Page 5

Kaupunkilainen | 2017 • No2

LAHDEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI – 2 • 2017 KAUPUNKILAINEN 5 Jätteiden hyödyntämisaste paran-tui, uusia luonnonsuojelualueita perustettiin. Myös kaupunkipyöräi-lyn suosio on kasvussa. Ympäristön kannalta positiiviset asiat selviävät Lahden ja Hollolan yhteisestä vuoden 2016 ympäris-tökatsauksesta, joka julkaistaan Maailman ympäristöpäivänä 5.6. Lahden ympäristöosaaminen on myös tunnustettu niin kansainvälisellä tasolla kuin kotimaassakin. Tästä ovat osoituksena valinnat Euroopan vihreä pääkaupunki 2019 -finaaliin sekä yhdeksi kahdeksasta Suomen resurssiviisauden mallikunnasta. Erityismaininnan ansaitsee myös vuoden 2016 lopussa Lahden kaupungille myönnet-ty valtioneuvoston kärkihankerahoitus kes-kustan hulevesien hallinnan tehostamiseen. Ympäristökatsaus kokoaa ja välittää tietoa alueen ympäristön tilasta ja sen kehitykses-tä. Monet ympäristön tilaa kuvaavat mittarit ovat katsauksessa asettuneet uudelle tasolle Hollolan ja Lahden kuntaliitosten ja uuden kuntajaon jälkeen. Ympäristömittareiden ja -toimien lisäksi ympäristökatsauksessa 2016 on nostettu esiin tulevaisuuden ympäristö-haasteita. Esipuheessa molempien kuntien kun-nanjohtajat kannustavat uudet kunnat, yksiköt ja kuntien työntekijät, yritykset ja kansalaiset jatkamaan yhdessä toimimista puhtaamman ja turvallisemman ympäristön saavuttamiseksi. Omilla toimillaan kukin tahollaan voi vaikuttaa niihin asioihin, jotka ovat lähellä. Näitä ovat oman paikallisen ympäristön turvallisuus ja laadukkuus sekä ilmastonsuojelu omilla vaikutusmahdolli-suuksilla. Mukana ympäristökatsauksen julkista-mistilaisuudessa ovat teknisen ja ympäristö-lautakunnan puheenjohtajana vuonna 2016 toiminut Pekka Komu sekä Salpausselän Luonnonystävät ry:n puheenjohtaja Petri Honkanen. Paikalla jaetaan paperista ympä-ristökatsausta. Tapahtumapaikkana on Ur-heilu- ja messukeskuksen takana sijaitseva Häränsilmän luonnonsuojelualue, josta voi jatkaa opastetulle luontoretkelle Teivaan-mäelle noin klo 16:50. Lahden www-sivuille katsaus linkitetään viimeistään tiistaina 6.6. AIKA ma 5.6. klo 16:30. Lähtö luontoretkelle noin klo 16:50 PAIKKA Häränsilmä, Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti LISÄTIETOJA Vesiensuojelusuunnittelija Juhani Järveläinen juhani.jarvelainen@lahti.fi p. 050 559 4083 Lahti on yksi viidestä finalistista vuoden 2019 Euroopan vihreä pääkaupunki -kilpailussa. Eu-roopan komission järjestämän kilpailun tavoitteena on palkita vuosit-tain kaupunki, joka on monipuolisesti edistänyt ympäristötavoitteita. Lahti kisaa finaalissa Oslon, Tallin-nan, Lissabonin ja Gentin kanssa. Lah-den suunnitelmat esiteltiin tuomaris-tolle toukokuun lopussa ja vuoden 2019 kilpailun voittaja julkistetaan palkinto-jenjakoseremoniassa 2.6. Essenissä. Kilpailussa voittajaksi haluavan kaupungin on oltava esimerkillinen ja kunnianhimoinen ympäristökaupunki, joka on strategian kautta sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lahden ympäristövahvuuksiin lukeutuvat muun muassa pitkäjäntei-nen vesistöjen kunnostustyö, koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen toiminta, maakunnan esimerkillinen jätehuolto, kiertotalousosaaminen sekä investoinnit uusiutuvaan energiaan. Lahden seudun ympäristökatsaus julki Maailman ympäristöpäivänä Lahti Euroopan vihreä pääkaupunki -kilpailun finalisti


Kaupunkilainen | 2017 • No2
To see the actual publication please follow the link above