakkaana. – Tuolloin asianajotoimistot ja asianajajat eivät olleet niin pitkälle erikoistuneita kuin nykyään, joten minullakin on kokemusta eri aloilta, esimerkiksi rikos- ja liikejuridiikasta, Ramberg muistelee. Liikejuridiikka eri muodoissaan on kasvava ala ruotsa-laisilla asianajomarkkinoilla. Yhä useammat asianajajat erikoistuvat jollekin liikejuridiikan erikoisalalle. – Kilpailu liike-elämässä ei ole enää maakohtaista, vaan kansainvälistyy koko ajan. Kansainvälinen kaupankäynti muuttaa myös liike-elämän riskejä, ja siksi tarvitaan yhä syvemmälle menevää liikejuridiikan asiantuntemusta, Ramberg miettii. Hän toivoo, ettei liikejuridiikan merkityksen kasvu johda voitontavoittelun lisääntymiseen asianajajien työssä, vaan ammattietiikka pysyy vahvana. RUOTSIN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA on aina ollut hy-vin suvaitsevaa, minkä seurauksena noin viidennes maan väestöstä on ulkomaalaistaustaisia. Tätä taustaa vasten populismin, syrjinnän, islamin pelon ja maahanmuutto-vastaisuuden maailmanlaajuinen kasvaminen on Ramber-gista huolestuttavaa. Varsinkin, kun nämä ajatukset ovat levinneet myös kansankotiin. – Terroristilakeja sorvatessa täytyy säilyttää demokraat-tiset arvot ja pitää kiinni ihmisoikeuksista, sillä pelko on huono neuvonantaja myös lakien säätämisessä, Ramberg korostaa. Aloittaessaan työnsä pääsihteerinä hän katsoi tärkeim-mäksi tehtäväkseen Advokatsamfundetin nostamisen kartalle ja mukaan julkiseen keskusteluun. Tässä hän katsoo onnistuneensa osallistumalla oikeuspoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä luomalla yhteyksiä mediaan, tuomioistuimiin ja muihin viranomaisiin. Yh-dessä muiden aktiivisten asianajajien kanssa hän on ollut


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above