Page 7

Kaupunkilainen | 2017 • No2

LAHDEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI – 2 • 2017 KAUPUNKILAINEN 7 Graafisen suunnit-telijan työmaa laajenee Graafisen suunnit-telun työtehätä-vät ovat laajentu-neet aivan uusille alueille verkon ja sähköisen viestinnän aikakaudella. Lahden Ammattikorkea-koulun Muotoiluinstituutti vastaa tarpeeseen tiiviim-mällä yhteistyöllä muiden koulutusalojen kanssa. – Graafiset suunnittelijat ovat mukana monialaisissa ryhmissä mm. palvelu-muotoilussa, markkinoin-tiviestinnässä ja yritys- ja palveluidentiteettien brän-däämisessä. Mobiilisovellus-ten tarve kasvaa koko ajan, vastuuopettaja Julia Ojapel-to kertoo esimerkkejä. Opetuksen järjestäjille työelämän vaatimukset luovat paineita, kun sa-maan aikaan oppilaitosten rahoituksesta on supistettu yli kolmannes. Muotoilu-instituutissa haasteeseen tartutaan tarjoamalla noin lukuvuoden verran täydentä-viä opintoja LAMK:in muilta koulutusaloilta. Tänä keväänä opiskelijak-si hakevat valitsivat visu-aalisen viestinnän linjan, jossa he voivat suuntautua graafiseen suunnitteluun, valokuvaukseen tai mediasi-sältöjen suunnitteluun. – Graafinen suunnittelija saattaa tarvita tekniikan alan 3D-opintoja tai sitten hän haluaakin painottaa enem-män valokuvausta. Kun 2018 pääsemme samoihin tiloihin muiden laitosten kanssa, yhteistyö vielä helpottuu. Edelleen opinnot tar-joavat perustaidot myös perinteiselle printtipuolelle kuten lehtien ja kirjojen graafiseen suunnitteluun ja kuvituksiin. Ojapelto muistuttaa, että hyvätkin opinnot antavat vain pohjan ammatille. – Lahdesta valmistuneet ovat työllistyneet varsin hy-vin ja pärjänneet kilpailuis-sa. Varsinainen jalostuminen ammatissa alkaa kuitenkin vasta työelämässä. Ina Ruokolainen Ulkoasun tarkoitus on auttaa hahmottamaan sisältöä, Kaupunkilaisen graafinen suunnittelija Jalo Toivio sanoo. Lehden ulkoasu kehittyy jatkuvasti Kuville suurempi rooli, ilmavampi yleis-ilme ja uusi palstarakenne. Graafinen suunnittelija Jalo Toivio halusi uudistaa Kaupunkilaisen ulkoasun keinoilla, jotka eivät muuta sitä hetkessä tuntematto-maksi lukijoilleen. Ina Ruokolainen, teksti Lassi Häkkinen, kuva Halusimme viedä Kau-punkilaista laaduk-kaan aikakauslehden suuntaan. Tavoittee-na oli painottaa joitain asioita ja tuoda kuvat selkeämmin esiin, Toivio kertoo yhteistyöstä kau-pungin viestinnän kanssa. Lehden muutokset eivät hyppää silmille. Karsittuun väri-maailmaan kuuluu yksi Lahden brändin sinisistä. Kirjainten määrä rivillä on optimoitu lukijaystävälliseksi. Valokuvia pyritään käyttämään mahdolli-simman isossa koossa ja kuva-toimitukseen pyritään panosta-maan enemmän. Nostoilla voi vielä säätää ulkoasua. – Ulkoasu on yksi osa vies- tintää. Sen tarkoitus on olla taustalle, selkeyttää ja auttaa hahmottamaan sisältöä. Lehti tehdään yhteistyönä Ulkoasu-uudistuksen jälkeen Toivio myös taittaa lehden eli asemoi tekstit ja kuvat paikoil-leen valmiille taittopohjille ennen lehden painamista. Kysymys on palapelistä, jota hän tekee myös yhteistyössä kaupungin viestinnän kanssa. – Jutut tulevat hyvinä pa-ketteina kansioissa, joissa on myös useita kuvavaihtoehtoja. Ensin asemoin kuvat, otsikot ja ingressit ja lopuksi tekstit. Jos jotain ei mahdu, otan yhteyttä lähettäjään. Sisältö on tärkein, siksi en tee päätöksiä yksin. Infografiikka avaa rakenteita Toivion kädenjälkeä on nähty Kaupunkilaisen sivulla aiem-minkin, sillä hän on tehnyt lehteen kuvituksia, etenkin info-grafiikoita. Graafisten esitysten avulla lukijoille on selitetty mm. budjettia ja keskustan isoja kor-jausprojekteja. Infografiikat sopivat hyvin avaamaan monimutkaisia kehi-tyskulkuja ja rakenteita. Hyvä kuva lyhyine teksteineen viestii yhdellä vilkaisulla enemmän kuin sivun tekstimassa. Kaupunkilaisessa on kokeiltu myös kuva-aukeamia, joissa tekstiä on vähemmän ja kuvat pääosassa. Niitä on tarkoitus käyttää jatkossakin. – Idea on tehdä lehteä koko ajan kehittäen. Muotoiluinstituutti antoi eväät Jalo Toivio on tehnyt kirjojen, lehtien, raporttien ja esitteiden graafista suunnittelua kym-menisen vuotta. Hän opiskeli Lahden Muotoiluinstituutissa, jonne kiitosta menee erityisesti lehtori Eero Auliolle. – Sain erittäin hyvät opit leipätekstin harmonisoinnista, taittotyön perusteista ja julkai-susuunnittelusta. Lahden kaupungille Toivio taittoi viimeksi kirjan Lahti lasissa ja lautasella, jonka ruo-kajutut kirjoitti Heikki Hakala. – Kirjan, lehden ja mainon-nan formaatit ja aikataulut ovat erilaisia, mutta lainalaisuudet periaatteessa samoja.


Kaupunkilainen | 2017 • No2
To see the actual publication please follow the link above